2011, Nr. 3(23)

TURINYS

Viešojo sektoriaus aktualijos/ Public Sector Current Issues 5
   
Edita Jonaitytė, Aistė Lazauskienė
Savivaldybių tarptautinio bendradarbiavimo situacijos analizė ir plėtros tendencijos: Šiaulių apskrities atvejis
Situation Analysis and Development Tendencies of Municipal International Cooperation: Šiauliai County Case

6
18
Gintarė Šatienė, Jurgita Baltrūnienė, Laurynas Jokšas
Kontrabandos ir korupcijos kaip socialinių reiškinių santykis
Relationschip between Smuggling and Corruption as Social Phenomena

19
28
   
Veiklos vertinimo tyrimai/ Research on Assessment of Operations 29
   
Jurgita Bersėnaitė, Ieva Šliožinytė
Projektų valdymo vertinimas: ekspertų nuomonių raiška
Project Management Evaluation: Expression of Experts' Opinions

30
40
Laima Liukinevičienė, Edita Čalnarė
Bendrojo vertinimo modelio taikymas gerinant viešosios įstaigos veiklą: VšĮ „Šiaulių donoras“ atvejis
Possibilities for Application of Common Assessment Framework to Make Operations of Public Organisation More Efficient: Case of Public Organisation „Šiaulių donoras“

42
53
Vaida Poškutė, Lina Bivainienė
AB „Šiaulių bankas“ paslaugų kokybės vertinimas
Assessment of Quality of Services of Joint Stock Company „Šiaulių bankas“

55
63
   
Globalios ir regioninės ekonomikos tyrimai/ Research on Global and Local Economy 65
   
Mindaugas Butkus, Kristina Matuzevičiūtė
Ekonomikos teritorinių (regionų) skirtunų vertinimas Europos Sąjungos šalyse
Evaluation of Economic Territorial (Regional) Disparities in Countries of the European Union

66
78
Kristina Montvilaitė, Dovilė Ruplienė
Globalizacijos poveikis ekonominio augimo tempams konvergavimo aspektu
Impact of Globalization on Economic Growth Rates: Aspect of Convergence

80
88
   
Paslaugų sektoriaus aktualijos/ Service Sector: Current Issues 89
   
Jonas Jagminas, Laura Paulauskienė
Turizmo valdymo funkcijos ir jų subalansuotumas Lietuvoje
Tourism Management Function and Their Balance in Lithuania

90
99
Katya Ilieva
Profile of the concumer catering services in the town of Burgas, Bulgaria
Verbraucherprofil der Cateringdienstleistungen in Burgas, Bulgarien

101
109
   
Recenzijos/ Reviews 111
   
Teodoras Tamošiūnas
Recenzija apie dr. Danguolės Šavareikienės daktaro disertaciją „Darbuotojų poreikių tenkinimas grindžiamas darbo motyvacijos proceso vystymas organizacijoje“
112
Linas Žalys
Recenzija apie dr. Žanetos Kavaliauskienė daktaro disertaciją „Darbuotojų įsipareigojimo organizacijai dimensijų ir veiksnių sąveikos“
114
   
APIE AUTORIUS / ABOUT AUTHORS 117
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE   EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS 119
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED INECONOMICS AND  MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVESJOURNAL. 122