2012, Nr. 2(27)

TURINYS

Zita Tamasauskiene, Rita Opulskyte
Assessment of Impact of Changes in Indirect Taxes on Macroeconomic Indicators of Lithuania in Context of Other EU Member States
Netiesioginių mokesčių pokyčių poveikio Lietuvos makroekonominiams rodikliams vertinimas kitų ES šalių kontekste
5
15
   
Danguole Savareikiene, Rasa Galinyte
Self-Service as a Motivation to Choose Innovative Service
Savitarna kaip motyvacija pasirenkant inovatyvias paslaugas
19
25
   
Dalia Rudyte, Daiva Berzinskiene
Model of the Lithuanian Pension System: Challenges and Opportunities
Lietuvos pensijų sistemos modelis: problemos ir galimybės
29
35
   
Erkaiym Diushenalieva, Romualdas Ginevicius
Enterprise Bankruptcy Institutions in Lithuania and Kyrgyz Republic: Comparative Analysis
Lietuvos ir Kirgizijos Respublikų bankroto institutų lyginamoji analizė
36
44
   
Oksana Mejere
Does Gender Matter in Governance? Gender Quotas as a Good Policy Tool: Practice and Failures in Lithuania
Ar lytis svarbi valdyme? Lyčių kvotos kaip geros politikos priemonė: jų praktika ir nesėkmės Lietuvoje
46
61
   
Ineta Beniusiene, Evandzelina Petukiene
The Indicators of Service Quality Measurement of Logistics Services
Logistikos paslaugų kokybės matavimo indikatoriai kliento požiū­riu
62
69
   
Diana Cibulskiene, Reda Rumbauskaite
Credit Risk Management Models of Commercial Banks: their Importance for Banking Activities
Komercinių bankų kredito rizikos valdymo modeliai: jų svarba bankų veiklai
71
77
   
Jurgita Lenkauskaite, Natalija Mazeikiene
Challenges of Introducing Problem-Based Learning (PBL) in Higher Education Institutions: Selecting and Using Problems
Probleminio mokymosi diegimo aukštojoje mokykloje iššūkiai: problemų pa(si)rinkimas
78
88
   
Henrikas Karpavicius
Classification and Interpretation of Macroeconomic Exogenous Shocks – The Case of Lithuania
Makroekonominių egzogeninių šokų klasifikavimas ir interpretavimas (Lietuvos pavyzdžiu)
89
96
   
Kristina Montvilaite, Zigmas Lydeka
Identification of Groups of Countries in the European Union in the Context of Economic Convergence
Šalių grupių identifikavimas Europos Sąjungoje ekonominės konvergencijos kontekste
98
110
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS. 111
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI“ 113

REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES TO BE PUBLISHED IN THE SCIENTIFIC JOURNAL “SOCIAL RESEARCH”
116