2014, Nr.2(34)

TURINYS / CONTENTS

 I. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR JŲ APMOKESTINIMO TYRIMAI  5
   

 Danutė Bendikienė, Virginija Janišauskienė
Gyventojų pajamų mokesčio surinkimą Lietuvoje lemiančių veiksnių analizė
Analysis of the Fac tors Influencing Income Ta x Collection in Lithuania

 6
16

   
Astrida Miceikienė, Albina Novošinskienė, Jūratė Savickienė
Ūkininkų apmokestinimo naštos tyrimas
Research on the Farmers’ Ta x Burden
17
26
   
 II. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PROBLEMOS  28
   
Rūta Čiutienė, Rasa Railaitė
Vyresnio amžiaus darbuotojų senėjimo valdymo darbinėje aplinkoje ypatumai
Population ageing management in the work environment
29
35
   
 III. VIEŠOJO SEKTORIAUS AKTUALIJOS 37
   
Adomas Vincas Rakšnys, Vainius Smalskys
Naujosios Zelandijos viešojo valdymo reformų raidos analizė
New Zealand public administration reform development analysis

38
45

   
Vilma Tubutienė, Gerda Žymantaitė
Miesto įvaizdžio valdymas: Šiaulių miesto atvejis
City Image management: the Siauliai municipa lity case
46
57
   
 IV. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI 59
   
 Algis Šileika, Sandra Barkauskaitė
Piniginių darbo pajamų pervedimų poveikio Lietuvos ekonomikos augimui vertinimas
The assessment of the impac t of remittances on Lithuania’s economic growth
 
   
Alina Kulai
Influence of labour migration on the European integration of national financial systems
Влияние трудовой миграции на евроинтеграцию национальных финансовых систем
72
81
   
Dovilė Poderytė, Kristina Matuzevičiūtė
Tiesioginių užsienio investicijų poveikio darbo našumui vertinimas Europos Sąjungos šalyse
Evaluation of foreign direct investment impac t on labour productivity in the EU
83
102
   
Ewa Cieślik
Foreign trade and global value chains of the Southern African Customs Union’s members
AuSSenhandel und globalen Wertschöpfungsketten der Mitglieder der Südafrikanischen Zollunion
93
102
   
Antonio Rossi
Between Equity and Debt: The Concept of Mezzanine Financing
Между долговым и венчурным капиталом: концепция промежуточного финансирования
104
109