2012, T. 14

TURINYS / CONTENTS

I. Regiono problematika kultūros ir etnokultūros tyrimuose
    The Topic of Region in Cultural and Ethnocultural Research
15
   
Romualdas Apanavičius
Regionų apibrėžimas Lietuvoje etnomuzikologijos duomenimis
Regionų apibrėžimas Lietuvoje etnomuzikologijos duomenimis (Santrauka)
Definition of the Regions in Lithuania According to the Ethnomusicological Data (Summary)
16
26
27
Eglė Aleknaitė
„Man labiausiai patinka dzūkų dainos“: regioniškumo refleksija Lietuvos folkloro ansamblių judėjime
„Man labiausiai patinka dzūkų dainos“: regioniškumo refleksija Lietuvos folkloro ansamblių judėjime (Santrauka)
“I like songs of Dzūkai most of all”: the Reflection of Regionalism in Lithuanian Folklore Companies’ Movement (Summary)
29

37

38
Giedrė Šukytė
Lietuvos etnografinių regionų atstovai šiuolaikiniuose anekdotuose: suvalkiečio ir žemaičio įvaizdis
Lietuvos etnografinių regionų atstovai šiuolaikiniuose anekdotuose: suvalkiečio ir žemaičio įvaizdis (Santrauka)
Representatives of Lithuanian Ethnographical Regions in Contemporary Anecdotes: Images of Suvalkietis and Žemaitis (Summary)
39

49

49
Ināra Leikuma
Latvian Identity
Latvių tapatybė (Santrauka)
Latvian Identity (Summary)

51
63
63
Ilze Boldāne
Contemporary Ethnic Stereotypes of Latvians: Regional Differences
Šiuolaikiniai latvių etniniai stereotipai: regioniniai skirtumai (Santrauka)
Contemporary Ethnic Stereotypes of Latvians: Regional Differences (Summary)

65
76
76
Auksė Noreikaitė
Lietuvos latvių kultūrinis tapatumas: regioninės ypatybės
Lietuvos latvių kultūrinis tapatumas: regioninės ypatybės (Santrauka)
The Latvians of Lithuania Cultural Identity: Regional Features (Summary)

78
89
90
Reda Šatūnienė
Lietuvos subkultūra kultūrinės geografijos požiūriu
Lietuvos subkultūra kultūrinės geografijos požiūriu (Santrauka)
Lithuanian Subculture in the Aspect of Cultural Geography (Summary)

91
100
100
Jurgis Dieliautas
Fotografinis nelaimės regionas: A. Ostašenkovo atvejis
Fotografinis nelaimės regionas: A. Ostašenkovo atvejis (Santrauka)
Photographical Region of Disaster: a Case of A.Ostašenkovas (Summary)

102
117
117
   
II. Regiono problematika kalbos ir literatūros tyrimuose
     The Topic of Region in Language and Literature Research
119
   
Anna Stafecka
On Some Semantic Varieties in the Dialects of Latvian and Lithuanian
Apie kai kuriuos semantinius atitikmenis latvių ir lietuvių kalbų tarmėse (Santrauka)
On Some Semantic Varieties in the Dialects of Latvian and Lithuanian (Summary)
120
128
129
Genovaitė Kačiuškienė
Šiaulių regiono atstovų kalbinė savimonė
Šiaulių regiono atstovų kalbinė savimonė (Santrauka)
Linguistic Self-awareness of Representatives of Šiauliai Region (Summary)

130
138
138
Regina Kvašytė
Šiaurės Lietuvos vietovardžiai latvių tekstuose
Šiaurės Lietuvos vietovardžiai latvių tekstuose (Santrauka)
Northern Lithuania Place-Names in Latvian Texts (Summary)

140
149
150
Indrė Brokartaitė-Pladienė
Prieštaringi požiūriai į lietuvių kalbą Tilžėje XX a. 3−4-uoju dešimtmečiais: amžininkų liudijimai Marburgą Herderio instituto archyve
Prieštaringi požiūriai į lietuvių kalbą Tilžėje XX a. 3−4-uoju dešimtmečiais:  amžininkų liudijimai Marburgą Herderio instituto archyve (Santrauka)
Contradictory Attitudes towards the Lithuanian Language in Tilžė in the 3rd and 4th Decades of the 20th Century: Contemporaries’ Testimonies in the Archive of Marburg Herder Institute (Summary)
152

