2013, T. 17

TURINYS

 I. Kvapas literatūroje
    Smell in Literature
 
   
Dalia Jakaitė
Giesmių giesmės kvapai
Giesmių giesmės kvapai (Santrauka)
The Smells of The Song of Songs (Summary)
 
Audronė Gedžiūtė
Olfactory Elements as Reflections of Celtic Mythical Worldview in Folktales and Early Medieval Literature
Olfakciniai elementai kaip keltų mitinio pasaulėvaizdžio atspindžiai pasakose ir ankstyvojoje viduramžių literatūroje (Santrauka)
Olfactory Elements as Reflections of Celtic Mythical Worldview in Folktales and Early Medieval Literature (Summary)
 
Валентина Талерко
Мир запахов в ранней прозе Теодора Шторма
Kvapų pasaulis ankstyvojoje Teodoro Štormo prozoje (Santrauka)
The world of smells in Theodor Shtorm’s early prose (Summary)
 
Vytautas Bikulčius
Kvapo sinestezija Marcelio Prousto romanų cikle Prarasto laiko beieškant
Kvapo sinestezija Marcelio Prousto romanų cikle Prarasto laiko beieškant (Santrauka)
Synesthesia of Smell in Marcel Proust’s Cycle of Novels In Search of Lost Time (Summary)
 
Наталья Долгова
Парадоксы запаха в творчестве Владимира Набокова
Kvapo paradoksai Vladimiro Nabokovo kūryboje (Santrauka)
Paradoxes of Scent in the Works of Vladimir Nabokov (Summary)
 
Инара Кудрявска
Запахи в творчестве Григория Кановича
Kvapai Grigorijaus Kanovičiaus kūryboje (Santrauka)
Smells in Grigoriy Kanovich’s Writing (Summary)
 
Loreta Žvironaitė
Kvapas ir spalvos Martyno Vainilaičio poezijoje
Kvapas ir spalvos Martyno Vainilaičio poezijoje (Santrauka)
Odour and Colours in Martynas Vainilaitis’ Poetry (Summary)
 
Loreta Jakonytė
Kvapo gaivalas Gendručio Morkūno kūryboje vaikams
Kvapo gaivalas Gendručio Morkūno kūryboje vaikams (Santrauka)
Smell in Gendrutis Morkūnas’ Children Prose (Summary)
 
   
II.  Kvapas kalboje ir reklamoje
      Smell in Language and Advertising
 
   
Bronius Maskuliūnas
Kvapo semantikos raiška seniausiojo periodo lietuviškuose raštuose
Kvapo semantikos raiška seniausiojo periodo lietuviškuose raštuose (Santrauka)
Representation of the Semantics of Smell in the Oldest Lithuanian Writings (Summary)
 
Jolanta Vaskelienė
Daiktavardžio kvapas ir būdvardžio kvapus, -i sinonimai
Daiktavardžio kvapas ir būdvardžio kvapus, -i sinonimai (Santrauka)
Synonyms of Noun kvapas (smell) and Adjective kvapus, -i (odorous) (Summary)
 
Silvija Papaurėlytė
Metaforinis modelis ABSTRAKTUS FENOMENAS yra SMIRDINTIS DAIKTAS lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Metaforinis modelis ABSTRAKTUS FENOMENAS yra SMIRDINTIS DAIKTAS lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje(Santrauka)
Metaphorical Model ABSTRACT PHENOMENON is SMELLY OBJECT in the Lithuanian Language Worldview(Summary)
 
Jūratė Lubienė
Kvapų pasaulio lingvistinė raiška: kalbininko žvilgsnis į devynių prozininkų tekstus
Kvapų pasaulio lingvistinė raiška: kalbininko žvilgsnis į devynių prozininkų tekstus(Santrauka)
Linguistic Representation of the World of Smell: a Linguist’s View on the Texts of Nine Authors (Summary)
 
Danguolė Valančė
Kai kvapo – nėkvapo: pastovaus junginio su pabrėžiamąja dalelyte nėvartosena
Kai kvapo – nėkvapo: pastovaus junginio su pabrėžiamąja dalelyte nėvartosena(Santrauka)
When there is no Smell at all: Usage of a Set Phrase with Emphatic Particle No (Summary)
 
Džiuljeta Maskuliūnienė
Kvapo vizualizavimas reklamos diskurse
Kvapo vizualizavimas reklamos diskurse (Santrauka)
The Visualisation of Smell in the Discourse of Advertising (Summary)
 
Rasa Dobržinskienė
Vaizdas ir tekstas tualetinio ir kvapiojo vandens reklamose
Vaizdas ir tekstas tualetinio ir kvapiojo vandens reklamose (Santrauka)
The Image and the Text in Toilette and Perfumed Water Advertisements (Summary)
 
Solveiga Sušinskienė
The Usage of Deixis in Advertising Slogans Related to Fragrance
Deiksės vartojimas kvepalų reklamos šūkiuose (Santrauka)
The Usage of Deixis in Advertising Slogans Related to Fragrance (Summary)
 
Екатерина Бусурина, Наталия Чуйкина
Парфюмерные портреты современников
Amžininkų parfumeriniai portretai (Santrauka)
A Contemporary Portrait of Perfume (Summary)
 
   
III. Kvapas etnokultūros, tautosakos ir filosofijos tyrimuose
      Smell in Ethnocultural, Folklore and Philosophy Studies
 
   
Giedrė Šukytė
Kvapas lietuvių liaudies dainose
Kvapas lietuvių liaudies dainose (Santrauka)
Smell in Lithuanian Folksongs (Summary)
 
Jonas Mardosa
Kvapai lietuvių kaimo buityje ir kultūroje: XX a. 3-iasis dešimtmetis – XX a. pabaiga
Kvapai lietuvių kaimo buityje ir kultūroje: XX a. 3-iasis dešimtmetis – XX a. pabaiga (Santrauka)
Perfumes in Rural Life and Culture of Lithuania at the Beginning-End of the 20th Century (Summary)
 
Virginija Apanavičienė
Kvapas ir garsas postmoderniuose ir neomoderniuose muzikos kūriniuose: sinestezijos problema
Kvapas ir garsas postmoderniuose ir neomoderniuose muzikos kūriniuose: sinestezijos problema (Santrauka)
Scent and Sound in Post-modern and Neo-modern Music: the Problem of Synesthesia(Summary)
 
Monika Balikienė, Vytautas Navickas
Blogojo kraujo blogas kvapas
Blogojo kraujo blogas kvapas (Santrauka)
Foul Odour of Evil Blood (Summary)
 
Jurgita Katkuvienė
Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfakciniai aspektai A. J. Greimo darbe Apie netobulumą
Kvapo reikšmės kūrimasis: keli olfakciniai aspektai A. J. Greimo darbe Apie netobulumą (Santrauka)
Signification of Smell: Some Olfactory Aspects in A. J. Greimas On Imprefection (Summary)
 
Kęstutis Šerpetis
Olfakcinis grumingas kaip antropologinės kultūros reprezentatyvumo interferencija
Olfakcinis grumingas kaip antropologinės kultūros reprezentatyvumo interferencija (Santrauka)
Olfactory Grooming as the Interference of Anthropological Culture Representation (Summary)
 
   
Informacija autoriams  
   
Submission Guidelines  

 Информация для авторов