2014, T. 20

TURINYS / CONTENTS

Mokslo straipsniai
Research papers

 
   
I. Kristijono Donelaičio ir jo aplinkos tyrinėjimai 13
   Research into the Personality and Environment of Kristijonas Donelaitis  
   

Kęstutis Šerpetis
Egzistencinė-ontinė Kristijono Donelaičio teleologija „nestabilaus vakuumo“ naradigmoje
Egzistencinė-ontinė Kristijono Donelaičio teleologija „nestabilaus vakuumo“ naradigmoje (Santrauka)
Existential-Ontological Teleology of Kristijonas Donelaitis on the “Unstable Vacuum” Naradigm (Summary)

14
28
28

   
Regina Koženiauskienė
Žydintys metų laikai, tilpę riešuto kevale
Žydintys metų laikai, tilpę riešuto kevale (Santrauka)
Flourishing Seasons Contained in a Nutshell (Summary)
30
42
43
   
Genovaitė Dručkutė
Kristijonas Donelaitis Jeano Mauclère’o Dabartinės lietuvių literatūros panoramoje
Kristijonas Donelaitis Jeano Mauclère’o Dabartinės lietuvių literatūros panoramoje (Santrauka)
Kristijonas Donelaitis in Jean Mauclère’s The Panorama of Contemporary Lithuanian Literature (Summary)

44
49
50

   

Laimutė Kasparė
Kristijono Donelaičio „Metai“: vaizdinga leksika angliškame Peterio Tempesto vertime
Kristijono Donelaičio „Metai“: vaizdinga leksika angliškame Peterio Tempesto vertime (Santrauka)
Kristijonas Donelaitis’ “The Seasons”: Expressive Vocabulary in Peter Tempest’s English Version (Summary)

51
60
61
   
Virginija Apanavičienė
Kristijono Donelaičio „Metų“ recepcija lietuvių akademinėje muzikoje
Kristijono Donelaičio „Metų“ recepcija lietuvių akademinėje muzikoje (Santrauka)
The Reception of the Poem ‘Metai’ by Kristijonas Donelaitis in Lithuanian Academic Music (Summary)
63
72
73
   
 

II. Metų laikai literatūroje
      The Seasons in Literature

 
   
Ilona Čiužauskaitė
Metų laikų kaita Vaižganto smulkiojoje prozoje
Metų laikų kaita Vaižganto smulkiojoje prozoje (Santrauka)
Seasonal Shift in Vaižgantas’s Small Prose (Summary)
76
81
82
   
Monika Pokorska-Iwaniuk
„Maironio laikas” Pavasario balsuose – poetinis ciklas apie gyvenimą, artėjimą prie jo pabaigos, mirtį ir atmintį
„Maironio laikas” Pavasario balsuose – poetinis ciklas apie gyvenimą, artėjimą prie jo pabaigos, mirtį ir atmintį (Santrauka)
“Maironis Time” in Pavasario balsai – the Poetry Cycle About Life, Death and Memory (Summary)
83
93
93
   
Irena Baliulė
Miško ir žmogaus gyvenimo ciklas Mariaus Katiliškio novelėje „Miškai“
Miško ir žmogaus gyvenimo ciklas Mariaus Katiliškio novelėje „Miškai“ (Santrauka)
The Cycle of Woodland Existence and Human Life in the Novella “Forest” by Marius Katiliškis (Summary)
95
100
101
   

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Metų laikai Jono Juškaičio poezijoje
Metų laikai Jono Juškaičio poezijoje (Santrauka)
Seasons in Jonas Juškaitis’s Poetry (Summary)

102
112
112
   

Loreta Žvironaitė
Gamtos adoracija Liutauro Degėsio poezijoje vaikams
Gamtos adoracija Liutauro Degėsio poezijoje vaikams (Santrauka)
Adoration of Nature in Liutauras Degėsis Poetry for Children (Summary)

