2011, T.13

TURINYS / CONTENTS

Mokslo straipsniai
Research papers
15
   
I. Medis etnokultūroje, dailėje, istorijoje
I. The Tree in Ethnoculture, Fine Arts and History
17
   
Libertas Klimka
Medžių mitologizavimas tradicinėje lietuvių kultūroje
Medžių mitologizavimas tradicinėje lietuvių kultūroje (Santrauka)
The Mythicization of the Tree in Lithuanian Folk Culture (Summary)
18
39
39
Jonas Mardosa
Medžių šakelės Lietuvos gyventojų verbose XX a. antroje pusėje – XXI a. pradžioje
Medžių šakelės Lietuvos gyventojų verbose XX a. antroje pusėje – XXI a. pradžioje (Santrauka)
Tree Branches in verbos (palms) of the Lithuanians in the second half of 20th c. – the beginning of 21st c. (Summary)
40
53
54
Virginija Apanavičienė
Medžio vaizdiniai lietuvių akademinėje muzikoje: mitologijos simboliai, etninės kultūros reliktai ir buitiniai daiktai
Medžio vaizdiniai lietuvių akademinėje muzikoje: mitologijos simboliai, etninės kultūros reliktai ir buitiniai daiktai (Santrauka)
The Images of the Tree in Lithuanian Academic Music: Mythological Symbols, the Relics of Ethnic Culture and Features of Lifestyle (Summary)
55
64
65
Romualdas Apanavičius
Medžiai Šiaurės Europos etninių muzikos instrumentų gaminimo ir naudojimo papročiuose
Medžiai Šiaurės Europos etninių muzikos instrumentų gaminimo ir naudojimo papročiuose (Santrauka)
The Tree in the Customs of Producing and Using the Ethnic Musical Instruments of Northern Europe (Summary)
66
79
80
Vytenis Rimkus
Medis Vytauto Tribandžio ir Antano Krištopaičio kūryboje
Medis Vytauto Tribandžio ir Antano Krištopaičio kūryboje (Santrauka)
The Tree in the Works of Vytautas Tribandis and Antanas Krištopaitis (Summary)
81
89
89
Valentina Liepa
Metamorphoses of Wood in the Works of Wood Carver Antons Rancāns
Medžio metamorfozės drožėjo Antono Rancano kūriniuose (Santrauka)
Metamorphoses of Wood in the Works of Wood Carver Antons Rancāns (Summary)
91
98
99
Elvyra Straševičienė
Istorinis Lietuvos valstybinių miškų ir girių priežiūros aspektas
Istorinis Lietuvos valstybinių miškų ir girių priežiūros aspektas (Santrauka)
Historical Management of Lithuanian National Forests and Woods (Summary)
100
109
109
Arūnas Gumuliauskas
Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija Šiaulių apskrityje
Miško ir medžio apdirbimo pramonės sovietizacija Šiaulių apskrityje (Santrauka)
The Sovietization of Forestry and Timber Industries in Šiauliai County (Summary)
111
120
121
   
