2014, T. 19

Turinys / Contents

Mokslo straipsniai
Research papers
 
   
I. REGIONAS ISTORIJOJE
   REGION IN HISTORY
15
   
Nerijus Babinskas
Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje istoriografijoje: tipologijos gairės
Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje istoriografijoje: tipologijos gairės (Santrauka)
Conceptions of the historical region in contemporary historiography: outlines of typology (Summary)
16
33
33
   
Darius Vilimas
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismų darbo pobūdis (XVI a. pabaiga). Žemaitijos atvejis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų žemės teismų darbo pobūdis (XVI a. pabaiga). Žemaitijos atvejis (Santrauka)
Type of Work of the District Land Courts in the Grand Duchy of Lithuania (End of the 16th Century). Case of Samogitia (Summary)
35
43
44
   
Maija Grizāne
Old Believers in Daugavpils Region and the First Independent Republic of Latvia: Establishment of Mutual Relations in 1920s and 1930s
Sentikiai Daugpilio regione ir pirmojoje nepriklausomoje Latvijos Respublikoje: abipusių santykių užmezgimas 1920-aisiais ir 1930-aisiais (Santrauka)
Old Believers in the Daugavpils Region and the First Independent Republic of Latvia: The establishment of Mutual Relations in 1920s and 1930s (Summary)
45
51
52
   
Юрис Цигановс
Подготовка Красной армии к нападению на страны Балтии (осень 1939 – лето 1940 г.г.)
Raudonosios armijos pasirengimas invazijai į Baltijos valstybes 1940 m. birželį (Santrauka)
The preparation of the Red Army for invasion into the Baltic States in June 1940 (Summary)
53
60
60
   
Simonas Strelcovas
Šiauliai1940 m. vasarą. Šiaulių karinės įgulos sovietizacija
Šiauliai1940 m. vasarą. Šiaulių karinės įgulos sovietizacija (Santrauka)
The Sovietization of the Šiauliai military garrison in the summer of 1940 (Summary)
62
68
69
   
Gintautas Jakštys
Vilniaus pėstininkų mokykla 1940–1941 m. Pastangos Lietuvos kariūnus paversti sovietiniais kursantais
Vilniaus pėstininkų mokykla 1940–1941 m. Pastangos Lietuvos kariūnus paversti sovietiniais kursantais. (Santrauka)
The Vilnius Military School of Infantry in 1940–1941. Efforts to transform Lithuanian cadets into Soviet kursants (Summary)
71
76
77
   
Galina Sedova
From the History of the Anti-religious Policy in the Latvian SSR: Closing the Orthodox Cathedral (1961)
Iš antireliginės politikos Latvijos SSR istorijos: stačiatikių katedros uždarymas (1961 m.) (Santrauka)
From the History of the Anti-religious Policy in the Latvian SSR: Closing the Orthodox Cathedral (1961) (Summary)
78
86
87
   
Jonas Sireika
Šiaulių regionas ir jo istorinė raida
Šiaulių regionas ir jo istorinė raida (Santrauka)
The Šiauliai Region and its historical development (Summary)
88
97
98
   
Aleksandrs Ivanovs, Aleksey Varfolomeyev
Computer Technologies in Local History Studies: Towards a New Model of Region Research
Kompiuterinių technologijų vaidmuo vietos istorijos studijose: naujojo regionų tyrimo modelio kūrimas (Santrauka)
Computer Technologies in Local History Studies: Towards a New Model of Region Research (Summary)
99
109
109
   
II. REGIONAS POLITIKOJE
    REGION IN POLICY
111
   
Arūnas Vyšniauskas
Tarpukario Lietuvos teritorinio vaizdavimo problemos
Tarpukario Lietuvos teritorinio vaizdavimo problemos (Santrauka)
Geographical territories of interwar Lithuania as a problem in cartographic mapping (Summary)
112
122
122
   
Vitalija Stravinskienė
Rytų ir Pietryčių Lietuva ir sovietų etninė-demografinė politika (1944–1964 m.)
Rytų ir Pietryčių Lietuva ir sovietų etninė-demografinė politika (1944–1964 m.) (Santrauka)
Eastern and Southeastern Lithuania and the Soviet Ethnic-Demographic Policy (1944–1964)  (Summary)
124
133
133
   
