2010, Nr. 1(17)

Turinys

Laura Aidukienė, Aušra Simanavičienė
Ekonominio nuosmukio poveikis Lietuvos draudimo rinkai
The Recession Effect on Lithuanian Insurance Market

4
14
Daiva Beržinskienė, Aina Būdvytytė-Gudienė
Ilgalaikio nedarbo dinamika eknominio nuosmukio sąlygomis
Dynamics of Long - Term Unemployment during the Economc Recession

15
23
Jurgita Deksnienė
Ekonominės konvergencijos būklės analizė Pabaltijo šalyse
Economic Convergence Situation Analysis in the Baltic States

25
33
Indrė Deksnytė
Finansų sistemos stabilumo vertinimas šalyje: Lietuvos atvejis
Financial System Stability Assessment in the Country: Lithuanian Case

34
41
Valentinas Dubinas
Darbuotojų ir klientų lojalumo reikšmė strateginiame organizacijos valdyme
The Significance of Personnel and Customer Loyalty in Strategic Management of Organizations

43
50
Vytautas Gavelis
Korupcijos klasifikacija ekonominių santykių kontekste
Classification of Corruption in Context of Economic Relations

51
56
Zita Gineitienė, Laura Žiogelytė
Įmonių socialinės atsakomybės principų įgyvendinimo vertinimas (UAB „PakMarkas“ pavyzdžiu)
The Evaluation of Implementation of Principles of Corparate Social Responsibility (The Sample of JSC „PakMarkas“)

57
63
Henrikas Karpavičius
Evaluating Lithuania's Export Competitiveness in the Intra-EU Trade
Lietuvos eksporto konkurencinio potencialo Europos Sąjungos vieningoje rinkoje įvertinimas

65
72
Марина Карпицкая, Анастасия Каморник, Геннадий Хацкевич.
Совершенствование методологических подходов налогооблажения страховых организаций республики
Perfection of the Methodological Approaches to Taxation of Insurance Organizations of the Republic of Belarus

73
79
Česlovas Purlys, Kristina Luebcke
Model of Influence of Business Ethics on Competitiveness of Service Enterprise
Verslo etikos įtakos paslaugų įmonės konkurencingumui modelis

82
89
Vainius Smalskys
Viešojo administravimo modernizavimo priežastys ir tendencijos
Reasons and Trends of Modernization of Public Administration

90
99
Janina Šeputienė, Auksė Norkuvienė, Audronė Rimkevičienė
Pasaulio šalių ekonominių skirtumų analizė institucinės aplinkos kontekste
The Analysis of Differences in Economic Performance Among the World Countries in the Context of Institutional Environment

101
111
Teodoras Tamošiūnas, Asta Šalkauskaitė
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema: Ukmergės rajono atvejų analizė
System for Assessment of Civil Servants' Official Activities: Analysis of Cases of Ukmergė District

112
124
Rigita Tijūnaitienė, Milda Damkuvienė
Visuomenės dalyvavimo koncepcijos: teorinė prieiga
Public Participation Conceptions: Theoretical Approach

125
131
Vytautas Vaškelaitis
Finansinės inovacijos: turinys, prieštaringumas, rizikos valdymas
Financial Innovations: Content, Contradictions, Risk Management

133
139
Irija Vitola, Irena Baraškina
Problems of Latvia's Tax System and Its Improvement for Economic Development
Пробле мы налоговой системы Латвии и ее усовершенствование для развития народного хозяйства.

140
146
Algis Šileika
Recenzija apie Zitos Tamašauskienės habilitacijos procedūrai teiktus mokslo darbus „Aktualūs investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir pajamų paskirstymo bei perskirstymo klausimai“
147
Hendryk Malevski
Rezenzija apie Gintarės Šatienės daktaro disertaciją „Korupcijos socialinės ir teisinės apibrėžties įtaka korupcinių veiklų tyrimo metodikų koncepcijos pokyčiams“
150
Diana Šaparnienė
Rezenzija apie doc.dr. R. Tijūnaitienės  daktaro disertaciją „Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas“
158