2012, T. 15

TURINYS / CONTENTS

Mokslo straipsniai
Research papers
15
   
I. Kavinė kaip sociokultūrinis fenomenas
   The Café as a Socio-Cultural Phenomenon
17
   
Elvyra Straševičienė
Karčemos reikšmė tautos kultūroje
Karčemos reikšmė tautos kultūroje (Santrauka)
The Meaning of an Inn in the Culture of the Nation (Summary)
18
27
28
Juldita Nagliuvienė
Literatūrinės kavinės fenomenas fin de siécle Vienoje. Istorinis aspektas
Literatūrinės kavinės fenomenas fin de siécle Vienoje. Istorinis aspektas (Santrauka)
Literary Café Phenomenon fin de siècle in Vienna. Historical Aspect (Summary)
29
46
47
Simonas Strelcovas
Kavinės, restoranai, barai Šiaulių karinės įgulos kontekste XX a. ketvirtajame dešimtmetyje
Kavinės, restoranai, barai Šiaulių karinės įgulos kontekste XX a. ketvirtajame dešimtmetyje (Santrauka)
Cafés, Restaurants, Bars in the Context of Šiauliai Military Garrison in the Fourth Decade of the 20th Century (Summary)
49
59
60
Kęstutis Šerpetis
Kavinių ir Arbatinių komunikacinių diskursų palingenezė
Kavinių ir Arbatinių komunikacinių diskursų palingenezė (Santrauka)
Palingenesis of the Communication Discourses of Cafés and Teashops (Summary)
61
70
71
Valdas Dambrava
Diskriminavimo atvejai Lietuvos kavinėse
Diskriminavimo atvejai Lietuvos kavinėse (Santrauka)
Cases of Discrimination in Lithuanian Cafés (Summary)
72
81
82
   
II.  Kavinė kalboje ir reklamoje
     The Café in Language and Advertisements
83
   
Silvija Papaurėlytė
Kai kurie koncepto kavinė bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Kai kurie koncepto kavinė bruožai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje (Santrauka)
Some Features of the Concept Café in the Lithuanian World-View (Summary)
84
93
93
Jolanta Vaskelienė
Antano Vaičiulaičio novelės „Vidudienis kaimo smuklėj“ lokacija
Antano Vaičiulaičio novelės „Vidudienis kaimo smuklėj“ lokacija (Santrauka)
The Location of Short Story “Vidudienis kaimo smuklėj” by Antanas Vaičiulaitis (Summary)
95
104
105
Džiuljeta Maskuliūnienė
Kavos reklama: malonumų poetika
Kavos reklama: malonumų poetika (Santrauka)
Coffee Advertising: the Poetics of Delight (Summary)
106
119
120
Rūta Kazlauskaitė, Laima Čepauskaitė
Degtinės Lithuanian vodka reklaminė strategija
Degtinės Lithuanian vodka reklaminė strategija (Santrauka)
Advertising Strategy of Products Marked by the Brand Lithuanian Vodka (Summary)
122
140
141
Laimutė Kasparė
What’s on the Menu? The English Versions of Menus of Some Top Restaurants in Vilnius
Ką siūlo meniu? Keleto geriausių Vilniaus restoranų meniu anglų kalba (Santrauka)
What’s on the Menu? The English Versions of Menus of Some Top Restaurants in Vilnius (Summary)
143
149
149
Solveiga Sušinskienė
The Transitivity of the Words Related to Coffee
Žodžių, siejamų leksemos kava, tranzityvumas (Santrauka)
The Transitivity of the Words Related to Coffee (Summary)
151
160
160
   
