2010, T. 10

TURINYS

I. Turgus lietuvių tautosakoje ir etnokultūroje
Market in Lithuanian Folkl;ore and Etnoculture
19
   
Jonas Mardosa
Atlaidų prekyba: ištakos, formos ir turinio kaita XX-XXI a.
Atlaidų prekyba: ištakos, formos ir turinio kaita XX-XXI a (santrauka)
Church Festival Trade: the Origin, Forms and Change of Content from the beginning of the 20th to the 21 st Century (Summary)

20
34
35
Libertas Klimka
Garsusis Vilniaus „Kaziukas“: kilmė, raida, tradicijos perspektyvos
Garsusis Vilniaus „Kaziukas“: kilmė, raida, tradicijos perspektyvos (Santrauka)
The Famous Kaziukas Fair in Vilnius: the Origin, Development, Tradicions, and the Future (Summary)

36
46
47
Lionė Lapinskienė
Turgaus fenomenas Lazdijų rajono Mikabalių kaimo gyventojų pasaulėvokoje
Turgaus fenomenas Lazdijų rajono Mikabalių kaimo gyventojų pasaulėvokoje (santrauka)
The Market Phenomenon in the Outlook of the Rural Population of Mikabaliai Village, Lazdijai District (Summary)

48
56
57
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Dabartiniai lietuvių anekdotai apie priekabiavimą
Dabartiniai lietuvių anekdotai apie priekabiavimą (santrauka)
Contemporary Lithuanian Anecdotes about Trading (Summary)

59
66
67
   
II. Turgus lietuvių literatūroje
Market in Lithuanian Literature
69
   
Džiuljeta Maskuliūnienė
XIX a. lietuvių didaktinė proza: turgaus pamokos
XIX a. lietuvių didaktinė proza: turgaus pamokos (santrauka)
The Lithuanian Didactic Prose of the 19th c.: Market Lessons (Summary)

70
82
83
Nerijus Brazauskas
Turgus kaip istorinės sąmonės ženklas Jono Užpurvio, Algirdo Landsbergio, Icchoko Mero kūriniuose
Turgus kaip istorinės sąmonės ženklas Jono Užpurvio, Algirdo Landsbergio, Icchoko Mero kūriniuose (santrauka)
The Market-Place as a Sign of Historical Consciousness in the Works by Jonas Užpurvis, Algirdas Landsbergis, Icchokas Meras (Summary)

85
98
99
Asta Gustaitienė
Turgus 1988-1991 metų lietuvių poezijoje
Turgus 1988-1991 metų lietuvių poezijoje (Santraula)
The Semantics of the Market in the Lithuanian Poetry of 1988-1991 (Summary)

101
110
111
Dalia Jakaitė
Kas parduodama Donato Petrošiaus ir Mariaus Buroko eilėraščiuose?
Kas parduodama Donato Petrošiaus ir Mariaus Buroko eilėraščiuose> (Santrauka)
What is sold in the poems written by Donatas Petrošius and Marius Burokas?

113
121
121
Irena Baliulė
Prekybos centras - nauja vaizdavimo erdvė šiuolaikinėje literatūroje
Prekybos centras - nauja vaizdavimo erdvė šiuolaikinėje literatūroje (santrauka)
The Shopping Centre as a New Space for Depiction in Contemporary Prose (Summary)

123
129
130
   
III. Turgus užsienio literatūroje
Market in Foreign Literature
131
   
Aurimas Nausėda
Mugės tema Johno Bunyano knygoje Piligrimo kelionė
Mugės tema Johno Bunyano knygoje Piligrimo kelionė (Santrauka)
The Theme of the Fair in John Bunyan's  Book The Pilgrim's Progress (Summary)

132
139
140
Fedor Fedorov
Ernstas Teodoras Amadėjus Hofmanas: Turgus (Santrauka)
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: the Market (Summary)