162

163
Nerijus Brazauskas
Pietų Lietuvos partizanų srities rezistentų negrožinė literatūra kaip trauminė atmintis
Pietų Lietuvos partizanų srities rezistentų negrožinė literatūra kaip trauminė atmintis (Santrauka)
Non-fiction Literature by Southern Lithuania Partisan Region Resistants as a Traumatic Memory (Summary)
164

177

178
Simona Grudžinskaitė, Dalia Jakaitė
Regioninė tapatybė vėlyvojoje Jono Meko poezijoje ir filmuose
Regioninė tapatybė vėlyvojoje Jono Meko poezijoje ir filmuose (Santrauka)
Regional Identity in the Late Poetry and in Movies of Jonas Mekas (Summary)

180
190
190
Мария Семёнова
Современная женская литература как культурная провокация: транснациональный аспект
Šiuolaikinė moterų literatūra kaip kultūrinė provokacija: tarptautinis aspektas (Santrauka)
Modern Female Literature as Cultural Provocation: International Aspect (Summary)
192

202

203
   
III. Regiono problematika istorijos tyrimuose
      The Topic of Region in History Research
205
   
Klaidas Perminas
Naujas archeologinis kompleksas Pasvalio apylinkėse – unikalus atvejis Lietuvos archeologijoje
Naujas archeologinis kompleksas Pasvalio apylinkėse – unikalus atvejis Lietuvos archeologijoje (Santrauka)
A New Archaeological Complex Pasvalys Area: a Unique Case in Lithuanian Archaeology (Summary)

206
222
223
Salvijus Kulevičius
Žemaičių tapatumo vingiai XXI a.: savos praeities ir paveldo paieškos
Žemaičių tapatumo vingiai XXI a.: savos praeities ir paveldo paieškos (Santrauka)
21st Century Turns of Samogitian Identity: in Search for their Past and Heritage (Summary)
224
244
244
Arūnas Gumuliauskas
J. Le Bideau tyrimai: naujas požiūris į Lietuvos ir Lenkijos santykius tarpukariu iš Šiaurės Afrikos
J. Le Bideau tyrimai: naujas požiūris į Lietuvos ir Lenkijos santykius tarpukariu iš Šiaurės Afrikos (Santrauka)
J. Le Bideau’s Research: a New Perspective on the Interwar Lithuanian – Polish Relations from North Africa (Summary)
246
258
259
Jonas Sireika
Šiaulių kraštas moderniosios vietos savivaldos kūrimo(si) procese 1918 m. pabaigoje
Šiaulių kraštas moderniosios vietos savivaldos kūrimo(si) procese 1918 m. pabaigoje (Santrauka)
Šiauliai Region in the Process of Establishment/Self-establishment of Modern Self-government at the End of 1918 (Summary)
261
273
273
Aušrinė Zulumskytė
Edukacinė pranciškonų misija Kretingoje XX a. pirmoje pusėje
Edukacinė pranciškonų misija Kretingoje XX a. pirmoje pusėje (Santrauka)
Educational Mission of the Franciscan in Kretinga in the First Half of the 20th Century (Summary)
275
284
285
Simonas Strelcovas
Viešosios policijos veiklos pertvarkymas Šiaulių apskrityje XX a. 4-ajame dešimtmetyje
Viešosios policijos veiklos pertvarkymas Šiaulių apskrityje XX a. 4-ajame dešimtmetyje (Santrauka)
The Redevelopment of Police in Šiauliai District in 1930s (Summary)
286
295
296
Lilita Vanaga
Regions of Latvia: tradition, change, presentation
Latvijos regionai: tradicija, pokytis, pristatymas (Santrauka)
Regions of Latvia: Tradition, Change, Presentation (Summary)
297
303
303
Brigita Tranavičiūtė
Sovietinės visuomenės verslumo formos ir priežastys XX a. pabaigoje Kauno mieste
Sovietinės visuomenės verslumo formos ir priežastys XX a. pabaigoje Kauno mieste (Santrauka)
The Forms and Reasons of Soviet Society Entrepreneurship in Kaunas at the End of the 20th Century (Summary)
305
312
313
Геннадий Кретинин, Татьяна Осташкова
Малое приграничное движение как предмет исторического исследования и современность
Palengvintas pasienio judėjimas kaip istorinio tyrimo objektas ir dabartis (Santrauka)
Small Border Traffic as a Subject of Historical Research and Nowadays (Summary)
314
320
321
Хенрихс Сомс
Региональный подход в изучении истории: исследования немецких ученых
Regioninis požiūris į istorinius tyrimus: žvilgsnis į Vokietijos mokslininkų išvadas (Santrauka)
Regional Approach to the Research on History: an Insight into Findings of German Scientists (Summary)
322
330
331
   
