2007, T. 5
   
I. Vaikas, vaikystė lietuvių literatūroje ir tautosakoje 13
   
Jurgita Macijauskaitė-Bonda
Suaugusiųjų požiūris į „kitokius" kūdikius lietuvių mitologinėse sakmėse
Adults' Attitude towards "Different" Babies in the Lithuanian Belief Legends (Summary)
14
20
   
Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Meilės istorijos – šiuolaikinio mergaičių folkloro atmaina
Love Stories as a Kind of Contemporary Girls' Folklore (Summary)
21
27
   
Eglė Klimaitė-Keturakienė
Vaikiškumo supratimo variantai XIX a. lietuvių literatūroje
The Variants of Childishness in the Lithuanian Literature of the 19th c. (Summary)
28
39
   
Džiuljeta Maskuliūnienė
Vaiko vaizdavimas XIX a. lietuvių didaktinėse apysakose
Portrayal of the Child in Lithuanian Didactic Stories of the 19th c. (Summary)
40
52
   
Laimutė Tidikytė
Vaiko transformacijos išeivijos prozoje (Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, Antanas Škėma)
Transformations of the Child in Exodus Prose (Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, Antanas Škėma) (Summary)
53
62
   
Ona Danutė Klumbytė
Vaikų mokymo(si) vaizdai tremtinių atsiminimuose
The Pictures of Teaching Children and Their Learning in Memoirs of Exiles (Summary)
63
72
   
Irena Baliulė
Vaikų karas ir vaikai kare lietuvių vaikų prozoje
Children's War and Children in War in Lithuanian Prose (Summary)
73
80
   
Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Vaikystė Juditos Vaičiūnaitės kūryboje
Childhood in Judita Vaičiūnaitė's Creative Works (Summary)
81
87
   
Kristina Zonienė
Utopinio vaikystės erdvėlaikio prasmė kaip hierofanijos siekis Marcelijaus Martinaičio poezijoje
The Significance of Utopian Childhood's Space-Time, as Striving for Hierophany in the Poetry of Marcelijus Martinaitis (Summary)
88
95
   

Žydronė Kolevinskienė
Motinystės diskursas lietuvių prozoje: Lauros Sintijos Černiauskaitės Kvėpavimas į marmurą
Motherhood in Lithuanian Prose: Kvėpavimas į marmurą by Laura Sintija Černiauskaitė (Summary)

96
104
   
II . Vaikas, vaikystė užsienio literatūroje  
   
Елена Матушек
Образ Богородицы в литературе украинского барокко
Dievo Motinos įvaizdis ukrainiečių baroko literatūroje (Santrauka)
106
114
   
Вера Жибуль
Детская литература «cеребряного века» и театр
„Sidabro amžiaus" vaikų literatūra ir teatras (Santrauka)
115
121
   
Вида Баярунене
«В детстве у меня не было детства». Тема детского страдания в рассказах Антона Павловича Чехова
„Vaikystėje aš neturėjau vaikystės". Vaiko kančios tema Antono Čechovo apsakymuose (Santrauka)
122
129
   
Aurimas Nausėda
Literatūrinių charakterių daugiaprasmiškumas Alano Milne'o apysakojepasakoje Mikė Pūkuotukas
Many-Sidedness of Literary Characters in A. A. Milne's Story Winnie-the-Pooh (Summary)
130
136
   
Dalia Jakaitė
Vaikiškumas Samuelio Becketto kūryboje: tėvas ir sūnus romane Molojus ir Tekstuose niekam
Puerility in Samuel Beckett's Creative Works: Father and Son in the Novel Mollo and Stories and Texts for Nothing (Summary)
137
151
   
Ramūnas Šilis
Vaikystės pasaulis Rėjaus Bredberio kūryboje
The World of Childhood in Ray Bradbury's Books (Summary)
152
159
   
Светлана Филипова
Типология русских повестей-сказок второй половины ХХ века (к постановке проблемы)
Apie XX amžiaus antrosios pusės rusų pasakos tipologiją (Santrauka)
160
170
   
Ольга Папуша
Быть или не быть: украинская детская литература и ее теория
Būti ar nebūti: ukrainiečių vaikų literatūra ir jos teorija (Santrauka)
171
178
   
Эмилия Огар
Современная детская познавательная книга как канал популяризации знаний
Modernioji pažintinė negrožinės literatūros knyga kaip žinių populiarinimo būdas (Santrauka)
179
188
   
