2011, Nr. 3(24)

TURINYS / CONTENTS

Rektoriaus žodis
Editor's preface
5
6
   
Alena Apiakun
Innovativeness of the industrial sphere of region: the analysis and measurement
7
13
Jurgita Bersenaite, Diana Cibulskiene, Aina Budvytyte-Gudiene, Rigita Tijunaitiene
Identifying Barriees to Science-Business Interaction
Mokslo-verslo sąveikos kliūčių identifikavimas
16
24
Daiva Beržinskienė, Dalia Rudytė
Lithuania in the international context
Lietuvos inovatyvumo ir konkurencingumo vertinimas tarptautiniame kontekste

26
33
Tone Češnovar
Improving Knowledge Transfers from the University of Ljubljana to Industry trough a University Incubator
Improving Knowledge Transfers from the University of Ljubljana to Industry trough a University Incubator
35
41
Saša Drezgič
Public investments and regional income convergence: Empirical analysis of Croatian regions
Public investments and regional income convergence: Empirical analysis of Croatian regions
43
55
Natalija Mažeikienė, Deivida Vandzinskaitė
Building University and Society Partnership through Service Learning in Lithuania
Universiteto ir visuomenės partnerystės kūrimas Lietuvoje taikant mokymosi tarnaujant metodą
56
66
Tonis Mets, Aleksei Kelli, Lars Jonsson
Two Universities, Two Patent Ownership Regimes: What Is the Difference for Knowledge Transfer?
67
78
Marta Mezeniece
The Interaction of Science and Business in Latvia
80
86
Audrone Pauliukevičiūtė
Regional cultural policy changes in context of New Public Governance: developing a creative economy in Lithuania
Regioninės kultūros politikos pokyčiai naujojo viešojo valdymo kontekste: kūrybinės ekonomikos vystymas Lietuvoje

89
99
Irina Pilvere, Ilze Upite, Zane Bulderberga, Aleksejs Nipers
Knowledge Transfer for Increasing the Efficiency of State Administration in Latvia
Передача знаний для повышения эффективности государственного управления в Латвии
100
109
Alvydas Raipa
The Methodological Anglysis of Complexity of New Public Governance Institutionalization
Naujojo viešojo valdymo institucionalizavimo metodologijos kompleksiškumo analizė
110
118
Alfreda Sapkauskiene, Ruta Adlyte
Ti­me based Cost Accoun­ting as a Tool for Increasing Regio­nal Competitiveness
Laiko kaštų apskaita regiono konkurencingumo didinimui
120
128
Rigita Tijunaitiene, Jurgita Bersenaite, Ina Matuziene
Forms of collaboration between science and business organisations: approach of Siauliai University students as one of the  takeholders
Mokslo ir verslo organizacijų bendradarbiavimo formos: Šiaulių universiteto studentų kaip vienos suinteresuotų grupių požiūris
130
139
Vladislavs Vesperis
An assessment of socioeconomic disparities  among NUTS second Level regions of the EU
Оценка социально-экономических различий в европейских регионах
141
149
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 151
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI“ 154
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES TO BE PUBLISHED IN THE SCIENTIFIC JOURNAL “SOCIAL RESEARCH” 157