2006, Nr. 2(7)

TURINYS

Anciūtė Aurelija,
Misiūnas Algimantas
Lietuvos finansiniai rodikliai ir efektyvumas 5
  Financial Indicators and Effectiveness of Manufacturing in Lithuania (Santrauka) 12
Baltušnikienė Jūratė Decentralizacijos sampratų analizė  13
  Analysis of Decentralization Conceptions (Santrauka) 20
Beržinskienė Daiva, Virbickaitė Rūta Dinaminės įmonių krizių vystymosi alternatyvos 21
  Dynamic Alternatives of Crisis Development in an Organization (Santrauka) 24
Cibulskienė Diana, Grigaliūnienė Žana Fundamentinių ir techninių veiksnių įtaka
vertybinių popierių portfelio formavimui
25
  The Impact of Fundamental and Technical Factors on Portfolio Formation  (Santrauka) 34 
Dambite Daiga, Paršova Velta Актуальные вопросы землеустройства и
территориального планирования в Латвии
35
  Urgent Problems of Land Use and Physical Planning in Latvia (Santrauka) 39
Davulis Gediminas Lietuvos savivaldybių finansų struktūra ir jos raida  40
  The Structure of Finances and their Development in Lithuanian Local Gevernment (Santrauka) 45
Drejeris Rolandas Methodology for the reasoning of new service development purposefulness based on conformity to the company objectives 46
  Naujų paslaugų įdiegimo tikslingumo pagrindimo metodika, pagrįsta proceso atitikimo įvertinimu įmonės tikslams (Santrauka) 51
Filipiak Beata The Public Support‘s Place in Management of Municipalities Finance 52
  Savivaldybių teikiamos paramos vaidmuo savivaldybių finansų valdyme (Santrauka) 54
Gavelis Vytautas Korupcija - objektyvus valstybės veiklos mechanizmo kliuvinys  55
  Corruption is an Objective Impediment in State Activity Mechanism (Santrauka) 61
Grinberga Dace, Nešpors Viktors Use of efficiency audit for ensuring accountability
in local governments
62
  Efektyvus auditas užtikrinant vietos savivaldos atskaitomybę (Santrauka) 68
Iždonaitė Inga, Vveinhardt Jolita, Stankevičienė Jūratė Turizmo infomacijos logistikos
proceso ypatumai 
69
  Peculiarities of Tourism Information Logistics Process (Santrauka) 76
Jakštonytė Gintarė Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos grafinis modelis 77
  Graphic Model of Dwellers' Income Tax Declaration (Santrauka) 84
Jasaitis Jonas, Šurkuvienė Sonata Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų
sistemos kūrimas
85
  Development of the System of New Functions Modern in Non-Urbanized Areas (Santrauka) 93
 Kruminienė Klavdija Teisės  socialinis  veiksmingumas 94
  Social Efficacy of Laws (Santrauka) 97
Li Tchon, Voitukevich Yury Comparison of Belarusian Economy vs
the Baltic Countries Economies
98
  Baltarusijos ekonomikos lyginimas su Baltijos šalių ekonomika (Santrauka) 102
Lipinskienė Diana, Stokaitė Ieva Teamwork in Changing Environment:
Theoretical Background
103
  Komandinis darbas pokyčių sąlygomis: teorinis modelis (Santrauka) 108
Mikk Jaan Education and IQ as the Effectors of Economic Development 109
  Švietimas ir IQ kaip ekonominio vystymosi veiksniai (Santrauka) 112
Navickas Valentinas, Sujeta Leila Tarptautinės logistikos sistemos poveikis
nacionalinei ekonomikai
113
  Impact of International Logistics on the National Economy (Santrauka) 116
 Oficerovienė Asta Duomenų bazių samprata ir panaudojimas rinkodaros veikloje 117
  Data Basis Conception and its Usage in Marketing Activity  (Santrauka) 124 
 Pacevičius Jonas Profesinis perdegimas kaip organizacinės elgsenos problema 125
  The Issues of Job Burnout Influence on Organizational Behavior (Santrauka) 129
Perkumienė Dalia Economic point of view to family institution: spouses property relations regulation 130
  Ekonominis požiūris į šeimą: sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas (Santrauka) 135
Poplawski Lukasz Courses of Eco-development Preferred by Inhabitants of the Selected Municipality in Kamienna Valley Protected Landscape Areas (Poland) 137
  Subalansuotos plėtros kryptys, kurioms pritaria vienos pasirinktos savivaldybės gyventojai Kamienna slėnio saugomo kraštovaizdžio teritorijose (Santrauka) 141
Rakucevičiūtė Romena, Nausėda Aurimas, Juozaitienė Liongina, Tamošiūnas Teodoras Šiaulių miesto bendrojo plano rengimo ekonominio ir socialinio konteksto teorinis aspektas 142
  Šiauliai City General Plan Preparation: Economic and Social Contexts (Theoretical Aspect) (Santrauka) 149
Ruškuvienė Ineta Neįgaliųjų meninė saviraiška: alternatyvi žmogiškųjų resursų samprata 150
  Persons with Special Needs Self-Expression by Art: Alternative Conception of Human Resources  (Santrauka) 155
 Szcypa Piotr Экологический маркетинг и потребительскoе поведениe 156
  Ecological Marketing and Consumer Behaviour (Santrauka) 159
Vanagas Ramūnas Naujosios viešosios vadybos taikymo galimybės
šalies vietos savivaldos sistemoje esant dabartinei teisinei bazei
160
  Opportunities of Applying a New Public Management Model in the Local Adminsitration  System of the Republic of Lithuania  (Santrauka) 169
 Zakharova Tatsiana Проблемы взаимоотношений предприятий и банков по привлечению кредитных ресурсов 170
  Cooperation Problems Betwen Businesses and Banks Attracting Crediting Resources (Santrauka) 171
Zvirgzdina Rosita Possibilities of Business Activization at Latvia's Country Territories 173
  Verslo aktyvinimo galimybės Latvijos respublikos regionuose  (Santrauka) 179
Žalys Linas, Žaliene Irina, Iždonaitė Inga Lietuvos kaimo turizmo charakteristika ir plėtros politika 180
  Characteristics Lithuania Rural Tourism and its Development Policy (Santrauka) 188
 Leidinio „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos" reikalavimai
publikuojamiems straipsniams 
189

Santraukos