2008, T. 7

Алла Киридон                 
Когнитивный диссонанс в условиях утверждения тоталитаризма
Kognityvinis disonansas totalitarizmo įtvirtinimo sąlygomis (Santrauka)
Cognitive Dissonance in the Environment of Totalitarism Strengthening(Summary)

Сергей Троян                 
Системный анализ международных отношений: компаративистика концепций
Tarptautinių santykių sistemų analizė: konceptų palyginimas (Santrauka)
System Analysis of International Relations: Concepts’ Comparability (Summary)

Uldis Krēsliņš
Политическое развитие Латвии в 20 веке: от «демократии взглядов» и авторитаризма к «демократии денег»
Politinė Latvijos evoliucija XX amžiuje: nuo „nuomonių demokratijos“ ir autoritarizmo prie „pinigų demokratijos“ (Santrauka)
The political evolution of Latvia in the 20th century: from “a democracy of opinions” and authoritarianism to “a democracy of money” (Summary)

Mintautas Bložė                  
Politinės partijos ir partinės sistemos
Politinės partijos ir partinės sistemos (Santrauka)
Political parties and party systems (Summary)

 Jonas Srėbalius
Kultūros, meno ir politinių jėgų dialektika amžių sandūroje
Kultūros, meno ir politinių jėgų dialektika amžių sandūroje (Santrauka)
Dialectics of Cultural, Art and Political Forces at the Turn of the Century (Summary)

 Giedrius Globys
Skautavimas autoritarinėje Lietuvoje: išeivijos skautų refleksijos
Skautavimas autoritarinėje Lietuvoje: išeivijos skautų refleksijos (Santrauka)
Scout movement in the authoritarian Lithuania: reflections of the emigration scouts (Summary)

 Tatiana Kochepasova
Problems of Formation of Political Regimes in the Baltic States in the 1920s (according to Russian sources) Politinių režimų Baltijos valstybėse formavimosi problemos XX a. 3-iajame dešimtmetyje (remiantis Rusijos šaltiniais) (Santrauka)
Problems of Formation of Political Regimes in the Baltic States in the 1920s (according to Russian sources) (Summary)

 Arūnas Gumuliauskas
Autoritariniai režimai Lietuvoje ir Lenkijoje tarpukariu: skirtumai ir panašumai
Autoritariniai režimai Lietuvoje ir Lenkijoje tarpukariu: skirtumai ir panašumai (Santrauka)
Authoritarian regimes in Lithuania and Poland during the inter-war period: similarities and differences (Summary)

 Arūnas Gumuliauskas
Lietuvos ir Lenkijos santykiai autoritarizmo sąlygomis
Lietuvos ir Lenkijos santykiai autoritarizmo sąlygomis (Santrauka)
Lithuanian and Polish relations in the conditions of authoritarianism (Summary)

 Lijana Pušinskytė
Politinės padėties įtaka pasipriešinimo judėjimų kaitai Lenkijoje 1956–1983 metais
 Politinės padėties įtaka pasipriešinimo judėjimų kaitai Lenkijoje 1956–1983 metais (Santrauka)
Political state influence on resistance movement change in Poland 1956–1983 (Summary)

 Jaakko Olavi Antila
Democracy – an Opportunity and a Threat to the Evangelical Lutheran Church of Finland 1966–1974 Demokratija – galimybė ir grėsmė Suomijos Evangelikų liuteronų bažnyčiai 1966–1974 metais (Santrauka) Democracy – an Opportunity and a Threat to the Evangelical Lutheran Church of Finland 1966–1974 (Summary)

 Dalina Ubartaitė Vingienė
Pasipriešinimo sovietiniam režimui Lietuvoje 7–8-ajame dešimtmetyje bruožai
Pasipriešinimo sovietiniam režimui Lietuvoje 7–8-ajame dešimtmetyje bruožai (Santrauka)
Features of Resistance Movement against the Soviet Regime in the Seventies and Eighties in Lithuania (Summary)

 Irena Baliulė
Lietuvių normatyvinė proza: įtakos ir kontekstai
 Lietuvių normatyvinė proza: įtakos ir kontekstai (Santrauka)
Lithuanian Normative Prose: Influences and Contexts (Summary)

 Jolita Lukšytė
Moteriška literatūra popkultūros vyriškos diktatūros lauke
Moteriška literatūra popkultūros vyriškos diktatūros lauke (Santrauka)
Women’s Literature under the influence mens’ dictatorship of popculture (Summary)

 Asta Jurevičiūtė
Lietuviški vaidybiniai filmai valdžios diskursų kaitoje: vizualinės antropologijos analizė
Lietuviški vaidybiniai filmai valdžios diskursų kaitoje: vizualinės antropologijos analizė (Santrauka)
Lithuanian feature films of Government discourse changes: analysis in Visual Anthropology (Summary)

 Informacija autoriams

 Submission Guidelines

 Информация для авторов