II. Medis lietuvių literatūroje
II. The Tree in Lithuanian Literature
123
   
Indrė Žakevičienė
Medis metabletikos aspektu
Medis metabletikos aspektu (Santrauka)
The Image of the Tree: the Metabletical Aspect (Summary)
124
134
134
Eglė Keturakienė
Medžio simbolika XIX a. lietuvių literatūroje, arba nuo baltiškosios kosmologinės vizijos iki istorinio žvilgsnio į realybę
Medžio simbolika XIX a. lietuvių literatūroje, arba nuo baltiškosios kosmologinės vizijos iki istorinio žvilgsnio į realybę (Santrauka)
The Symbolism of the Tree in the Lithuanian Literature of 19th c., or from the Vision of the Baltic Cosmology to Historical View of Reality (Summary)
136
155
156
Gabija Bankauskaitė-Sereikienė
Medžio simbolika Antano Vaičiulaičio novelėse
Medžio simbolika Antano Vaičiulaičio novelėse (Santrauka)
The Symbolism of the Tree in the Novellas of Antanas Vaičiulaitis (Summary)
158
169
170
Manfredas Žvirgždas
Medis Henriko Nagio poezijos peizaže
Medis Henriko Nagio poezijos peizaže (Santrauka)
The Tree in the Poetic Landscape of Henrikas Nagys (Summary)
172
182
182
Kęstutis Urba
Mediniai personažai vaikų literatūroje
Mediniai personažai vaikų literatūroje (Santrauka)
Wooden Characters in Children’s Literature (Summary)
184
193
194
Džiuljeta Maskuliūnienė
Miško topika Anzelmo Matučio poezijoje
Miško topika Anzelmo Matučio poezijoje (Santrauka)
The Metaphors of the Forest in Anzelmas Matutis’ Poetry (Summary)
195
209
210
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Medis Sigito Gedos lyrikoje vaikams: grįžinėjimai prie archetipų
Medis Sigito Gedos lyrikoje vaikams: grįžinėjimai prie archetipų (Santrauka)
The Tree in the Lyrics for Children by Sigitas Geda: Returning to Archetypes (Summary)
212
220
221
Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Medžio motyvas Jono Juškaičio poezijoje
Medžio motyvas Jono Juškaičio poezijoje (Santrauka)
The Motive of the Tree in Jonas Juškaitis’ Poetry (Summary)
222
227
228
Nerijus Brazauskas
Įžengiant į fikcijos miškus: Lietuvos partizanai Nijolės GaškaitėsŽemaitienės, Mariaus Ivaškevičiaus, Teodoro Četrausko romanuose
Įžengiant į fikcijos miškus: Lietuvos partizanai Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės, Mariaus Ivaškevičiaus, Teodoro Četrausko romanuose (Santrauka)
Entering the Fictional Woods: Lithuanian Partisans in the Novels by Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Marius Ivaškevičius and Teodoras Četrauskas (Summary)
229
242
243
   
III. Medis užsienio literatūroje
III. The Tree in Foreign Literature
245
   
Валентина Талерко
Образ дерева в раннем творчестве Теодора Шторма (до 1866 года)
Medžio paveikslas ankstyvojoje Teodoro Štormo kūryboje (iki 1866 m.) (Santrauka)
The Image of the Tree in the Early Writings of Theodor Storm (before 1866) (Summary)
246
254
255
Ramūnas Šilis
Kūnas sodo ir miško erdvėje Ivano Gončiarovo romanuose
Kūnas sodo ir miško erdvėje Ivano Gončiarovo romanuose (Santrauka)
The Body in Garden and Forest Spaces in the Novels by Ivan Goncharov (Summary)
256
264
264
Вида Баярунене
Семантика сада в прозе Антона Чехова
Sodo semantika Antono Čechovo prozoje (Santrauka)
The Semantics of the Garden in the Prose by Anton Chekhov (Summary)
266
274
274
Симона София Валке
Лес Мориса Метерлинка в латышской интерпретации
Latviškoji Maurice’o Maeterlincko miško interpretacija (Santrauka)
The Latvian Interpretation of Maurice Maeterlinck’s Forest (Summary)
276
285
286
Maija Burima
Medžio semantika Rūdolfo Blaumanio dramoje Indranai
Medžio semantika Rūdolfo Blaumanio dramoje Indranai (Santrauka)
The Semantics of the Tree in Rūdolfs Blaumanis’ Drama Indrāni (Summary)
287
295
296
Vigmantas Butkus
Medžio įvaizdis latvių poeto Fricio Bardos eilėraščių rinkinyje Giesmės ir maldos Gyvybės Medžiui
Medžio įvaizdis latvių poeto Fricio Bardos eilėraščių rinkinyje Giesmės ir maldos Gyvybės Medžiui (Santrauka)
The Image of the Tree in the Collection of Poems Cantic­les and Prayers for the Tree of Life by Latvian Poet Fricis Bārda (Summary)
297
304
305
Руслан Соколов
Егорьев дуб. Деревья в художественном пространстве «Повести о светомире царевиче» Вячеслава Иванова
Jegoro ąžuolas. Medžiai Viačeslavo Ivanovo meninėje Apysakos apie caraitį Svetomirą erdvėje (Santrauka)
Yegoryev Dub (George’s Oak). Trees in the Artistic Space of The Tale of Svetomir Tsarevich (“Povest o Svetomire Tsareviche”) by Vyacheslav Ivanov (Summary)
307
313
314
Наталия Макашина
«Ветхое дерево» курляндии и «Могучий дуб» курземе в «Курземских» рассказах Андрея Васильевича Задонского
Kurliandijos senasis medis ir Kuržemės galingasis ąžuolas Andrejaus Zadonskio apsakymuose apie Kuržemę (Santrauka)
The “Decrepit Tree” of Courland and the “Mighty Oak” of Kurzeme in A. Zadonskis’ Kurzeme Stories (Summary)
315
324
324
Федор Федоров
Илья Эренбург: история и мифология дерева
Ilja Erenburgas: medžio istorija ir mitologija (Santrauka)
Ilya Erenburg: the History and Mythology of the Tree (Summary)
326
348
348
Irena Ragaišienė
Re-Imagined Trees in Richard Wilbur’s “She” and Sylvia Plath’s “Virgin in a Tree”
Poetinės medžio reikšmės transformacijos Richardo Wilburo eilėraštyje „Ji“ ir Silvijos Plath eilėraštyje „Skaistuolė medyje“ (Santrauka)
Re-Imagined Trees in Richard Wilbur’s “She” and Sylvia Plath’s “Virgin in a Tree” (Summary)
350
362
363
Валентина  Прокофьева
Дерево в картине мира романа Владимира К ороткевича «Христос приземлился в Гродно»
Medis Vladimiro Korotkevičiaus romano Kristus nusileido Gardine pasaulio paveiksle (Santrauka)
The Tree in the View of the World in Vladimir Korotkevich’s Novel Christ Landed in Grodno (Summary)
364
371
371
Aurimas Nausėda
Medžio tema Johno Fowleso knygoje Medis
Medžio tema Johno Fowleso knygoje Medis (Santrauka)
The Theme of the Tree in John Fowles’ Book The Tree (Summary)
373
379
380
Алина Романовска
Дерево в сборнике прозы «Дерево святого Бокасина» Паулcа Банковскиса
Medis Paulo Bankovskio poezijos rinkinyje Šventojo Bokasino medis (Santrauka)
The Tree in Pauls Bankovskis’ Prose Collection Svētā Bokasīna Koks (Summary)
382
390
390
   
