Leidinyje spausdinami straipsniai etnolingvistikos ir teksto lingvistikos klausimais.

Straipsniai redakcijai siunčiami elektroniniu paštu. Jei straipsnyje yra specialių ženklų, raidžių, schemų ir pan., būtina atsiųsti visiškai parengto straipsnio atspaudą.

Priimami straipsniai, parašyti lietuvių, latvių, anglų, rusų, prancūzų arba vokiečių kalbomis. Straipsnio apimtis – iki 15 puslapių. Po straipsnio dedamos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis bei pagrindiniai žodžiai. Santraukos apimtis – 0,5 puslapio (1000–1200 spaudos ženklų). Recenzijos ir informacinio pobūdžio tekstai spausdinami be santraukų.

Autoriaus vardas ir pavardė rašomi po straipsnio antrašte. Nurodoma darbovietė ir elektroninio pašto adresas.

Kitų kalbų asmenvardžiai tekste pateikiami pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 (5–9).

Išnašos numeruojamos iš eilės tvarka per visą straipsnį. Cituojami autoriai ir šaltiniai nurodomi pačiame tekste: lenktiniuose skliaustuose rašoma autoriaus pavardė arba veikalo santrumpa, publikacijos metai ir po kablelio puslapis. Literatūros sąraše (jis dedamas prieš santraukas) cituojami darbai pateikiami bendra abėcėlės tvarka, pvz.:

1. Čepaitienė G. Lietuvių kalbos etiketas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007.
2. Papaurėlytė S., Župerka K. Lietuvos etninių sričių gyventojų charakterio bruožai kalbos pasaulėvaizdyje. Kalbos kultūra 83, 2010, 185–201.

Kiekvienas straipsnis recenzuojamas vieno redaktorių kolegijos nario arba kolegijos parinkto recenzento. Visas leidinys recenzuojamas redaktorių kolegijos pasirinkto recenzento. Sprendimą dėl straipsnio spausdinimo priima redaktorių kolegija.