2012, Nr.4(28)

TURINYS/ CONTENT

I. TEORIJA IR SOCIALINĖ POLITIKA
7
   
Algis Šileika, Laura  Martinaitytė
Asmeninio vartojimo ir vidaus investicijų Lietuvoje sąryšio analizė
Analysis of the Relationship between Personal Consumption and Investment in Lithuania

8
18
Vaida Servetkienė
Gyvenimo kokybė Lietuvoje: subjektyvus situacijos vertinimas ir  realybė
The Quality of Life in Lithuania: Subjective Assessment of the Situation and Reality

20
34
   
II. REGIONŲ PLĖTRA 37
   
Rasa Balvočiū­tė, Aistė Rakauskaitė
Lietuvos vietinės valdžios subsektoriaus fi­nansų regioninė diferenciacija
Regional Disparities in Lithuania: Local Government Funding

38
52
Beržinskienė Daiva, Cibulskienė Diana, Būdvytytė-Gudienė Aina
ES struktūrinių fondų paramos įsisavinimo intensyvumas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje
Absorption Rates of EU Structural Funds by Small and Medium-Sized Businesses in Lithuania
53
64
   
III. DARBO RINKA 65
   
Dovilė Ruplienė
Darbo rinkos teisinio reguliavimo poveikio tiesioginėms užsienio investicijoms vertinimas naujosiose europos sąjungos šalyse
Relationship between Labour Market Regulations and Foreign Direct Investment in the New European Union Countries
66
75
Rū­ta Brazienė, Ugnė Žalkauskaitė
Darbo rinkos reikalavimai ir jaunimo įsidarbinimo galimybės Lietuvoje: darbo pasiūlos skelbimų turinio analizės rezultatai
Labour Market Demand and Youth Employment Opportunities in Lithuania: Content Analysis of Job Offer Ads
77
88
   
IV. VADYBA: TEORIJA IR PRAKTIKA 89
   
Adolfas Kaziliū­nas
The problems of implementation of quality management systems for sustainable development of organizations
Kokybės vadybos sistemų diegimo organizacijose problemos
90
98
Rasa Viederytė, Vytautas Jusčius
Jūrinio sektoriaus klasterizacijos skatinimas: prielaidos ir pagrindinės kliūtys
Maritime Industry Cluster: Preconditions and Obstacles
99
105
Vestina Vainauskienė, Rimgailė Vaitkienė
Scenarijų kūrimas, kaip prekės ženklo pažeidžiamumo numatymo metodas
Scenario Development as a Brand Vulnerability Prediction Method
107
116
   
V. FINANSAI IR BANKININKYSTĖ 119
   
Renatas Špicas, Gintarė Nekrošiū­tė
Įmonių kredito rizikos vertinimo modelių taikymas Lietuvos kredito unijose
Application of Company Credit Risk Assessment Models in the Lithuanian Credit Unions
120
132
Dalia Rudytė, Rita Bužinskienė
Skirtingų valstybių nematerialaus turto struktūros analizė ir vertinimas įmonėje
The Framework and Accounting of Company Intangible Assets in Different States
133
141
Sigitas Balčiū­nas, Kristina Matuzevičiū­tė
Emigrantų elgsena susijusi su piniginiais pervedimais ir jų panaudojimu: Lietuvos atvejis
Emigrants‘  Behaviour Related to Remittances and their Usage: The Case of Lithuania
142
151
   
VI. VIEŠOJO SEKTORIAUS VALDYMAS 153
   
Jurgita Bersėnaitė, Rigita Tijū­naitienė, Gintaras Šaparnis
Verslo ir aukštojo mokslo organizacijų bendradarbiavimo sąlygos vykdant organizacinius pokyčius
Organisational Changes as a Precondition for Business Organisation-Higher Education Institution Collaboration
154
166
Vilma Kazlauskienė
Viešojo sektoriaus subjekto fi­nansinės būklės analizės rodiklių sistema
Financial Ratio Analysis of Public Sector Institutions
168
176
Giedrė Gražytė-Miliukienė, Dalia Prakapienė
Karininkų profesionalumo ugdymas: problemos ir tobulinimo galimybės
Professional Development of Officers: Problems and Opportunities
177
186
   
VII. INVESTICINIAI PROJEKTAI IR INOVACIJOS 187
   
Agnė Kazakevičiū­tė, Liudmila Bagdonienė, Sudhanshu Rai
Bendrakūros kompleksiškumas išteklių, tiekimo grandinės valdymo ir atvirųjų inovacijų teorijų sandūroje
Complexity of Co-creation at the Interface of a Resource-Based Viewpoint, Supply Chain Management and Open Innovation Theories
188
195
Jelena Dementjeva
Kūrybos proceso valdymo organizacijose modelis
Creative Process Management Model in an Organization
197
204
   
APIE AUTORIUS / ABOUT AUTHORS 206
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS 212
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN “ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES” JOURNAL 215