IV. Medis kalboje
IV. The Tree in Language
393
   
Bronius Maskuliūnas
Daiktavardžio medis vartojimas senuosiuose lietuvių rašto paminkluose
Daiktavardžio medis vartojimas senuosiuose lietuvių rašto paminkluose (Santrauka)
The Use of the Noun “Tree” in Old Lithuanian Writings (Summary)
394
403
404
Silvija Papaurėlytė
Žodžio medis asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Žodžio medis asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
The Field of Associations of the Word Tree in the Lithuanian Language World-view (Summary)
405
415
415
Aina Būdvytytė-Gudienė, Reda Toleikienė
Medžio ir žmogaus sąveikos aksiologija vokiečių ir lietuvių kalbose
Medžio ir žmogaus sąveikos aksiologija vokiečių ir lietuvių kalbose (Santrauka)
Axiology of Interaction of the Tree and the Human in German and Lithuanian Languages (Summary)
417
428
429
Solveiga Sušinskienė
Personified Semantic Roles of the Word Tree in English and Lithuanian
Žodžio medis personifikuoti semantiniai vaidmenys anglų ir lietuvių kalbose (Santrauka)
Personified Semantic Roles of the Word Tree in English and Lithuanian (Summary)
430
438
439
Rūta Kazlauskaitė
Žydinčios vyšnios vaizdinys lietuvių poezijoje
Žydinčios vyšnios vaizdinys lietuvių poezijoje (Santrauka)
The Mental Image of the Cherry in Blossom in Lithuanian Poetry (Summary)
440
454
455
Jolanta Vaskelienė
Medis ir miškas Mariaus Katiliškio novelėje „Miškai“
Medis ir miškas Mariaus Katiliškio novelėje „Miškai“ (Santrauka)
The Tree and the Forest in the Novel “Forests” by Marius Katiliškis (Summary)
456
470
470
   
Kitos publikacijos
Other publications
473
   
Jonas Nekrašius
Istoriniai medžiai ir parkai Šiauliuose (XIX a. – XXI a. pradžia)
474
   
Informacija autoriams 495
Submission Guidelines 498
Информация для авторов 501