Dalia Bukelevičiūtė, Andrius Grodis
Lietuvos užsienio politikos orientacija Pirmojoje ir Antrojoje Respublikoje: geopolitinių prioritetų tęstinumas ir kaita
Lietuvos užsienio politikos orientacija pirmojoje ir antrojoje respublikoje: geopolitinių prioritetų tęstinumas ir kaita (Santrauka)
The orientation of Lithuania's foreign policy of in the First and Second Republics: the continuity and change of geopolitical priorities (Summary)
135
144
145
   
Sharip Ishmukhamedov
U.S. foreign policy in Central Asia and Kazakhstan in 21st century
XXI a. JAV užsienio politika Vidurio Azijoje ir Kazachstane (Santrauka)
U.S. foreign policy in Central Asia and Kazakhstan in 21st century (Summary)
147
157
158
   
Arūnas Gumuliauskas
Šiauliai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo procese
Šiauliai Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo procese (Santrauka)
Šiauliai in the process of restoration of Lithuanian independence (Summary)
159
172
173
   
III. REGIONAS KULTŪROJE IR ETNOLOGIJOJE
      REGION IN CULTURE AND ETHNOLOGY
175
   
Vladislavs Malahovskis
Substantial aspects of village life in Latgale and their reflection in the works of
Latvian authors (19thcentury – the 1980s)

Esminiai kaimo gyvenimo Latgaloje aspektai ir jų atspindys Latvijos autorių darbuose (XIX a. – 1980-ieji) (Santrauka)
Substantial aspects of village life in Latgale and their reflection in the works of Latvian authors (19thcentury – the 1980s) (Summary)
176
186
186
   
Dalia Jakaitė
Šventieji Kazimiero Paltaroko ir kitų Šiaurės Lietuvos dvasininkų pamoksluose: gyvenimiškas, religinis ir literatūrinis akiratis
Šventieji Kazimiero Paltaroko ir kitų Šiaurės Lietuvos dvasininkų pamoksluose: gyvenimiškas, religinis ir literatūrinis akiratis (Santrauka)
The Saints in the Sermons of Kazimieras Paltarokas and Other Priests from Northern Lithuania: A True-life, Religious and Literary View (Summary)
188
204
205
   
Salvijus Kulevičius
Kurtuvėnų krašto padavimai arba kelios pastabos kultūrinės atminties tema
Kurtuvėnų krašto padavimai arba kelios pastabos kultūrinės atminties tema (Santrauka)
Legends of the Kurtuvėnai Region or Some Notes on the Subject of Cultural Memory (Summary)
207
224
224
   
Gabrielė Jasiūnienė
Kultūrinė atmintis Šiaulių regiono (Šiaulių apskrities) miestelių heraldikoje
Kultūrinė atmintis Šiaulių regiono (Šiaulių apskrities) miestelių heraldikoje (Santrauka)
Cultural memory in the heraldry of small towns in the Šiauliai region (Summary)
226
240
241
   
Agnese Surkova
On the Borderline of the Soviet Union. Visual Aesthetics of Fiction Films in Riga Film Studios
Sovietų Sąjungos pasienyje. Vizualinė Rygos kino studijose sukurtų vaidybinių filmų estetika (Santrauka)
On the Borderline of the Soviet Union. Visual Aesthetics of Fiction Films in Riga Film Studios (Summary)
243
247
248
   
Reda Šatūnienė
„Subkultūros“ sampratos kaita britiškosios teorijos ir Lietuvos subkultūrų empirinių tyrimų kontekste
„Subkultūros“ sampratos kaita britiškosios teorijos ir Lietuvos subkultūrų empirinių tyrimų kontekste (Santrauka)
Changes in the concept of ‘subculture’ in subculture research and the Lithuanian subculture research context (Summary)
249
258
259
   

Virginija Apanavičienė
Regioninė tematika lietuvių akademinės muzikos kūriniuose: kompozitoriaus kilmės ir vaizduojamo regiono sąsajos
Regioninė tematika lietuvių akademinės muzikos kūriniuose: kompozitoriaus kilmės ir vaizduojamo regiono sąsajos (Santrauka)
Regional Theme in the Opuses of Lithuanian  Academic Music: the Correlation between the Composer's Origin and Regions Represented (Summary)

261
273
274
   
Austė Nakienė
Fonografas ir lietuvių liaudies muzikos regioninių savitumų atradimas XX a. pirmojoje pusėje
Fonografas ir lietuvių liaudies muzikos regioninių savitumų atradimas XX a. pirmojoje pusėje (Santrauka)
The Phonograph Apparatus and Discoveries of the Regional Characteristics of Lithuanian Folk Music in the Early 20th Century (Summary)
275
295
296
   
