2004, Nr.4

TURINYS

Sudarytojų žodis 3
Kęstutis Ališauskas, Rasa Balvočiūtė Diagnostikos proceso įtaka organizacijos mokymuisi 6
Malvina Arimavičiūtė Strateginio valdymo savivaldybėse ypatumai ir teisiniai apribojimai 13
Arvydas Bakanauskas,
Lina Pilelienė
Pardavimų skatinimo veiklos planavimas: teoriniai aspektai 19
Danutė Bendikienė,
Liongina Juozaitienė
Investicijų ir šalies makroekonominių procesų sąveikos analizė 28
Ineta Beniušienė,
Jolita Vveinhardt,
Raimondas Tijūnaitis
Municipalinių obligacijų ypatumai 33
Daiva Beržinskienė,
Stasys Stoškus
Darbo paieškos teoriniai modeliai ir jų taikymas 40
Gediminas Bubnys, Vainius Smalskys Naujos tendencijos teisėsaugos bei teisėtvarkos politikoje ir administraciniai sprendimai 45
Rimas Budraitis,
Gintaras Šaparnis
Komandinio darbo efektyvinimo galimybės švietimo organizacijoje 48
Jonas Čepinskis,
Dalia Rudytė,
Jolita Rakevičienė
Lietuvos finansų sektoriaus institucininių ir funkcinių transformacijų analizė 57
Ina Dagytė,
Lina Bivainienė
Žiniasklaida kaip nevienareikšmė konkurencinės erdvės dalyvė: Šiaulių regiono atvejo studijos išeities pozicijos 64
Gediminas Davulis Lietuvos savivaldybių finansų analizė fiskalinės decentralizacijos požiūriu 69
Valentinas Dubinas Maisto ūkio konkurencingumo lygio įvertinimas 78
Algirdas Garalis Besimokanti organizacija: mokymo(si) metodai ir jų taikymo galimybės 81
Vytautas Gavelis,
Ieva Gavelytė
Korupcinių santykių ekonominis modeliavimas 88
Diana Glodenytė Darbo rinkos profesinio mokymo (II lygio) programų įvertinimas 92
Milda Grebliauskaitė Organizacijos dalininkų analizė – būdas išlikti konkurencingiems globalios konkurencijos sąlygomis 100
Žana Grigaliūnienė,
Diana Cibulskienė
Bankroto diagnostikos metodikos pritaikomumas Lietuvos ūkio sąlygomis 105
Linas Gudonavičius Įmonės veiklos modeliavimas 114
Stanislovas Gurėjevas Lietuvos ekonomikos augimas ir makroekonominis stabilumas 118
Margarita Išoraitė Efektyvių veiklos rodiklių panaudojimas vertinant vietos institucijų veiklą 125
Adolfas Kaziliūnas Prekių ir paslaugų laisvo judėjimo užtikrinimas bendrojoje Europos rinkoje 129
Lina Marcinkevičiūtė Darbuotojų motyvavimo modeliai besikeičiančios rinkos sąlygomis 136
Ina Matuzienė,
Danguolė Šavareikienė
Šiaulių miesto organizacijų personalo darbo motyvaciją lemiantys veiksniai 143
Algimantas Misiūnas,
Vladas Rimkus
Nepanaudotos galimybės Lietuvos ekonomikoje transformacijos laikotarpiu 149
Vladimiras Obrazcovas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo problemos ir jų sprendimai Lietuvoje 154
Milda Onaitytė Savivaldybių biudžetų formavimo ir vykdymo tyrimas 158
Jolanta Palidauskaitė,
Vida Staponkienė
Efektyvumo ir etikos santykis valstybės tarnyboje 164
Diana Paliukėnienė ES regioninės politikos įtaka Lietuvos regionų valdymui 170
Jurgita Palumickaitė,
Kristina Matuzevičiūtė
Darbo rinkos priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas Šiaulių apskrityje 176
Romualdas Piktys,
Borisas Seminogovas
Strateginis planavimas Lietuvos įmonėse 181
Alvydas Raipa,
Eglė Backūnaitė
Globalizacijos poveikio viešajam valdymui teoriniai aspektai 184
Alvydas Raipa,
Odeta Baltikauskaitė
Slaugos specialistų rengimo valdymas Lietuvoje 186
Agota Giedrė Raišienė Politinių ir administracinių sprendimų priėmimo problemos savivaldybėse 190
Andrius Rakickas,
Solveiga Skunčikienė
Aktyvaus ekonomikos ir vadybos mokymo samprata ir ypatumai „Ecosys“ imitacinės veiklos pavyzdžiu 196
Aleksandras Vytautas Rutkauskas,
Laura Kaleininkaitė
Portfelio sprendimai valiutų kursų ir kapitalo rinkose 203
Ilmars Skārds,
Vija Strazdiņa
Correlation Between the Land Farming Quality Indicators and the Indicators of the Demographic and Health Situation in Latvia in the Period of Transition from Planned to Market Economy 210
Ilmars Skārds, Vija Strazdiņa Stucture Of Budget Expenditures And Several Indicators Of Quality Of Life In Latvia And Several Other Countries 219
Kastytis Senkus Trumpojo ir ilgojo laikotarpio pinigų srautų valdymas 230
Erlandas Snieškus Lobizmo įtaka viešojo valdymo institucijoms 235
Jūratė Stankevičienė Informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje 242
Jolanta Solnyškinienė Korporatyvinio valdymo ypatumai Lietuvoje: privatizacijos stigma 249
Janina Šeputienė Attractiveness Of The Lithuanian Labour Market For Foreign Investors In The EU New Member State Context 257
Valdonė Šmergelienė,
Nijolė Patackienė
Paslaugų kokybės ypatumai vartotojų požiūriu 264
Zita Tamašauskienė Aukštojo mokslo finansavimas ir jo tobulumas 272
Teodoras Tamošiūnas Šiaulių regiono plėtos tendencijos 279
Rigita Tijūnaitienė,
Evandželina Petukienė
Visuomenės dalyvavimas kaip tyrimų objektas: teorinis aspektas 284
Reda Ulinskatė Šiaulių miesto brendas: įvaizdžio kūrimo raida ir galimybės 291
Ieva Vilimienė,
Vytautas Boguslauskas
Viešojo sektoriaus projektų vertinimas remiantis išlaidų ir naudos analizės principais 296
Rūta Virbickaitė Enterprise crisis prevention 302
Gintaras Žilinskas Sumaištis Lietuvoje dėl vietos savivaldybių kompetencijos žemės ūkio srityje 305
Vytautas Jonas Žilinskas,
Petras Kasperavičius.
Intelektinės nuosavybės svarba ir teisinė apsauga 310
Ли Чон Ку Развитие Еврорегиона Неман в контексте расширения Европейского Союза 317
Валерий Прауде,
Елена Шалковская
Планирование маркетинговой деятельности в условиях глобализации 320

Santraukos