2010, Nr. 2(18)

TURINYS

Beržinskienė Daiva, Reizgevičienė Rasa, Reizgevičius Marius
Migracijos įtaka darbo rinkai
Migration Effect on Labour Market

5
17
Blinstrubas Artūras, Balčiūnas Sigitas, Grigencaitė Karolina, Valukonytė Ingrida
Socialinės partnerystės tinklo, vykdant savižudybių prevenciją, galimybių tyrimas
Research on possibilities of social partnership network while doing suicide prevention

18
27
Butkus Mindaugas, Matuzevičiūtė Kristina
Migracijos tendencijų Europos Sąjungoje vertinimas
Assessing migration trends in European Union

28
38
Damkuvienė Milda, Tijūnaitienė Rigita
Santykių dedamųjų teorinė konceptualizacija klientas –  organizacija santykių kontekste
Theoretical conceptualization of relationship dimensions: client-organization relationship context
39
52
Juozaitienė Liongina, Čižauskaitė Aurelija
Žinių ekonomikos vystymosi tendencijos Lietuvoje ES šalių kontekste
Knowledge economy and its development tendencies in Lithuania in the context of European Union
53
63
Kavaliauskienė Žaneta
Faktorinis darbuotojo įsipareigojimą organizacijai matuojančių skalių validumas Lietuvos populiacijos atveju
Factorial Validity of the Scales Measuring an Employee’s Organizational Commitment in the Case of Lithuanian Population

64

77
Matuzevičiūtė Kristina, Skunčikienė Solveiga, Tamašaitytė Eglė
Baltijos šalių BVP struktūrinių pokyčių analizė
Analysis of Structural Changes in GDP in the Baltic States

78
88
Pranka Ieva
Public-Private Partnership as a tool for Social Inclusion of HIV Infection Risk Group in Latvia
Государственно–частное партнерство как инструмент социальной интеграции группы риска ВИЧ–инфицированных в Латвии
89
95
Sarulienė Aistė, Vilkas Mantas
Judrios tiekimo grandinės kūrimo principai
The principles of creating an agile supply chain

96
103
Skribans Valerijs
Investments Model Development with the System Dynamic Method
Создание модели инвестиций методом системной динамики

104
114
Skučienė Daiva
Išsilavinimo pasiekimų nelygybė Lietuvoje: matavimo galimybės ir problemos
Inequality in educational attainment in Lithuania: the application of Gini index

115
125
Tijūnaitienė Rigita, Vaicekauskaitė Aušra, Bersėnaitė Jurgita, Petukienė Evandželina
Asmens prekės ženklo formavimo ypatumai muzikos rinkoje (Lietuvos muzikos atlikėjų pavyzdžiu)
Peculiarities of Personal Branding in Music Market (Case Study of Lithuanian Performers)

126

141
Žilinskas Gintaras
Specialiųjų vietos savivaldos principų raida Lietuvos respublikoje
Development of Special Principles of Local Self-government in Lithuania

142
154