2008, Nr. 2(11)

Turinys

Pratarmė 5
   
NEURBANIZUOTŲ VIETOVIŲ SOCIOEKONOMINĖS PLĖTROS KRYPTYS 7
   
Svirskis Antanas
Lietuvos kaimas: žvilgsnis į istoriją, dabartį ir ateities vizija
8
Jasaitis Jonas
Šiuolaikinio lietuviško kaimo vizijos kūrimas
15
Dužinskas Raimundas
Agrarinio sektoriaus transformacija: retrospektyvinis žvilgsnis ir perspektyvos
27
Ališauskas Kęstutis, Jankauskienė Aida
Kaimo plėtros tendencijos Plungės rajone
34
Arimavičiūtė Malvina
Viešojo administravimo reformų kryptys neurbanizuotose vietovėse
44
Atkočiūnienė Vilma
Kaimo vietovės pokyčių valdymas pagal principą "iš apačios į viršų"
50
Baležentis Alvydas
Inovatyvumo metodiniai aspektai kaimo plėtros strateginiame valdyme
63
Baležentis Alvydas, Kripaitis Rolandas
Tausojamojo ūkininkavimo plėtros veiksniai ir strateginio valdymo priemonės Šiaurės Lietuvos karstiniame regione
69
Dapkus Rimantas
Kaimiškųjų regionų investicinio klimato vertinimas
76
Dapkus Rimantas
Viešųjų paslaugų teikimo informacinių technologijų priemonėmis gerinimas kaimiškosiose seniūnijose
86
Išoraitė Margarita
Lietuvos kaimo plėtros politikos tendencijos
99
Ivans Uldis
Land Market in Zemgale Region
110
Nausėda Aurimas, Teodoras Tamošiūnas
Kaimiškųjų vietovių plėtros pokyčiai Šiaulių apskrityje
115
Ratkevičienė Valentina
Naujausi Lietuvos ūkininkų situacijos pokyčiai
127

Šavareikienė Danguolė, Kazakevičienė Robertina, Kelpšienė Ingrida
Ekologiško kuro gamyba Lietuvoje

136
   
ŽEMDIRBYSTĖS, GYVULININKYSTĖS IR GAMTOSAUGOS AKTUALIJOS  
   
Arlauskienė Aušra, Maikštėnienė Stanislava
Aplinkosauginių problemų sprendimas žemės ūkyje Šiaurės Lietuvos regione
146
Bakšienė Eugenija, Nedzinskienė Teresė Laimutė, Ražukas Almantas.
Ekologinių žemdirbystės sistemų tyrimai lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemyje
157
Bučienė Angelija, Šlažas Martynas
Ekologinio ūkininkavimo plėtros Suomijoje ir Lietuvoje palyginimas
162
Jankauskas Benediktas, Jankauskienė Genovaitė, Fullen Michael
Inter-relationships between Soil-protecting Land use Systems, Recreation and tourism on Agricultural Landscapes in Lithuania
177
Kniūkšta Bernardas
Kaimo vietovių perspektyvos bioekonomikoje
187
Macijauskienė Valė
Žemaitukų arklių augintojų asociacijos vaidmuo kaimo plėtros kontekste
194
Nedzinskienė teresė Laimutė, Bakšienė Eugenija
Ekstensyvaus ūkininkavimo nenašiose žemėse auginant gluosnius (salix viminalis) kurui alternatyva
201
Petkevičienė Birutė
Aplinkosauga auginant cukrinius runkelius
207
Skurdenienė Ina, Macijauskienė Valė
Gyvulininkystės situacija ir jos plėtros perspektyvos Lietuvoje
218
   
KAIMO SOCIOKULTŪRINĖS SITUACIJOS POKYČIAI  
TAUTINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS 227
   
Aleksandravičius Alvydas, Atkočiūnienė Vilma, Raupelienė Asta
Tautinio paveldo produktų išsaugojimo ir gamybos plėtros svarba kaimo darniai plėtrai
228
Bagdanavičienė Rasa, Bagdonavičius Juozas
Smurto pobūdis ir tendencijos kaimo gyventojų šeimose
234

Janavičienė Daiva
Kultūrinė veikla kaimo bibliotekose

244
Rudžinskienė Rasa
Pagrindinės Lietuvos kaimo gyventojų emigracijos priežastys
252
Vosyliūtė Anelė
Kaimo žmonės: problemos ir lūkesčiai
258
   
APŽVALGOS. TEZĖS 267
   

Gražina Kadžytė
Kalendorinių papročių bei paprotinės teisės įtaka kaimo bendruomenių konsolidacijai

268
Klimka Libertas
Medinis kaimo kultūros paveldas: problemos ir perspektyvos
269

Abdel-Ghany Mohamed M. M.
Social Network Anglysis of the Diffusion of Innovations

270
MOKSLO DARBŲ, PUBLIKUOJAMŲ LEIDINYJE „EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS", REIKALAVIMAI 273