2009, T.9
 
I. XX–XXI amžiaus iššūkiai. Kultūrinė atmintis: demokratija, nacionalinis identitetas ir istorijaI.
Challenges of the 20th and 21st centuries. Cultural Memory: Democracy, National Identity and History
13
     
  Siobhan Kattago
The Slippery Slope of Memory
Slidus atminties šlaitas (Santrauka)
The Slippery Slope of Memory (Summary)

14
24
24
  Gintautas Mažeikis
Įsivaizduojamų bendruomenių mikroistorijos: heterogeninis paveldas
Įsivaizduojamų bendruomenių mikroistorijos: heterogeninis paveldas (Santrauka)
Microhistories of Imagined Communities: Heterogeneous Heritage (Summary)

25
35
35
  Kęstutis Šerpetis
Užmaršties kultūros potenciacija versus nacionalinės kultūros atilsį
Užmaršties kultūros potenciacija versus nacionalinės kultūros atilsį (Santrauka)
Potentiality of Oblivion Culture Versus Decline of National History (Summary)

37
53
54
  Robertas Šimkus
Istoriografinių konfliktų prielaidos: konkuruojančios istorinės atmintys tarpukario Latvijoje
Istoriografinių konfliktų prielaidos: konkuruojančios istorinės atmintys tarpukario Latvijoje (Santrauka)
The Conflict of Historiographies in Interwar Latvia: the Competition of Historical Memories (Summary)
55
69

70
  Alexandrs Ivanovs
Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic History of the Region
Latgalos istoriografija: politinis kontekstas ir regiono etninė istorija (Santrauka)
Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic History of the Region (Summary)
72
85
86
  Tatjana Kuzņecova
Речи карлиса улманиса как средство формирования культурной памяти (Латвия 1934–1940 гг.)
Karolio Ulmanio kalbos kaip kultūrinės atminties formavimo būdas (1934–1940 m., Latvija) (Santrauka)
Speeches of K. Ulmanis as the Means of the Formation of the Cultural Memory (Latvia, 1934–1940) (Summary)
87

98

99
  Dorota Michaluk
Историческая память белорусов в польше
Istorinė baltarusių atmintis Lenkijoje (Santrauka)
Historical Memory of Byelorussians in Poland (Summary)

100
109
110
  Ilze Šenberga
Kultūrinė atmintis ir nacionalinio identiteto išsaugojimas emigracijoje
Kultūrinė atmintis ir nacionalinio identiteto išsaugojimas emigracijoje (Santrauka)
Cultural Memory and Preservation of National Identity in Emigration (Summary)

111
120
121
  Svetlana Morozova
Юбилейные даты истории ВКЛ как предмет консолидации / дезинтеграции белорусской нации
LDK istorijos jubiliejinės datos kaip baltarusių nacijos konsolidacijos/ dezintegracijos objektas (Santrauka)
Anniversaries of History of the GDL as a Subject of Consolidation / Decomposition of Byelarussian Nation (Summary)
122

127

128
     
II. XIX–XX a. lokalinė ir atminties kultūra
Local Culture and Cultural Memory in the 19th and 20th centuries
129
     
  Vigmantas Butkus
Vietovės „įliteratūrinimas“: Biržai ir Biržų kraštas eilėraščiuose
Vietovės „įliteratūrinimas“: Biržai ir Biržų kraštas eilėraščiuose (Santrauka)
Making the Locality Literary: Biržai and Biržai Region in Poems (Summary)

130
142
143
  Jurgis Dieliautas
Lokalinės fotografinės istorijos didžiosios istorijos fone
Lokalinės fotografinės istorijos didžiosios istorijos fone (Santrauka)
Local Photographic History in the Context of Great History (Summary)

144
155
155
  Remigijus Venckus
Susitikimas su šmėklomis: Henriko Šablevičiaus poetinių filmų (de)rekonstrukcija
Susitikimas su šmėklomis: Henriko Šablevičiaus poetinių filmų (de)rekonstrukcija (Santrauka)
Meeting with Ghosts: (De)reconstruction of Poetic Films of Henrikas Šablevičius (Summary)
157
165

166
  Benediktas Šetkus
„Mažojo žmogaus“ istorinė atmintis: edukaciniai aspektai
„Mažojo žmogaus“ istorinė atmintis: edukaciniai aspektai (Santrauka)
Teaching the Historical Memory of “Ordinary People“ (Summary)

164
174
175
  Henrihs Soms
„Terra Mariana“ albumas – popiežiaus Leono XIII dovana (1888 m.): lietuviški epizodai
„Terra Mariana“ albumas – popiežiaus Leono XIII dovana (1888 m.): lietuviški epizodai (Santrauka)
The Album “Terra Mariana“ – the Baltic Present to the Pontiff Leon XIII (1888): Lithuanian Plots (Summary)
176
182

182
  Vitālijs Šalda
Динабургская гимназия:1831–1865 гг.
Daugpilio gimnazija. 1831–1865 m. (Santrauka)
The Gymnasium of Dinaburg. 1831–1865 (Summary)

185
196
197
  Dagnija Svarāne
Reconstruction of the Baltic Jewellery Technique in Connection with Cultural Memory
Baltų juvelyrinės technikos rekonstrukcija ir jos ryšys su kultūrine atmintimi (Santrauka)
Reconstruction of the Baltic Jewellery Technique in Connection with Cultural Memory (Summary)
198
205