113
118
119
   

Elvina Baužaitė
Metų laikai Renatos Šerelytės krakatukianoje – vasaros ir žiemos prieštara
Metų laikai Renatos Šerelytės krakatukianoje – vasaros ir žiemos prieštara (Santrauka)
Seasons in Renata Šerelytė’s “Krakatukiana” – Contradiction of Summer and Winter (Summary)

120
128
129
   

Nerijus Brazauskas
Metų laikai kaip Lietuvos partizanų socialinio tikrovės konstravimo veiksnys
Metų laikai kaip Lietuvos partizanų socialinio tikrovės konstravimo veiksnys (Santrauka)
The Seasons as a Factor of the Social Construction of Reality of the Lithuanian Partisans (Summary)

130
150
152
   

Dalia Jakaitė
Žiemos spalvos ir „liturgija“ Georgo Traklio, Paulio Celano, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Liūnės Sutemos poezijoje: žodžio, Dievo ir savęs paieškos
Žiemos spalvos ir „liturgija“ Georgo Traklio, Paulio Celano, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Liūnės Sutemos poezijoje: žodžio, Dievo ir savęs paieškos (Santrauka)
Winter Colours and “Liturgy” in the Poetry of Georg Trakl, Paul Celan, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys and Liūnė Sutema’s Poetry: the Search for Word, God and Oneself (Summary)

154
179
180
   

Vytautas Bikulčius
Vasaros filosofija Albert’o Camus esė rinkinyje Vasara
Vasaros filosofija Albert’o Camus esė rinkinyje Vasara (Santrauka)
186 The Philosophy of Summer in the Collection of Essays Summer by Albert Camus (Summary)

181
185
186
   

III. Laikas, metų laikai kalboje ir kultūroje
       Time and Seasons in Language and Culture

 
   

Ina Poškuvienė, Bronius Maskuliūnas
Kartojamo veiksmo laiko raiška senuosiuose lietuvių kalbos raštuose
Kartojamo veiksmo laiko raiška senuosiuose lietuvių kalbos raštuose (Santrauka)
The Expression of Time of a Repeated Action in Old Lithuanian Writings (Summary)

188
197
198
   

Silvija Papaurėlytė
Vidinio gyvenimo reiškinių sezoniškumas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Vidinio gyvenimo reiškinių sezoniškumas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
The Seasonality of Internal Life Phenomena in the Lithuanian Language World View (Summary)

200
208
208
   

Jolanta Vaskelienė
Būdvardžių pavasarinis, -ė, vasarinis -ė, rudeninis, -ė, žieminis, -ė bendrašakniai sinonimai
Būdvardžių pavasarinis, -ė, vasarinis -ė, rudeninis, -ė, žieminis, -ė bendrašakniai sinonimai (Santrauka)
Conjugate Synonyms of the Adjectives pavasarinis, -ė, vasarinis -ė, rudeninis, -ė, and žieminis, -ė (Summary)

210
221
222
   

Dalia Senvaitytė
Metų švenčių populiarumas Lietuvoje ir jo kontekstai
Metų švenčių populiarumas Lietuvoje ir jo kontekstai (Santrauka)
The Popularity of Annual Holidays in Lithuania and Their Contexts (Summary)

224
240
241
   

Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė
Metų laikų ženklai dabartiniuose lietuvių sveikinimuose su šventėmis
Metų laikų ženklai dabartiniuose lietuvių sveikinimuose su šventėmis (Santrauka)
The Signs of Seasons in Contemporary Lithuanian Holiday Greetings (Summary)

242
249
249
   

Жанна Нурманова
«Времена года» Питера Брейгеля Старшего в киноинтерпретации Александра Алова и Владимира Наумова (на материале фильма «Легенда о Тиле»)
Piterio Breigelio Metų laikai Aleksandro Alovo ir Vladimiro Naumovo filmo recepcijoje (pagal filmą Legenda apie Tilį)
Seasons by Pieter Bruegel in the Film Reception of Aleksandr Alov and Vladimir Naumov (Based on the Movie The Legend of Thyl) (Summary)

251
260
261
   

Informacija autoriams

262
   

Submission Guidelines

265
   

Информация для авторов

268