2007, T. 4

 

Donatella Andreani
The Roman Dialect and Political Satire in the Sonnets of Giuseppe Gioachino Belli
Romos dialektas ir G. G. Belli sonetų politinė satyra 
8
19
   
Nerija Bartkutė, Remigijus Jodelis
Toponimija skaitmeniniu pavidalu: Joniškio rajono vietovardžių geolingvistinė duomenų bazė
Digitization of Toponymy: Geolinguistic Database of Toponymy of Joniškis District
20
24
   
Ojārs Bušs
Vienos Latvijos gyvenvietės (Bėnės) gatvių pavadinimai onomastikos ir kalbos politikos požiūriu
Street Names in a Latvian Village (Bēne) from the Point of View of Onomastics and Language Policy
28
32
   
Giedrė Čepaitienė
Su sociolektu susiję kalbos etiketo raiškos ypatumai
The Peculiarities of Expressing Language Etiquette Associated with a Social Dialect
33
39
   
Kazimieras Garšva
Lietuvių kalbos paribio šnektos ir jų raida
The Peripheral Dialects of the Lithuanian Language Area and their Development
41
49
   
Porfirio Grazioli
The Roman Dialect: the First Literary Means of Sharp Political Satire in Romance Languages
Romos dialektas – pirmoji romanų kalbų aštrios politinės satyros literatūrinė priemonė
51
62
   
Genovaitė Kačiuškienė
Tarminės literatūros straipsniai interneto paieškos sistemoje www.google.com: Lietuva ir Italija
Articles on Dialectical Literature in Web Search Engine www.google.com: Lithuania and Italy
63
70
   
Lina Kazlauskaitė
Opozicijos kaimas–vienkiemis sinonimai lietuvių kalbos žodynuose
Synonyms of the Opposition kaimas–vienkiemis (village–grange) in Lithuanian Dictionaries
71
79
   
Rūta Kazlauskaitė
Alės Rūtos romanas Trumpa diena tarmės požiūriu
Alė Rūta's novel "Trumpa diena" from the Viewpoint of the Dialect
80
98
   
Irena Kruopienė
Tarminė autoriaus tapatybė Elzės Rauduvaitės ir Jono Meko raštuose
The Dialectal Identity of the Author in the Writings of Elzė Rauduvaitė and Jonas Mekas
100
104
   
Jurgita Macienė
Deminutyvai: tarmės ir bendrinės kalbos atspindžiai (Mariaus Katiliškio Seno kareivio sugrįžimas)
Diminutives: Reflections on the Dialect and Literary Language (Based on Marius Katiliškis' "Seno kareivio sugrįžimas")
106
113
   
Danuta Roszko
Kalba – pagrindinis Punsko-Seinų krašto lietuvių tautinio sąmoningumo ir apsisprendimo bruožas
Language: its Role and Significance for the Sense of National Belonging and Identity for the Lithuanian Minority in Poland
114
119
   
Vladislav B. Sotirovic
The Disintegration of Serbo-Croat Language and Linguistic Policy in Bosnia-Herzegovina: Making Boshnjak Ethnonational Identity by Transformation of Regional Dialect into the Bosnian Language
Serbų-kroatų kalbos dezintegracija ir kalbų politika Bosnijoje ir Hercegovinoje: bosnių etninio ir nacionalinio identiteto sukūrimas,
transformuojant regioninį dialektą į bosnių kalbą
121
136
   
Anna Stafecka
High Latvian Dialect: Development Trends in the Past and Present
Latvių aukštaičių tarmė: raidos tendencijos praeityje ir dabar
138
145
   
Janina Švambarytė-Valužienė
Šiauliškis
The Citizen of Šiauliai. An Axiologic Research
146
153
   
Anna Tatarinceva
Social and Regional Dialects of Great Britain under Globalization
Didžiosios Britanijos socialiniai ir regioniniai dialektai globalizacijos sąlygomis
155
164
   
Tõnu Tender
Estonian Language Policy on Dialects: the Võru ~ Võro Case
Estų kalbos politika dialektų atžvilgiu: Võru ~ Võro atvejis
165
173
   
Stasys Tumėnas, Sonata Petraitienė
Vilniaus miesto X–XII klasių moksleivių požiūrio į kalbas sociolingvistiniai ypatumai
Some Socio-Linguistic Attitudes towards Languages of 10–12th Grade Pupils of the City of Vilnius
175
190
   
Danutė Valentienė
Vyrų ir moterų verbalinė komunikacija šiaurės panevėžiškių tarmės Lietuvos–Latvijos pasienyje (Petro Rimkūno rinkinyje Kiemėnų kaimas)
Verbal Communication of Men and Women in the Dialect of Northern Panevėžys on the Lithuanian – Latvian Border („Kiemėnų kaimas" by Petras Rimkūnas)
192
200
   
Gert Rüdiger Wegmarshaus
Minorities and Language Policies in Estonia: Historical Background and Current Situation
Nacionalinės mažumos ir kalbų politika Estijoje: istoriniai faktai ir dabartinė padėtis
201
212