205
  Valeryj Goncharov
Локальная история как инструмент интеграции: формирование новой интеллектуальной традиции изучения истории Калининградской области после 1945 г.
Lokalinė istorija kaip integracijos instrumentas: naujos intelektualinės tradicijos formavimas mokantis Kaliningrado srities istoriją po 1945 m. (Santrauka)
Local History and Integration: the Formation of a New Intellectual Tradition of Studying Kaliningrad History in Soviet Historiography After 1945 (Summary)

207

215

216
     
III. Miestas ir atminties kultūra
City and Cultural Memory
217
     
  Dangiras Mačiulis
Kolektyvinė atmintis ir miesto įvaizdis: Šiaulių atvejis
Kolektyvinė atmintis ir miesto įvaizdis: Šiaulių atvejis (Santrauka)
Collective Memory and the Town Image: the Case of the Town of Siauliai (Summary)

218
233
234
  Alvydas Nikžentaitis
Laikinosios ir Lietuvos Respublikos sostinių kultūrinės atmintys: lyginamosios analizės bandymas
Laikinosios ir Lietuvos Respublikos sostinių kultūrinės atmintys: lyginamosios analizės bandymas (Santrauka)
Cultural Memories of the Provisional and Lithuanian Republic Capitals: Essay of Comparative Analysis (Summary)
235

245

246
  Irina Kiturko
Антоний Tизенгауз в памяти жителей гродно
Antanas Tyzenhauzas Gardino gyventojų atmintyje (Santrauka)
Antoni Tyzenhaus in the Memory of Grodno Dwellers (Summary)

247
253
254
  Eugenijus Saviščevas
XVI a. vidurio Lietuvos miestelio rinka: Pasvalys 1551 metais
XVI a. vidurio Lietuvos miestelio rinka: Pasvalys 1551 metais (Santrauka)
Market of Lithuanian Town in the Middle of the 16th Century: Pasvalys in 1551 (Summary)

255
263
264
     
IV. Lokalinės kultūros reiškiniai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: tradicijos, konfesionalizacija ir atminties kultūra
Phenomena of Local Culture in the Grand Duchy of Lithuania: Traditions,  Confessionalization and Cultural Memory
265
     
  Валентин Голубев
«Старина» в жизни населения белорусских земель Великого Княжества Литовского как отражение исторической памяти (конца XV–середины XVI вв.)
„Senovė“ kaip istorinės atminties atspindys baltarusių gyvenime (XV a. pabaiga – XVI a.) (Santrauka)
The “Olden Time (staryna)“ in the Life of Byelorussians as the Reflexion of Historical Memory (the End 15th–16th Centuries) (Summary)
266

272

273
  Rita Regina Trimonienė
Šiaulių klebono Petro Tarvainio „Linksmas pasveikinimas“: XVII a. lokalinės istorinės atminties pavyzdys
Šiaulių klebono Petro Tarvainio „Linksmas pasveikinimas“: XVII a. lokalinės istorinės atminties pavyzdys (Santrauka)
“A Merry Salutation” by the Parson of Šiauliai Petras Tarvainis: an Example of the Local Historical Memory of the 17th c. (Summary)
274

286

286
  Marzena Liedke
Conversions and Confessional Memory of Ruthenian Representatives of Political Elites of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th and 17th Centuries
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėnų politinio elito religinis atsivertimas ir konfesinė atmintis XVI–XVII a. (Santrauka)
Conversions and Confessional Memory of Ruthenian Representatives of Political Elites of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th and 17th Centuries (Summary)
288

298

299
  Witold Bobryk
Greek Catholic Resistance to Compulsory Conversion to Orthodoxy in Hołubla: Facts and Memory
Rytų apeigų katalikų pasipriešinimas prieš prievartinį stačiatikybės diegimą Holublėje: įvykiai ir atmintis (Santrauka)
Greek Catholic Resistance to Compulsory Conversion to Orthodoxy in Hołubla: Facts and Memory (Summary)

300

304

305
  Vacys Vaivada
Kultūrinė atmintis konfesionalizacijos procesų kontekstuose Žemaitijoje XVI a. II pusėje. 1579 m. vyskupijos vizitacijos pavyzdys
Kultūrinė atmintis konfesionalizacijos procesų kontekstuose Žemaitijoje XVI a. II pusėje. 1579 m. vyskupijos vizitacijos pavyzdys (Santrauka)
Cultural Memory in the Context of Confessionalization Processes in Žemaitija in the Second Half of 16th c. Example of Visits of Žemaitija Diocese in 1579 (Summary)

306

312

313
  Libertas Klimka
Bažnyčių varpai kaip lokalinės istorijos objektai
Bažnyčių varpai kaip lokalinės istorijos objektai (Santrauka)
The Bells of Churches as the Subjects of Local History (Summary)

314
322
322
  Aivas Ragauskas
Ar istorikas teodoras narbutas (1784–1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas?
Ar istorikas teodoras narbutas (1784–1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas? (Santrauka)
Is Historian Theodor Narbut (1784–1864) – a Counterfeiter of the Historic Sources? (Summary)
324
335
335
     
  Informacija autoriams 336
  Submission Guidelines 338
  Информация для авторов 340