2006, Nr.1(6)

TURINYS

Ališauskas Kęstutis  Ūkininkavimo sąlygos ir Šiaulių regiono problemos
  Problems and Conditions in Farming in Šiauliai Regional (Santrauka) 10
Backūnaitė Eglė Administracinių reformų viešajame sektoriuje kaita 11
  Development of Administrative Reforms in the Public Sector (Santrauka) 17
 Beiga Darius Verslo apskaitos standartai - įsigaliojimo priežastys, esminės naujovės ir tolesnė plėtra 18
  Influence of Business Accounting Standards on Lithuanian Firms' Accounting: Causes, Influence and Consequences (Santrauka) 26
Bikulčius Jonas Masių sąvoka kultūros vadybos aspektu 28
  The Concept of Mass Culture in Culture Management (Santrauka) 31
Bilińska-Reformat Katarzyna,
Reformat Beata
Research methods of marketing distribution systems 32
  Rinkodaros distrikcijos sistemų tyrimo metodai (Santrauka) 41
Bivainienė Lina Prekės ženklas: teorinės sampratos kai kurie aspektai 42 
  Brand: Some Theoretical Aspects (Santrauka) 46
Dapkus Rimantas National Concept of Innovation for the Regional Development 47
  Regioninės plėtros nacionalinė inovacijų koncepcija (Santrauka) 53
Dylewski Marek Possibilities of using modern methods of budget planning in local government units in Poland 54
  Šiuoliakinių biudžeto planavimo metodų taikymo galimybės Lenkijos savivaldybėse (Santrauka) 59
Dubinas Valentinas Kliento  vertė strateginiame ūkio šakos valdyme 60
  Consumers Value for Strategic Management of Economies (Santrauka) 65
Garkavaja Veronika Критерии и показатели устойчивого развития регионов 66
  Sustainable Regional Development: Criteria and Indicators (Santrauka) 72
Išoraitė Margarita Geriausios praktikos siekimo metodai, jų rūšys, metodologija, viešojo sektoriaus problemo 73
  Bechmarking Methods, their Types, Methodologys, Problems in Public Sector (Santrauka) 80
Jakštienė Sandra Rinkodaros svarba rinkų globalizacijos sąlygomis 81
  Importance of Marketing Under the Market Globalization (Santrauka) 84
Jakutis Algirdas Pakopiška ekonomikos kategorijų sistema 85
  Level System of Economic Categories (Santrauka) 86
Jasaitis Jonas Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema 87
  Complexity of Researchs on Rural Development (Santrauka) 95
Juknevičienė Vita Laikmečio iššūkiai viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių valdymui 96
  Challenges of Human Resources Management in Public Administration (Santrauka) 102
Karpickaja Marina Проблемы  и перспективы интеграции страхового рынка Республики Беларусь в мировое хозяйство 103
  Problems and Perspectives of the Integration of the Insurance Market of the Republic  of Belarus into the world economy (Santrauka) 109
Kurutienė Zita Organizacijos ir individo santykis socialinio identifikavimosi požiūriu 110
  Relationship Between an Organization and an Individual from the Viewpoint of Social Identity  (Santrauka) 116
Lazarevaitė Laura, Raupelienė Asta, Perkumienė Dalia Šiuolaikinių kaimo plėtros idėjų pritaikymas Lietuvoje 117
  Formation of Rural Development Ideas in Lithuania: History and Perspectives (Santrauka) 124
Navickas Valentinas, Malakauskaitė Asta Rėmimo strategijų plėtra šiuolaikinėje ekonomikoje 125 
  Development of Sponsorship Strategies in Modern Economics (Santrauka) 129
Panasiuk Aleksander Marketing concept of the brand in tourism 130 
  Turizmo rinkodaros koncepcija (Santrauka) 134
Pitrėnaitė Birutė Lietuvos ekstremalių situacijų valdymo sistemos plėtros problemos 135
  The Problems of Lithuania Extremities Management System Development (Santrauka) 144
Rakickaitė Jolita Mažmeninės prekybos įmonės vietos pasirinkimo metodai 145
  The Methods of Retail Store Location Assessment (Santrauka) 151
Rijkure Astrida European Union money for Latvian roads development 152
  Europos Sąjungos lėšos Latvijos keliams gerinti (Santrauka) 155
Šalkauskienė Ligita, Stankevičienė Jūratė, Gedvilienė Meilutė Darbuotojų motyvavimo empirinis tyrimas Šiaulių miesto įmonių pavyzdžiu 156
  Empirical Research on Employee Motivation in Šiauliai Companies (Santrauka) 162
Šmaižienė Ingrida Organizacijos reputacijos valdymas: prabanga ar būtinybė? 163
  Corporate Reputation Management: Luxury or Necessity?  (Santrauka) 169
Valkauskas Romualdas Ekonominių reiškinių kiekybinė interpoliacija: metodų taikymo istorinė apžvalga 170
  Quantitatve Interpolation of Economical Expression: Historical Review of Aiming Methods (Santrauka) 174
Vanags Janis, Geipele Ineta Assessment of Managerial Efficiency 175
  Valdymo efektyvumo vertinimas (Santrauka) 182
Žalimienė Laimutė Socialinių paslaugų vadyba: balansavimas tarp socialinio teisingumo ir ekonominio racionalumo. 183
  Management of Social Service Agencies: Balancing Between Social Justice and Economic Reasoning (Santrauka) 189
Žaptorius Jonas Įmonės vertė: vertinimo koncepcija ir finansavimo politikos įtaka  190
  Business Value: Valuation Conception and the Impact of Financiny Policy (Santrauka) 197
Leidinio „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos" publikuojamų straipsnių reikalavimai  198

Santraukos