2010, Nr.3 (19) II

TURINYS

Pratarmė (Jonas Jasaitis) 6
   
I. KAIMO SOCIOKULTŪRINĖS SITUACIJOS POKYČIAI 11
   
Anelė Vosyliūtė
Kaimas: erdvė ir žmogus
12
Vladimiras Gražulis, Jelena Ostik
Kultūrinis turizmas kaip kultūrų suartėjimo  veiksnys - kuo ispanai domisi Lietuvoje?
22
Irena Luobikienė, Eglė Butkevičienė
Lietuvos kaimo gyventojų sociokultūrinio portreto bruožai
31
Ina Skurdenienė, Daiva Šeškauskaitė
Lyderių vaidmuo Lietuvos kaime: ekonominio išsivystymo ir lyčių lygybės aspektai
39
Gita Parafinavičė, Ingrida Krikštaponytė
Tradicinių amatininkų mokymo ir meistriškumo kėlimo realijos ir perspektyvos
49
Dalia Perkumienė, Rasa Merkienė, Stasė Navasaitienė
Marijampolės apskrities vienišų motinų požiūris į valstybės paramą šeimai
59
Irena Stanislava Bajorūnienė, Irena Patašienė, Rima Žitkienė
Pilietinės kaimo visuomenės ugdymas per informacines technologijas
69
Daiva Janavičienė
Bibliotekos paslaugos ir kaimo bendruomenių formavimas
80
Jelena Ziborova
Informacinių technologijų naudojimo svarba Lietuvos kaimo plėtrai
89
Dalia Perkumienė, Antonio Silva Sanchez
Socialinis ir teisinis požiūris į senovės kaimo šeimą: skirtingų šalių ir kultūrų patirtis
(Social and Legal Approach to Ancient Rural Family: Experience of Different Cultures and Countries)
94
Stasė Navasaitienė, Dalia Perkumienė
Kultūros centrų ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo svarba plėtojant etnokultūrą kaimo vietovėse
(Importance of Cultural centres and Community Organizations Cooperation in the Development of the Ethnic Culture in Rural Areas)
103
Renata Marks-Bielska, Karolina Babuchowska
Lenkijos kaimiškųjų vietovių pokyčiai, įgyvendinus Europos Sąjungos fondų remiamus projektus
 (Changes in the Image of Polish Rural Areas as a Result of European Union Funds Finances Projects Implementation)
110
Tamara Grizane
Kaimiškųjų istorinio paveldo parkų įvertinimo kriterijų nustatymas
(Determining Evaluation Criteria of Rural Heritage Parks)
118
   
II. ŽEMDIRBYSTĖS, GYVULININKYSTĖS IR GAMTOSAUGOS AKTUALIJOS 128
   
Stanislava Maikštėnienė, Laura Masilionytė
Našių dirvožemių potencialo Lietuvos šiaurės regione išnaudojimo ekologinių ūkių plėtrai tyrimas
129
Agnė Marcinkonienė, Saulius Marcinkonis, Kęstutis Armolaitis
Neries ir Aukštadvario regioninių parkų ištekliai - žemdirbystei, miškininkystei ir kaimo turizmui
136
Vaclovas Stukonis, Bernd Gliwa
Saugomų kraštovaizdžio elementų būklė ir perspektyvos šiuolaikiniame Lietuvos kaime. Gamtos apsauga - galimybė žemės ūkiui?
141
Aušra Arlauskienė, Danguolė Nemeikšienė, Alvyda Šlepetienė
Aplinkosauginiai ir agronominiai veiksniai, lemiantys ekologiškų maistinių kviečių kokybę
150
Rita Asakavičiūtė, Juozas Jundulas, Almantas Ražukas
Lietuviškos selekcijos bulvių veislių augimo perspektyvos Lietuvoje
159
Elvyra Gruzdevienė, Zofija Jankauskienė
Ekologiškai auginamų linų perspektyvos ūkininko ūkyje analizė
165
Zita Brazienė
Aplinkosauginis ir ekonominis genotipo vaidmuo taikant šiuolaikinės cukrinių runkelių auginimo technologijas
174
Asta Klimienė, Rimanta Vainorienė, Aldona Grišaitė
Vaistinių ir prieskoninių augalų auginimo perspektyvos užmiesčio sodybose
180
Rasa Balvočiūtė, Solveiga Skunčikienė, Jadvyga Balvočiūtė
Vaistažolininkystės plėtra Lietuvoje: problemos ir aktualijos
185
Kazimieras Katutis, Loreta Piaulokaitė- Motuzienė
Dirvožemio cheminių ir biologinių savybių kaita bei jų tarpusavio sąsajos ilgalaikio antropogeninio krūvio poveikyje
190
Ramutis Klimas, Asta Klimienė, Stanislovas Rimkevičius
Skirtingų veislių kiaulių panaudojimo galimybės prekiniuose ūkiuose
204
Girmantė Jurkšienė, Aurimas Lisauskas
Biodujų gamybos iš gyvūnų mėšlo ekonominis potencialas Lietuvoje
209
Edmundas Lapinskas
Dirvožemio rūgštingumo (pH) įtaka gumbelinių bakterijų paplitimui ir biologinio azoto fiksacijai
217
Loreta Piaulokaitė-Motuzienė
Organinių trąšų įtaka dirvožemio mikroorganizmų paplitimui
223
Gintaras Šiaudinis
Azoto ir sieros trąšų įtaka vasarinių rapsų produktyvumui energetiniu ir ekonominiu atžvilgiu
231
Donatas Šumskis
Kalkinamų plotų priklausomumas nuo dirvožemio ėminių paėmimo būdo ir tankumo
240
Irena Kinderienė
Kraštovaizdžio stabilumas ir socialiniai bei ekonominiai kaimo bendruomenių pokyčiai, sąlygoti mokslinių technologijų diegimo kalvotose vietovėse
(Landscape stability and socio-economic changes in rural communities through the scientific innovation on hilly-rolling areas)
248
Angelija Bučienė, Lina Rindokienė
Ekologiško maisto pasiūla, paklausa ir vartojimas Lietuvos pajūrio regione
(The supply, demand and consumption of ecological food products in Lithuania' sea-schore region)
254
   
APŽVALGOS, TEZĖS  
   
Natalia Saltanovich
Užsienio investicijų pritraukimo ir ekonominės veiklos skatinimo kryptys mažuose miesteliuose ir kaimo gyenvietėse
(Directions of Stimulation of  Foreign Investiments and Business Activity in Small Towns and Rural Settlements)
263
Zenonas Anušauskas
Internetinė televizija - įgyvendinta kaimo bendruomenės idėja
267
Gintaras Nagulevičius
Lietuvos žemės savininkų sąjungos požiūris į žemės rinkos ir ūkių formavimosi procesus
(Point of View of the Lithuanian Landowners Unio to the Formation Processes of Land Market and Farms)
269
   
Apie autorius 274
About the authors 278