141
148
149
Olga Novik
Mugės motyvas ukrainiečių romantikų kūriniuose (Santrauka)
The Motif of the Fair in the Works of Ukrainian Romantic Writers (Summary)

150
157
157
Marija Bracka
Turgus kaip gyvenimas: kultūriniai ir literatūriniai „balagulščinos“ aspektai (santrauka)
The Market as Life: Cultural and Literary Aspects of „Balaguschina“ (Santrauka)

159
168
168
Ramūnas Šilis
Kūnas turgaus erdvėje Ivano Gončiarovo kelionių apybraižų knygoje Fregata „Palada“
Kūnas turgaus erdvėje Ivano Gončiarovo kelionių apybraižų knygoje Fregata „Palada“(santrauka)
The body in the Market Space in the Travel Sketchbook The Frigate „Pallada“ by Ivan Goncharov (Summary)

170
177
177
Vida Bajarūnienė
Mugė kaip kult9rinis aktas Ivano Nikitino poemos „Buožė“ estetiniame diskurse(Santrauka)
The Year;s Market Event as a Cultural Act the Aesthetic Discourse of Ivan Nikitin's poem „Kulak“ (summary)

179
188
189
Vytautas Bikulčius
Turgaus semantika Emile'io Zola romane Paryžiaus pilvas

Turgaus semantika Emile'io Zola romane Paryžiaus pilvas (Santrauka)   
The Semantics of the Merket Place in Emile zola's Novel The Belly of Paris (Summary)

190
194
195
Inese Valtere
Turgus Augusto Sauliečio apsakyme „Turgus“ (Santrauka)
The Space in the Short Story „The Market“ by Augusts Saulietis (Summary)

196
200
201
Alina Romanovska
Latgališkas turgus XX amžiaus pradžios latvių literatūroje (Santrauka)
Latgalian Market in the Latvian Literature of the Early 20th Century (Summary)

203
212
212
Tatjana Lavreckaja
Turgus ir prekiavimas Aleksandro Čako prozoje (Santrauka)
The Market and Trading in Aleksandrs Čaks' Prose (Summary)

214
220
221
Irena Ragaišienė
Juxtaposition of Shopping Places in Ann Patchett's The Magician's Assistant
Skirtingų prekybos vietų vaizdavimas Anos Patchett romane Mago padėjėjas (Santrauka)
Juxtaposition of Shopping Places in Ann Patchett's The Magician's Assistant (Summary)

222
235
236
   
IV. Turgus kalboje
Market in Language
237
   
Bronius Maskuliūnas
Daiktavardis turgus XVI a. lietuviškuose raštuose
Daiktavardis turgus XVI a. lietuviškuose raštuose (Santrauka)
The Noun turgus ('market') in the Lithuanian Writings of the 16th c. (Summary)

239
246
246
Jolanta Vaskelienė
Daiktavardžio turgus darybinis ir semantinis laukas
Daiktavardžio turgus darybinis ir semantinis laukas (santrauka)
The Derivative and Semantic Field of the Noun turgus ('market') (Summary)

248
257
258
Silvija Papaurėlytė
Kai kurie TURGAUS koncepto ypatumai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Kai kurie TURGAUS koncepto ypatumai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
Some Features of the Concept MARKET in the Lithuanian Language World-View (Summary)

259
266
267
Regina Kvašytė
Žodžių šaknimis tirg- semantika ir paplitimas latvių kalboje
Žodžių šaknimis tirg- semantika ir paplitimas latvių kalboje (Santrauka)
The Semantics and Distribution of Words with the Root tirg- in tge Latvian Language (Summary)

268
279
280
Aina Būdvytytė-Gudienė, Reda Toleikienė
Konceptų MARKT ir RINKA raiška vokiečių ir lietuvių kalbose
Konceptų MARKT ir RINKA raiška vokiečių ir lietuvių kalbose (Santrauka)
The Expression of the Concepts MARKT and RINKA in German and Lithuanian (Summary)

