2013, T. 16

TURINYS / CONTENTS

I.   Regiono laisvės kovų problematika istorijos tyrimuose
     Regional Struggles for Freedom in Historical Study
 
   
Simonas Strelcovas
1863 m. sukilimo kovos Šiaurės Lietuvoje kaip partizaninio karo interpretacija
1863 m. sukilimo kovos Šiaurės Lietuvoje kaip partizaninio karo interpretacija (Santrauka)
Battles of the Uprising of 1863 in the North of Lithuania: Interpreting Guerrilla Warfare (Summary)
 
Dangiras Mačiulis
Kražių skerdynės: nuo įvykio iki laisvės kovų simbolio
Kražių skerdynės: nuo įvykio iki laisvės kovų simbolio (Santrauka)
The Kražiai Massacre: from an Event to the Symbol of Fights for Freedom (Summary)
 
Dainis Poziņš
An Attack against the Dragoon Detachment on December 20, 1905 at the Provodnik Factory in Riga
Dragūnų pulko puolimas „Provodnik“ fabrike Rygoje 1905 m. gruodžio 20 d. (Santrauka)
An Attack against the Dragoon Detachment on December 20, 1905 at the Provodnik Factory in Riga (Summary)
 
Barba Ekmane
The Latvian Army and Building Self-confidence of the Nation
Latvijos kariuomenė ir tautinio apsisprendimo formavimasis (Santrauka)
The Latvian Army and Building Self-confidence of the Nation (Summary)
 
Юрис Цигановс
Сопротивление советскому режиму в Латвии (1940–1941 гг.)
Сопротивление советскому режиму в Латвии (1940–1941 гг.) (Резюме)
Resistence to the Soviet Regime in Latvia (1940–1941) (Summary)
 
Uldis Neiburgs
The Latvian National Resistance Movement and the Western Allies during German Occupation, 1941–1945
Latvijos tautinio pasipriešinimo judėjimas ir Vakarų sąjungininkai vokiečių okupacijos metais, 1941–1945 (Santrauka)
The Latvian National Resistance Movement and the Western Allies during German Occupation, 1941–1945 (Summary)
 
Jiří Urban
On Various Expressions of Resistance to Collectivisation of the Countryside of Czechoslovakia
Pasipriešinimo priemonių įvairovė kaimo kolektyvizacijai Čekoslovakijoje (Santrauka)
On Various Expressions of Resistance to Collectivisation of the Countryside of Czechoslovakia (Summary)
 
Libor Svoboda
Operations and Activities of the So-called ‘Couriers’ as one of the Forms of Foreign Anti-communist Resistance in the First Half of the 1950s in Czechoslovakia
Vadinamųjų „kurjerių“ operacijos ir veikla kaip viena iš užsienio antikomunistinės rezistencijos formų šeštojo dešimtmečio pirmoje pusėje Čekoslovakijoje (Santrauka)
Operations and Activities of the So-called ‘Couriers’ as one of the Forms of Foreign Anti-communist Resistance in the First Half of the 1950s in Czechoslovakia (Summary)
 
Stasys Tumėnas
Istorijos liudijimai Jono Rimašausko archyve Kento (JAV) universiteto bibliotekoje
Istorijos liudijimai Jono Rimašausko archyve Kento (JAV) universiteto bibliotekoje (Santrauka)
Historical Testimonies of Jonas Rimašauskas’ Collection in the Library Archives  of Kent University, USA (Summary)
 
Modestas Grigaliūnas
Negalėtumėte pasakyti, kokia maždaug mūsų vėliava? Satyriniai laisvės vaizdiniai 1989 m. Šluotos žurnale kaip atgimstančios tautos autoironija
Negalėtumėte pasakyti, kokia maždaug mūsų vėliava? Satyriniai laisvės vaizdiniai 1989 m. Šluotos žurnale kaip atgimstančios tautos autoironija (Santrauka)
What is our Flag Like? Satirical Images of Freedom in The Broom Magazine in 1989 as Self-irony of the Reviving Nation (Summary)
 
Arūnas Gumuliauskas
Sąjūdžio struktūrų kaita Šiauliuose 1988–1989 m.
Sąjūdžio struktūrų kaita Šiauliuose 1988–1989 m. (Santrauka)
Changes in the Structure of Sąjūdis Šiauliai Branch during 1988–1989 (Summary)
 
Salvijus Kulevičius
Antrasis pilių gyvenimas: istorinių pilių atmintis ir rekonstravimas modernioje Lietuvoje
Antrasis pilių gyvenimas: istorinių pilių atmintis ir rekonstravimas modernioje Lietuvoje (Santrauka)
The Second Life of Castles: Cultural Memory and Reconstruction of Historical Castles in Modern Lithuania (Summary)
 
Aistė Čepulytė
Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata
Partizaninio karo vietų įpaveldinimas: besikeičianti vertybės samprata (Santrauka)
The Heritagization of the Sites of the Partisan War: the Changing Conception of Value (Summary)
 
   
II.  Regiono laisvės kovos kalbos, literatūros ir kultūros tyrimuose
      Regional Struggles for Freedom in Language, Literature and Cultural Study
 
   
Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Kai kurie koncepto LAISVĖ bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Kai kurie koncepto LAISVĖ bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
Some Features of the Concept FREEDOM in the Worldview of the Lithuanian Language (Summary)
 
Nerijus Brazauskas
Didysis pasakojimas“ apie partizanų vadus: tarp rezistencijos, atminties ir žinojimo
„Didysis pasakojimas“ apie partizanų vadus: tarp rezistencijos, atminties ir žinojimo (Santrauka)
‘The Grand Narrative’ about Partisan Commanders: Between the Resistance Movement, Memory and Knowledge (Summary)
 
Regina Kvašytė
Amerikos lietuvių laisvės siekių kalbinė raiška dokumentuose
Amerikos lietuvių laisvės siekių kalbinė raiška dokumentuose (Santrauka)
Linguistic Expression of Hopes for Freedom in American-Lithuanian Documents (Summary)
 
Eva Eglāja-Kristsone
Fights against the Iron Curtain: Cultural Relations between Writers in Soviet Latvia and in Exile
Veržiantis pro geležinę uždangą: kultūriniai ryšiai tarp rašytojų Sovietų Latvijoje ir tremtyje (Santrauka)
Fights against the Iron Curtain: Cultural Relations between Writers in Soviet Latvia and in Exile (Summary)
 
   
Informacija autoriams  
   
Submission Guidelines  
   
Информация для авторов