Romualdas Apanavičius
Regioniškumas etninės muzikos gaivinimo judėjime Lietuvoje XX a. 7 deš.- XXI a. pradžioje: repertuaro muzikiniai ypatumai
Regioniškumas etninės muzikos gaivinimo judėjime Lietuvoje XX a. 7 deš.- XXI a. pradžioje: repertuaro muzikiniai ypatumai (Santrauka)
Reflection on the Regional Features in the Revival Movement of Ethnic Music in Lithunia in the 1960s to the beginning of the 21st century: Musical Characteristics of the Repertoire (Summary)
298
311
312
   
 Eglė Aleknaitė
Sutartinių paplitimo suvokimo paradoksai: folkloro ansamblių judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka
Sutartinių paplitimo suvokimo paradoksai: folkloro ansamblių  judėjimo regioniškumo ideologijos įtaka (Santrauka)
Paradoxes in of the Conception of the Regional Distribution of sutartinės: the Influence of Regionalism Ideology of the Folklore Ensembles Movement (Summary)

314
323
323

   
IV. REGIONAS KALBOJE IR LITERATūROJE
     REGION IN LANGUAGE IN LITERATURE
 325
   
Giedrė Čepaitienė
Pirmųjų zanavykų autorių požiūris į lietuvių kalbą
Pirmųjų zanavykų autorių požiūris į lietuvių kalbą (Santrauka)
The Attitude of the Authors of the First Books in the Zanavykai Dialect Towards the Lithuanian Language (Summary)
326
334
335
   
Kazimieras Župerka
Regioninės tapatybės raiška laisvųjų stilių tekstuose
Regioninės tapatybės raiška laisvųjų stilių tekstuose (Santrauka)
Expression of Regional Identity in Freestyle Texts (Summary)
336
349
349
   
Silvija Papaurėlytė
Žodžio kaimas asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Žodžio kaimas asociacijų laukas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
The Field of Associations of the Word Kaimas (Vilage) in the Lithuanian Language World-View (Summary)
351
360
360
   
Antra Klavinska
Koncepto RUSAI semantiniai aspektai latgalių tatosakoje
Koncepto RUSAI semantiniai aspektai latgalių tatosakoje (Santrauka)
The Semantic Aspects of the Concept RUSSIAN in the Latgalian Folklore (Summary)
363
378
378
   
Dace Strelevica-Ošina
Kalbos ir proto regionas: latvių kalbos lyviškosios tarmės prieštaringa vieta
Kalbos ir proto regionas: latvių kalbos lyviškosios tarmės prieštaringa vieta (Santrauka)
Region of Language, Region of Mind: the Controversial Place of the Livonianized Dialect of Latvian (Summary)
380
388
389
   
Ramūnas Šilis
Kūno veikla sociumo centre ir periferijoje Ivano Gončiarovo romanuose
Kūno veikla sociumo centre ir periferijoje Ivano Gončiarovo romanuose (Santrauka)
Activities of the Body in the Centre and Periphery of Socium in Ivan Goncharov's Novels (Summary)
390
402
403
   
Zane Šilina
Regioniniai modernizmo aspektai: ekspresionizmo modifikacijos Rainio kūryboje
Regioniniai modernizmo aspektai: ekspresionizmo modifikacijos Rainio kūryboje (Santrauka)
Regional Aspects of Modernism: Modifications of Expressionism in Rainis's Writing (Summary)
404
413
414
   
Nerijus Brazauskas
Dzūkijos ir Suvalkijos partizanų dainos: nacionalinė trauma ir kolektyvinė atmintis
Dzūkijos ir Suvalkijos partizanų dainos: nacionalinė trauma ir kolektyvinė atmintis (Santrauka)
Partisan Songs from Dzūkija and Suvalkija: National Trauma and Collective Memory (Summary)
416
439
440
   
KITOS PUBLIKACIJOS
OTHER PUBLICATIONS
443
   

Libertas Klimka
Gothardas Frydrichas Stenderis (1714-1796) - paribio etnokultūros tyrinėtojas
Gothardas Frydrichas Stenderis (1714-1796) - paribio etnokultūros tyrinėtojas (Santrauka)Regional identity: Latgale in the creative work of Janis Streičs (Summary)

444
448
449