III. Kavinė lietuvių literatūroje
      The Café in Lithuanian Literature
163
   
Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė
Vilniaus kavinės istoriniuose šaltiniuose ir memuaruose
Vilniaus kavinės istoriniuose šaltiniuose ir memuaruose (Santrauka)
The Cafés of Vilnius in Historical Sources and Memoirs (Summary)
164
170
170
Irena Baliulė
Miestas, kavinė, bohema Jono Avyžiaus romane Chameleono spalvos
Miestas, kavinė, bohema Jono Avyžiaus romane Chameleono spalvos (Santrauka)
The City, Café, Bohemia in the Novel Chameleono spalvos by Jonas Avyžius (Summary)
172
177
178
Dalia Jakaitė
Krikščioniškas akiratis lietuvių literatūrinėse „užeigose“
Krikščioniškas akiratis lietuvių literatūrinėse „užeigose“ (Santrauka)
The Christian View in the Lithuanian Literary “Inns” (Summary)
179
194
194
Nijolė Vaičiulėnaitė-Kašelionienė
Prancūziškos smuklės ir kavinės lietuvių poetų tekstuose (Sigitas Geda, Gintaras Patackas ir kiti)
Prancūziškos smuklės ir kavinės lietuvių poetų tekstuose (Sigitas Geda, Gintaras Patackas ir kiti) (Santrauka)
French Inns and Cafés in Lithuanian Poetry (Sigitas Geda, Gintaras Patackas, and others) (Summary)
196
210
210
Eglė Keturakienė
Kavinės vaizdinys Gintaro Patacko poezijoje
Kavinės vaizdinys Gintaro Patacko poezijoje (Santrauka)
The Image of Café in the Poetry of Gintaras Patackas (Summary)
212
224
225
Bernadeta Ramanauskienė
Kavinės erdvės karnavališkumas: Eugène Ionesco Raganosiai ir Juozo Glinskio Amoralitetas
Kavinės erdvės karnavališkumas: Eugène Ionesco Raganosiai ir Juozo Glinskio Amoralitetas (Santrauka)
The Carnivality of the Café Space: Eugène Ionesco’s Rhinoceros and Juozas Glinskis’ Amoralitetas (Summary)
227
234
235
   
IV. Kavinė užsienio literatūroje
      The Café in Foreign Literature
237
   
Dagnė Beržaitė
Smuklė ir traktierius Fiodoro Dostojevskio kūryboje
Smuklė ir traktierius Fiodoro Dostojevskio kūryboje (Santrauka)
Pub and Tavern in Fiodor Dostojevsky’s Works (Summary)
238
245
246
Наталья Долгова
Концепт кафе в сатирическом дискурсе романа В. В. Набокова Лолита
Konceptas kavinė Vladimiro Nabokovo romano Lolita satyriniame diskurse (Santrauka)
The Concept Café in the Satirical Discourse of Lolita by V. Nabokov (Summary)
248
255
256
Gintarė Vaitonytė
Kavinės fenomenas Henrio Parlando kūryboje
Kavinės fenomenas Henrio Parlando kūryboje (Santrauka)
The Café Phenomenon in the Works of Henry Parland (Summary)
257
264
264
Жанна Нурманова
Образ парижского кафе как «эталона кратковременного бессмертия» (на материале книги Э. Хемингуэя Праздник, который всегда с тобой и кинофильма В. Аллена Полночь в Париже)
Paryžiaus kavinės kaip „trumpalaikio nemirtingumo modelio“ aspektas (remiantis E. Hemingway’aus knyga Šventė, kuri visada su tavimi ir W. Alleno filmu Vidurnaktis Paryžiuje) (Santrauka)
The Aspect of Paris’s Café as “the Model of Short-lived Immortality” (based on E. Hemingway’s book The Festival Always with You and W. Allen’s film The Midnight in Paris (Summary)
266
272
273
Vytautas Bikulčius
Kavinės funkcijos Jeano-Paulio Sartre’o romane Šleikštulys
Kavinės funkcijos Jeano-Paulio Sartre’o romane Šleikštulys (Santrauka)
The Functions of the Café in the Novel of Jean-Paul Sartre La Nausee (Summary)
274
279
280
Валентина Прокофьева
Корчма / постоялый двор как сегмент пространственной системы координат в неомифе Владимира Короткевича Христос приземлился в Гродно
Smuklė / užvažiuojamieji nakvynės namai kaip koordinačių erdvinės sistemos segmentas Vladimiro Korotkevičiaus naujajame mite Kristus nusileido Gardine (Santrauka)
Tavern / Accommodation House as the Segment of Space System in Vladimir Korotkevich’ Neo-myth The Christ Descended in Grodno (Summary)
281
287
288
   
Kitos publikacijos
Other publications
291
   
Татьяна Кузьмина
Культурная коммуникация в кафе: исторический взгляд
292
Jonas Nekrašius
Ekskursas po Šiaulių kavines (XVII a.-XXI a. pradžia)
299
Jurgis Dieliautas
Vizualinis gestas kavinės fotografijoje
314
Kavinė spaudiniuose: Šiaulių universiteto bibliotekos surengtos parodos bibliografija (sudarė Alina Šalavėjienė) 325
   
Informacija autoriams 330
Submission Guidelines 333
Информация для авторов 336