Алина Романовска
Дети в современной латышской литературе
Vaikai moderniojoje latvių literatūroje (Santrauka)
189
195
   
III . Vaikas ir kalba  
   

Ona Laima Gudzinevičiūtė
Žodis vaikas: ypatumai, vartosena
The Peculiarities and the Usage of the Word Child (Summary)

198
203

 

 

Giedrė Čepaitienė
Vaikų įvardijimo šeimoje tendencijos
The Tendencies of Addressing Children in the Family (Summary)

204
210

 

 
Елена Акимова
О двуязычии в старшем дошкольном возрасте
Apie vyresniojo ikimokyklinio amžiaus vaikų dvikalbystę (Santrauka)

211
219

   

Jurgita Brasiūnaitė, Regina Koženiauskienė
Kūrinių vaikams pavadinimų retorika
The Rhetoric of Titles in Children's Literature (Summary)

220
226

 

 

Vilija Adminienė
English Children's Lore: Niknames and Epithets
Anglakalbių vaikų folkloras: pravardės ir epitetai (Santrauka)

227
234

 

 

Vytenis Končius, Aurimas Nausėda
Joanne Rowling romanų serijos apie Harį Poterį vertimo į lietuvių kalbą problemos
The Problems of Translating Harry Potter into Lithuanian (Summary)

235
241

 

 

IV . Vaikas ir aplinka, vaikystės fenomenas

 

 

 

Kęstutis Šerpetis
Vaikystės autopoezė: kultūrinė-ontologinė transgresija
Autopoiesis of Childhood: Cultural-Ontological Transgression (Summary)

224
258

 

 
Jurgis Dieliautas
Vaikas vaikaujantis: fenomenologinės variacijos vaikystės filosofijos tema
Child Childish: Phenomenological Variations on a Theme of Childhood (Summary)
259
271
   
Aldona Šiaulienė
Ar vaikai tolsta nuo vaikystės?
Do Children Drift from Childhood? (Summary)
272
278
   
Roma Kišūnaitė
Vaikų ir paauglių knygų leidybos procesas, tendencijos, ypatumai
The Process, Tendencies and Peculiarities of Publishing Books for Children and Young Adults (Summary)
279
287
   
Gintarė Galinienė
Knygų vaikams leidybos specifika
The Particularity of Book Publishing for Kids (Summary)
288
295
   
Айя Калве
Подросток выбирает книгу – мотивы, интересы, возможности
Paauglys renkasi knygą – motyvai, interesai, galimybės (Santrauka)
296
304
   
Mare Müürsepp
Pippi, Lenin and Hesse: literature in primary school textbooks
Pepė, Leninas ir Hessė: literatūra pradinės mokyklos vadovėliuose (Santrauka)
305
313
   
Виталий Безрогов, Галина Макаревич, Анна Ульянова
Советский образовательный идеал в постсоветском учебнике
Sovietinis mokymo idealas posovietiniuose vadovėliuose (Santrauka)
314
326
   
Ilze Stikāne
Fantasy perception project in Latvia
Projektas „Jauni žmonės, skaitantys fantastiką" Latvijoje (Santrauka)
327
337
   
Nijolė Pliuraitė
Žaislas vaiko socializacijoje XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje
A Toy in a Child's Socialization at the End of the 19th and the First Half of the 20th Century (Summary)
338
353
   
Arūnas Uogintas
Vaikų piešinių įtaka šių laikų dailininkų kūrybai
The Influence of Children's Pictures on Modern Painters' Works (Summary)
354
361
   
Jonas Nekrašius
Vaikas senojoje lietuvių ikonografijoje ir fotografijoje (nuo XVI a. iki XX a. penktojo dešimtmečio)
The Child in Old Lithuanian Iconography and Photography (From the 16th century until the fifth decade of the 20th century)  (Summary)
362
377
   
Tomas Butvilas
Emigracija: palikti vaikai
Emigration: Left Children (Summary)
378
385
   
Regina Ivoškuvienė, Zita Mamonienė, Vida Suveizdienė
Alternatyvus kalbos ugdymo ir grąžinimo būdas
The Alternative Way of Speech Development and Recovery (Summary)
386
395
   
Regina Ivoškuvienė, Vilma Makauskienė, Vaida Bružinskienė
Šeimoje mikčiojantis vaikas
The Child who Stutters in the Family (Summary)
396
407
   
Informacija autoriams 408
Submission Guidelines 410
Информация для авторов 412