2011, T. 12

TURINYS / CONTENTS

Mokslo straipsniai
Research papers
13
   
I. Dr. Jono Šliūpo fenomenas: asmuo, veikla, kūryba
The Phenomenon of Dr. Jonas Šliūpas: Personality, Activities, Creative Work
15
Simonas Strelcovas
Valstybingumo vizija dr. Jono Šliūpo laiškuose
Valstybingumo vizija dr. Jono Šliūpo laiškuose (Santrauka)
The vision of statehood in Dr. Jonas Šliūpas letters (Summary)
17
27
27
Arūnas Vyšniauskas
Jonas Šliūpas ir LSDP 1896 metais
Jonas Šliūpas ir LSDP 1896 metais (Santrauka)
Jonas Šliūpas and the LSDP in 1896 (Summary)
29
42
43
Jonas Sireika
Palangos etapas dr. Jono Šliūpo veikloje ir gyvenime
Palangos etapas dr. Jono Šliūpo veikloje ir gyvenime (Santrauka)
The period of Palanga in the activity and life of Dr. Jonas Šliūpas (Summary)
44
53
54
Jonas Šlekys
Jonas Šliūpas ir Jonas Žilius: santykių raidos metmenys
Jonas Šliūpas ir Jonas Žilius: santykių raidos metmenys (Santrauka)
Jonas Šliūpas and Jonas Žilius: Relationship Development (Summary)
55
64
64
Regina Kvašytė
Jonas Šliūpas Latvijoje (1919–1920 m.)
Jonas Šliūpas Latvijoje (1919–1920 m.) (Santrauka)
Jonas Šliūpas in Latvia (1919–1920) (Summary)
66
80
81
Dangiras Mačiulis
Jonas Šliūpas ir lietuvių-latvių vienybės idėja
Jonas Šliūpas ir lietuvių-latvių vienybės idėja (Santrauka)
Jonas Šliūpas and the Idea of Lithuanian-Latvian Unity (Summary)
83
97
97
Olga Mastianica
Jono Šliūpo požiūris į moters vaidmenį
Jono Šliūpo požiūris į moters vaidmenį (Santrauka)
An Attitude of Jonas Šliūpas into Woman‘s Role in the Society (Summary)
99
105
106
Daiva Dapkutė
Jonas Šliūpas Amerikos lietuvių ideologinių kovų verpetuose
Jonas Šliūpas Amerikos lietuvių ideologinių kovų verpetuose (Santrauka)
Jonas Šliūpas in the Whirlwind of Lithuanian-American Ideological Battles (Summary)
107
118
118
   
II. Dr. Jonas Šliūpas ir literatūros tyrimai
     Dr. Jonas Šliūpas and Literature Research
123
   
Gitana Vanagaitė
Jono Šliūpo asmens savivoka autobiografijose
Jono Šliūpo asmens savivoka autobiografijose (Santrauka)
The self-consciousness in the autobiographies of Jonas Šliūpas (Summary)
123
129
129
Džiuljeta Maskuliūnienė
Jonas Šliūpas lietuvių literatūros tyrimų baruose
Jonas Šliūpas lietuvių literatūros tyrimų baruose (Santrauka)
Jonas Šliūpas in Lithuanian Literature Research (Summary)
130
138
139
Gintaras Lazdynas
Anykščių šilelis Stanislovo Dagilio akimis
Anykščių šilelis Stanislovo Dagilio akimis (Santrauka)
The forest of Anykščiai in Stanislovas Dagilis’ eyes (Summary)
141
150
151
   
III. Nacionaliniai sąjūdžiai ir visuomenės transformacijos
       National Movements and Transformations in Society
 
   
Dorota Michaluk
Baltarusiai – socialistai revoliucionieriai – baltarusių tautinio judėjimo šaknys
Baltarusiai – socialistai revoliucionieriai – baltarusių tautinio judėjimo šaknys (Santrauka)
“Belarusians – socialists-revolutionists – the “Land and Liberty” Party roots of the Belarusian national movements (Summary)
155
170
170
Андрей Унучак
Наша Нива и белорусское национальное движение начала ХХ в.
Naša Niva ir baltarusių tautinis judėjimas ХХ a. pradžioje (Santrauka)
Nasha Niva and Belarusian national movement in early ХХ century (Summary)

172
179
179
Gintaras Žilinskas
Vietos savivaldybės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje: Petro Leono darbai
Vietos savivaldybės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje: Petro Leono darbai (Santrauka)
Local Municipalities in the First Republic of Lithuania: Petras Leonas‘s works (Summary)
181
191
192
Danutė Stakeliūnaitė
Laisvamanis ir Laisvoji mintis 1933–1936 m.: Bažnyčios vieta ir vaidmuo valstybėje
Laisvamanis ir Laisvoji mintis 1933–1936 m.: Bažnyčios vieta ir vaidmuo valstybėje (Santrauka)
Free-thinker and Free Thought in the 1933–1936: The Role and Place of the Catholic Church within the State (Summary)
193
208
209
Ugnė Marija Andrijauskaitė
Laisvamanybė ir švietimas: Marijampolės realinės gimnazijos atvejis (1919–1925 m.)
Laisvamanybė ir švietimas: Marijampolės realinės gimnazijos atvejis (1919–1925 m.) (Santrauka)
Freethinking and education: the case of Marijampolė gymnasium (1919–1925) (Summary)
210
225
225
Dainius Sobeckis
Leonardo Andriekaus kultūriniai ryšiai su tėvynainiais XX a. pirmoje pusėje
Leonardo Andriekaus kultūriniai ryšiai su tėvynainiais XX a. pirmoje pusėje (Santrauka)
Leonardas Andriekus’ cultural relations with his countrymen in the first part of the XXth mentury (Summary)
227
234
234
Arūnas Gumuliauskas
XIX a. lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio įvaizdis bendrojo lavinimo mokykloje
XIX a. lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio įvaizdis bendrojo lavinimo mokykloje (Santrauka)
The image if the 19 century Lithuanian NATIONAL revival in the secondary schools (Summary)
236
246
246
   
Kitos publikacijos
Other publications
149
   
Alina Šalavėjienė
Aušrininko dr. Jono Šliūpo archyvas Šiaulių universiteto bibliotekoje
251
   
Jonas Nekrašius
Dr. Jonas Šliūpas ir „Titnago“ spaustuvė Šiauliuose
259
   
Dr. Jonas Šliūpas nuotraukose 276
   
Informacija autoriams 287
Submission Guidelines 290
Информация для авторов 293