2010, Nr.3 (19) I

TURINYS

Pratarmė (Jonas Jasaitis) 6
Aleksa Valentinas
Sveikinimas 3-osios Jono Prano Aleksos tarptautinės konferencijos „Šiuolaikinio kaimo vizija“ dalyviams
8
   
I. KAIMO PLĖTROS METODOLOGINIAI ASPEKTAI 11
   
Jasaitis Jonas
Antropologiniai atokesnių ir neurbanizuotų vietovių raidos strateginio valdymo aspektai
12
Melnikienė Rasa, Vidickienė Dalia
Visuomenės lūkesčiai dėl Lietuvos kaimo politikos krypčių
23
Žukovskis Jan
Lietuvos kaimo plėtros vizija: teisinių reglamentų sisteminio tyrimo rezultatai
34
Matulevičiūtė Laima, Mažylis Liudas, Šukytė Živilė, Tirvienė Jovita
Nacionalinių ir nevyriausybinių veikėjų vaidmuo europoniuose žemės ūkio ir kaimo plėtros procesuose: Lietuvos atvejis
41
Svetikas Kostas Žymantas, Dzemyda Ignas, Česonis Gediminas
Laimo plėtros politiniai prioritetai ir smulkaus bei vidutinio verslo galimybės Lietuvoje.
53
   
II. KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ SOCIOEKONOMINĖS PLĖTROS KRYPTYS 62
   
Ribokas Gintaras
Šiaurės Rytų Lietuvos kaimo raidos perspektyvos
63
Jasaitis Jonas, Kriaučiūnienė Valerija
Alternatyvios veiklos plėtra kaimiškose vietovėse
75
Žekonienė Vanda, Bartkevičius Edmundas, Daugėlienė Nijolė, Gavenauskas Algirdas, Raškauskienė  Anželika, Aleknavičius Pranas
Darnios plėtros galimybės Pagėgių krašte ir Rambyno regioniniame parke
85
Atkocevičienė Virginija, Sudonienė Vilma
Žemės naudmenų kaitos analizė agroūkinio zonavimo teritorijojose
92
Virmantas Povilaitis, Vita Tilvikienė, Sigitas Lazauskas, Žydrė Kadžiulienė
Javų bioenergetinis potencialas Vidurio Lietuvoje
103
Mizaraitė Diana, Mizaras Stasys
Medienos kuro sunaudojimo kaimo vietovėse tyrimas
110
Ratkevičienė Valentina
Lietuvos kaimas ekonominės krizės sąlygomis
119
Zaleckienė Jurgita
Ūkininkų ūkių veiklos diversifikacija kaip kaimo vietovių vystymą skatinanti priemonė
129
Vidickienė Dalia
Perėjimo prie naujosios kaimo politikos paradigmos kliūtys Lietuvoje
137
Batuliavičiūtė Lina
Alternatyvių verslų svarba ir ekonominės problemos Pietryčių Lietuvoje
147
Arimavičiūtė Malvina
Lietuvos savivaldos institucijų personalo tyrimas:atitiktis strateginiams reikalavimamas plėtojant žemės ūkį ir jam alternatyvią veiklą
155
Išoraitė Margarita
Jaunimo požiūrio tyrimas apie inovacijų strategijos įgyvendinimo galimybes kaimo turizmo sektoriuje
164
Ališauskas Kęstutis, Jankauskienė Aida, Valiulis Petras
Kaimo turizmo sodybų įvaizdžio formavimas internete
178
Mazūre Gunita
Kaimo verslų plėtros kreditavimo garantijos Latvijoje iki ekonominės ir finansinės krizės ir po jos
(Credit Guarantees for Rural Business Development before and during the Economic and Financial Crisis in Lavia)
186
Verkulevičiūtė Daiva
Gyvenimo lygis žemo urbanizacijos lygio savivaldybėse: gyventojų pajamų ir perkamoji galia
(Living Standards in Municipalities with Low Urbanization Level: Residents' Income and Purchasing Power)
197
   
II. KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ DARNIOS PLĖTROS VADYBA 205
   
Atkočiūnienė Vilma
Kaimo vietovių vystymosi scenarijai: Telšių ir Pasvalio rajonų gyventojų užimtumo didinimas
206
Kripaitis Rolandas
Žmogiškųjų išteklių poreikis karstiniame regione
219
Tamošiūnas Teodoras, Šiaulianskienė Edita
Kaimo plėtros strateginis valdymas Radviliškio rajono Vietos veiklos grupės strategijų analizė

226
Nefas Saulius
Kaimo bendruomenių iniciatyvų vadybiniai aspektai
238
Krankalis Rimantas, Kučienė Ilona
Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimas Radviliškio rajono švietimo institucijose
245
Krankalis Rimantas, Kablys Virginijus
Radviliškio rajono specialiojo ugdymo institucijų darbuotojų požiūris į darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą
252
Grinberga Gunta, Liepa Evija
Kokybiškų ir klientų poreikius tenkinančių paslaugų teikimo modelis kaimo konsultavimo ir švietimo centruose
(Customer Guided Services'Quality Assurance Model for Rural Extension Services)
261
Zvirgzdina Rosita, Vitola Solvita, Tilta Elga
Žemės ūkio gamybos intensyvinimas ir kooperacijos plėtra
269
(Intensification in Agriculture and Development of Cooperatives)  
Ozalinš Janis
Baltijos valstybių pieno sektoriaus integracijos teorinės prielaidos
(Theoretical Approaches in Baltic States Dairy Sector Integration Analysis)
277
Mistre Zane, Zvaigzne Anda
Vidinės komunikacijos organizavimas tarp Latvijos kraujo donorų tarnybos institucijų ir su šia veikla susijusios rizikos valdymas
(Organization of Internal Communication and its Risks among the Regional Institutions of the Latvian Blood donor Seervice)
289