2012, Nr.3 (27)

TURINYS / CONTENT

Pratarmė / Foreword (Jonas Jasaitis) 6
   
I. POKYČIŲ SKATINIMAS KAIMIŠKOSIOSE VIETOVĖSE 9
   
Vilma Atkočiūnienė
Integruotų vietos plėtros strategijų atitikimo LEADER metodui vertinimas
Integrated Local Development Strategies Assessment to Fulfilment the LEADER Method

10
18
Liucija Mažylytė
Lietuvos žemės ūkio interesų grupių institucionalizacija ir europeizacija
Institutionalization and Europeanization of Lithuanian Agricultural Interest Groups
20
25
Rimantas Krankalis, Jūratė Damskytė
Piniginės socialinės paramos administravimo ypatumai atokiame kaimiškajame rajone: Akmenės rajono atvejo analizė
Peculiarities of Administration of Financial Social Support in Remote Rural Districts: Case Study of Akmenė District
27
36
Virgilijus Skulskis
Ekologinis ūkininkavimas ir verslumas
Organic Farming and Entrepreneurship
37
43
Vaida Šeižė, Jonas Jasaitis
Kaimiškųjų vietovių ekonominės mikroregionalizacijos perspektyvos: Pakruojo rajono atvejis
Perspectives of Economic Micro-Regionalization in Rural Areas: Case Study of Pakruojis District
45
57
Irina Pilvere, Dana Svedere
Support Payments for Agriculture by Type of Farming in Latvia
Выплаты на поддержку сельскохозяйственных производств различной специализации

58
67
   
II. KAIMO RAIDOS PROCESŲ VERTINIMAS 69
   
Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis
Application of Luenberger Index to Estimating Dynamics of Total Factor Productivity in Lithuanian Family Farms
Liunbergerio indekso taikymas, vertinant bendrojo produktyvumo pokyčius Lietuvos ūkininkų ūkiuose
70
78
Jonas Jasaitis, Valentina Ratkevičienė
Dabartinės kaimo situacijos pokyčiai – vienas iš sudėtingiausių iššūkių viešojo sektoriaus institucijoms
Changes in Countryside Situation: Some of the Most Complicated Challenges to Lithuanian Regional Policy
80
92
Rasa Juškienė
Nedarbo dinamika ir įsidarbinimo galimybės Šiaulių krašte
Unemployment Dynamics and Employment Opportunities in Šiauliai County
93
106
Anita Rācene
Assessment of Criteria for Evaluation of Physician Practices in Latvia
Kритерии оценки качества работы семейных врачей в Латвии

107
117
Leokadija Zuzo
Žemės reformos žemėtvarkos darbų aktualijos ir perspektyvos Lietuvos kaime
Current Issues and Perspectives of Land Management during Land Reform in Rural Areas of  Lithuania
119
126
Jan Žukovskis, Astrida Slavickienė, Renata Marks-Bielska
Savarankiškos ūkinės veiklos galimybės Lietuvoje: teisinės prielaidos ir valstybės ekonominis reguliavimas
Possibilities for Self-employed Activity in Lithuania: Legal Preconditions and State Economic Regulation
127
133
Edis Kriaučiūnas, Gintaras Ribokas
Šiaulių apskrities retai apgyventų teritorijų pokyčiai ir demografinės raidos ypatumai
Peculiarities of Changes and Demographic Development of Sparsely Populated Territories in Šiauliai County
135
142
   
III. SOCIOEKONOMINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAI 144
   
Vladimiras Gražulis
Darbuotojų socializacija Lietuvoje: dabartinė situacija ir tobulinimo perspektyvos
Socialization of Employees in Lithuania: Current Situation and Improvement Perspectives

145
155
Gintaras Ribokas, Edis Kriaučiūnas
Rytų Lietuvos žemėnaudos pokyčiai Vilniaus miesto įtakos kontekste.
Changes in Land Use in Eastern Lithuania in Context of Influence of Vilnius City
156
162
Laura Girdžiūtė
Agrarinės veiklos rizika ir jos įvertinimas, priimant ekonominius sprendimus ūkiuose
Risks in Agriculture and Their Evaluation to Make Effective Economic Decisions at Farms
164
172
   
IV. MOKSLO APŽVALGOS IR RECENZIJOS 173
   
Jonas Jasaitis
Mokslo studijos „Kaimo žmogiškojo kapitalo raida“ recenzija
174
   
APIE AUTORIUS/ ABOUT AUTHORS 178
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS 182
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN “ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES” JOURNAL 185