IV. Regiono problematika socialiniuose tyrimuose
      The Topic of Region in Social Research
333
   
Vidmantas Daugirdas
Formalus latvių kultūrinis regionas Šiaurės Lietuvoje
Formalus latvių kultūrinis regionas Šiaurės Lietuvoje (Santrauka)
Formal Latvian Cultural Region in Northern Lithuania (Summary)
334
356
357
Laura Liugailaitė-Radzvickienė
Miesto inteligentiškumas: žinojimo link
Miesto inteligentiškumas: žinojimo link (Santrauka)
Intelligence of the City: towards the Knowing (Summary)
358
368
369
Gintaras Žilinskas
Lietuvos Respublikos regioninė politika: skaitmeninės atskirties tarp regionų analizė
Lietuvos Respublikos regioninė politika: skaitmeninės atskirties tarp regionų analizė (Santrauka)
Regional Policy of the Republic of Lithuania: Analysis of Digital Divide between Regions (Summary)
370
382
384
Deivida Vandzinskaitė
Bendradarbiavimo tinklo tarp universiteto ir socialinių partnerių kūrimas Šiaurės Lietuvos regione: sociokultūrinės kooperuotų studijų adaptacijos atvejis
Bendradarbiavimo tinklo tarp universiteto ir socialinių partnerių kūrimas Šiaurės Lietuvos regione: sociokultūrinės kooperuotų studijų adaptacijos atvejis (Santrauka)
Building Collaboration Network between University and Social Partners in the Northern Lithuania Region: a Case of Sociocultural Adaptation of Cooperate Studies (Summary)

385

398

399
Eglė Ozolinčiūtė
Atidėtų studijų fenomenas Lietuvoje
Atidėtų studijų fenomenas Lietuvoje (Santrauka)
The Phenomenon of Gap Year Studies in Lithuania (Summary)
400
415
415
Audronė Juodaitytė, Daiva Malinauskienė, Rasa Pocevičienė, Erika Masiliauskienė
Regioniškumo principo raiška mokyklų tinklo pertvarkoje ir pasekmės kaimo vaikų socialinei gerovei
Regioniškumo principo raiška mokyklų tinklo pertvarkoje ir pasekmės kaimo vaikų socialinei gerovei (Santrauka)
Manifestation of Principle Regionalism in School Network Reorganization and Consequences for Rural Children’s Social Welfare (Summary)

417
426
427
Modestas Grigaliūnas
Įtikinėjimo diskursai ir nacionalinės tapatybės europietizacija: „Būk savanoris – keisk pasaulį!“
Įtikinėjimo diskursai ir nacionalinės tapatybės europietizacija: „Būk savanoris – keisk pasaulį!“ (Santrauka)
Persuasive Discourses and Europetization of National Identity: “Volunteer! Make a difference” (Summary)
429
441
442
Aidanas Barzelis
Tautinio identiteto transformacijos postsocialistinėje visuomenėje: Rusijos atvejis
Tautinio identiteto transformacijos postsocialistinėje visuomenėje: Rusijos atvejis (Santrauka)
Transformation of National Identity in Post Socialist Society: the Case of Russia (Summary)
443
449
450
   
Informacija autoriams 451
Submission Guidelines 454
Информация для авторов 457