2008, T. 6

I. Akmuo gamtoje ir istorijoje / Stone in Nature and History

Valentinas Baltrūnas           
Akmens kelias į Lietuvą
The Path of Stone to Lithuania (Summary)

Ieva Švarcaitė                    
 Akmuo – materialus gamtos kūnas
Stone: the Material Body in the Nature (Summary)

 Birutė Salatkienė                 
Akmuo ir jo panaudojimas geležies amžiaus Lieporių gyvenvietėje
Stone and its Use in the Iron Age Lieporiai Settlement (Summary)

 Povilas Spurgevičius           
Veliuonos bažnytinių žemių kaupų simbolika
The Symbolism of the Church Landmarks of Veliuona (Summary)

 Arūnas Gumuliauskas          
Nuo paprasto lauko akmens iki unikalaus muziejaus
From a Simple Field Stone to the Unique Museum (Summary)

 Jonas Nekrašius                 
Nuo Stounhendžo iki Uluru
From Stonehenge to Uluru (Summary)

 

II. Akmuo folklore, religijoje ir mene / Stone in Folk Lore, Religion and Art

 Egidijus Mažintas                
Akmuo kaip bendruomenės kultūros centro simbolis šventvietėse (alkvietėse), kaimo vietovėse ir lietuvių liaudies dainose
Stone as a Symbol of the Centre of Community Culture in Holy Places, Villages and Lithuanian Folk Songs (Summary)

 Monika Pokorska-Iwaniuk 
Žmonės, virtę akmenimis – akmens simbolika lietuvių kultūroje ir tremties literatūroje
People Turning to Stones – The Symbol of Stone in the Lithuanian Culture and Exile Literature (Summary)

 Aušra Kairaitytė                
Mergelės Marijos ir akmens sąsajos lietuvių folklore
The Blest Virgin Mary and Stone in Lithuanian Folklore (Summary)

 Jānis Priede   
The Stoning in Bible: King David’s Case
The Stoning in Bible: King David’s Case (Summary)
Užmėtymas akmenimis Biblijoje: Karaliaus Dovydo atvejis (Santrauka)

 Kęstutis Šerpetis                
Litosferos kultūrinės-morfologinės subsistencijos dispersija
Dispersion of the Cultural-Morphological Subsistency of Lithosphere (Summary)

 Valentīna Liepa                   
The Philosophy of Stone by Ojārs Feldbergs
The Philosophy of Stone by Ojārs Feldbergs (Summary)
Ojaro Feldbergo akmens filosofija (Santrauka)

 Jurgis Dieliautas                  
Akmens nuoguma: variacijos fotografinio akto tema
The Nakedness of Stone: Variations on the Theme of the Nude Photography (Summary)

 

III. Akmuo lietuvių literatūroje / Stone in Lithuanian Literature

 Džiuljeta Maskuliūnienė      
 Akmens semantika Janinos Degutytės poezijoje
The Semantics of Stone in the Poetry Janina Degutytė (Summary)

 Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė                  
Brangakmeniai Juditos Vaičiūnaitės poezijoje
Gemstones in the Poetry of Judita Vaičiūnaitė (Summary)

 Irena Baliulė  
Akmens motyvas Kazio Sajos prozoje vaikams
The Motif of Stone in Children’s Literature by Kazys Saja (Summary)

 Nerijus Brazauskas             
Šiuolaikinių lietuvių filosofų romanai: (iš)šūkis?
The Novels of Contemporary Lithuanian Philosophers: a Challenge or a Slogan? (Summary)

 Vilija Janušauskienė            
Lanksčios literatūros didaktikos modelio akmens tema taikomosios galimybės literatūriniame ugdyme
The Possibilities of Applying Flexible Didactics in the Process of Literary Education Dealing with Topics Related to Stone (Summary)

 

IV . Akmuo užsienio literatūroje / Stone in Foreign Literature

 Dalia Jakaitė 
Religinė akmens simbolika Rainerio Marios Rilke’s Valandų knygoje
Religious Symbolism of Stone in Rainer Maria Rilke’s “The Book of Hours” (Summary)

 Vytautas Bikulčius              
Metafizinė filosofinio akmens samprata Marguerite’os Yourcenar romane Filosofinis akmuo
Metaphysical Conception of Philosopher’s Stone in Marguerite Yourcenar’s Novel “The Abyss” (Summary)

 Ona Danutė Klumbytė        
Akmuo Wislawos Szymborskos poezijoje
Stone in Wisława Szymborska’s Poetry (Summary)

 Aurimas Nausėda               
Akmens tema Peterio Ackroydo knygoje Londonas: biografija
The Theme of Stone in Peter Ackroyd’s book “London: The Biography” (Summary)

Рамунас Шилис               
Драгоценные камни в произведениях Александра Куприна
Gemstones in the Works of Alexander Kuprin (Summary)
Brangakmeniai Aleksandro Kuprino kūryboje (Santrauka)

 Наталия Чуйкина             
Камень и осьминог: двойственная характеристика Иуды Искариота у Леонида Андреева (прием сравнения)
The Stone and Octopus: Judas Iscariot’s Dual Characteristic in the Story by Leonid Andreyev (the Simile) (Summary)
Akmuo ir aštuonkojis: dvejopa Judo Iskarijoto charakteristika Leonido Andrejevo tekste (lyginimo metodas) (Santrauka)

 Федор Федоров               
Семиотика камня: три страницы русской лирики
The Semiotics of Stone: Three Pages of Russian Lyrics (Summary)
Akmens semiotika: trys rusų lyrikos puslapiai (Santrauka)

 Вида Баярунене               
Культурный контекст поэтической семантики камня в лирике Осипа Мандельштамa
The Cultural Context in the Semantics of Poetry Related to the Theme of Stone in Osip Mandelshtam’s Lyrics (Summary)
Akmens poetinės semantikos kultūrinis kontekstas Osipo Mandelštamo lyrikoje (Santrauka)

 Юлия Подлубнова           
Судьба уральского камня в рассказе «Изумруд» Виктора Снежина
The Fate of the Ural Stone in the Story “Emerald” by Victor Snezhin (Summary)
Uralo akmens likimas Viktoro Snežino apsakyme „Smaragdas“ (Santrauka)

V. Akmuo kalboje / Stone in Language

 Silvija Papaurėlytė-Klovienė                     
Kai kurie konceptualiosios akmens metaforos bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Some Features of the Conceptual Metaphor of STONE in the World-View of the Lithuanian Language (Summary)

 Solveiga Sušinskienė           
The Concept Stone in English and Lithuanian Phraseology
The Concept Stone in English and Lithuanian Phraseology (Summary)
Konceptas akmuo anglų ir lietuvių frazeologijoje (Santrauka)

 Jolanta Vaskelienė              
Daiktavardžio akmuo semantinis ir darybinis laukas
The Semantic and Derivative Field of the Noun akmuo (Stone) (Summary)

 Stasys Tumėnas                  
Anglicizmai Žemaitės kūryboje: akibrokštas ar realybė
Anglicisms in Žemaitė’s Works: Provocation or Reality? (Summary)

Informacija autoriams

 Submission Guidelines

 Информация для авторов