282
290
291
Solveiga Sušinskienė
The Semantic Functions of the Word Market in English and Lithuanian
Žodžio turgus semantinės funkcijos anglų ir lietuvių kalbose (Santrauka)
The Semantic Functions of the Word Market in English and Lithuanian (Summary)

292
301
301
Vilija Adminienė, Aurimas Nausėda
The Specific Use of Expressions Related to the Market in Charles Dickens's Novel Oliver Twist
Specifinis posakių, susijusių su turgumi, vartojimas Charleso Dickenso romane Oliveris Tvistas (Santrauka)
The Specific Use of Expressions Related to the Market in Charles Dickens's Novel Oliver Twist (Summary)

303
310
310
   
V. Turgus kaip sociokultūrinis reiškinys
Market as a Socio-Cultural Phenomenon
313
   
Kęstutis Šerpetis
Globalusis turgus:komunikacinės kultūros neotenija
Globalusis turgus:komunikacinės kultūros neotenija (Santrauka)
The Global Market: the NEoteny of the Comunication Culture (Summary)

314
332
333
Vladimiras Trimailovas
Socialinis teisingumas:akistata su „turgaus“ libertarizmu
Socialinis teisingumas:akistata su „turgaus“ libertarizmu (Santrauka)
Social Justice: Confrontation with the „Market“ Libertarianism (Summary)

334
340
341
Laima Arnatkevičiūtė
Turgaus kaita: nuo tradicinio iki e.turgaus
Turgaus kaita: nuo tradicinio iki e.turgaus (santrauka)
Market Change: from Traditional to E-market (Summary)

342
349
349
Arūnas Dirvinskas
Turagus vieta ir reikšmė laisvosios rinkos ekonomikoje
Turagus vieta ir reikšmė laisvosios rinkos ekonomikoje (Santrauka)
The Place and Importance of the Market in the Free Market Economy (Summary)

351
359
360
Jūratė Svičiulienė
Knygų mugė kaip literatūros reklamos skleidimo priemonė ir kultūros erdvė
Knygų mugė kaip literatūros reklamos skleidimo priemonė ir kultūros erdvė (Santrauka)
The Book Fair as a Means of Advertising of Popular Literature and Cultural Space (Summary)

361
365
366
Jonas Nekrašius
Šiaulių turgus ir mugės - miesto istorijos ir kultūros atspindys (XV-XXI a.)
Šiaulių turgus ir mugės - miesto istorijos ir kultūros atspindys (XV-XXI a.) (Santrauka)
Šiauliai Markets and Fairs as a Reflection of History and Culture of the City (15th c. - beginning of 21 st c.) Summary)

367
386
387
Arūnas Gumuliauskas
Šiaulių apskrities turgūs pirmiaisiais sovietizacijos metais
Šiaulių apskrities turgūs pirmiaisiais sovietizacijos metais (Santrauka)
The Markets of the Šiauliai County during the First Years of Sovietization (Summary)

388
396
397
   
Kitos publikacijos
Other publications
399
   
Sigitas Poškus
Turgus::ženklai ir asociacijos
401
Vytenis Rimkus
Kelionės į turgų
405
Vytenis Rimkus
Turgaus menas
408
Vytenis Rimkus
Kirių „uzorininkė“ Asta Žižienė
410
Jurgita Dovalcovienė
Mugės vargonai - menų, technologijų ir pramogų simbiozė
416
Monika Pokorska-Iwaniuk
„Kaziukas“ Vilniuje ir Poznanėje: naujų tradicijų gimimas
420
Džiuljeta Maskuliūnienė
Turgaus žmonės ir prekės
426
Iš fotografijų parodos „Mano turgus 428
Turgus spaudiniuose: Šiaulių universiteto bibliotekos surengtos parodos bibliografija (sudarė Alina Šalavėjienė) 439
   
Infromacija autoriams 443