2011, Nr. 2(23)

TURINYS

Ruta Braziene, Zibute Budziene
Judge Profession Status in Lithuania: Theoretical Presumptions and Empirical Evidence
Teisėjo profesijos statusas Lietuvoje: teorinės prielaidos ir empiriniai radiniai

5
13
   
Migle Eleonora Cernikovaite, Mindaugas Lauzikas
Issues of Social Innovations among Social Organizations in Lithuania
Socialinių inovacijų problemos Lietuvos socialinėse organizacijose

15
22
   
Jurate Guscinskiene, Ugne Zalkauskaite
Reflections of Disability in Lithuanian Media: the Case of Daily Newspaper the „Lietuvos rytas“
Negalės fenomeno atspindžiai Lietuvos žiniasklaidoje: dienraščio „Lietuvos rytas“ atvejis

24
36
   
Ausra Kazlauskiene, Erika Masiliauskiene
Designing Study Programmes: Contextualisation of Theory-Governed Methodological Approaches
Studijų programų konstravimas: teorijų valdomų metodologinių prieigų kontekstualizavimas

37
43
   
Neringa Langviniene
Specificity of Day and Resort Wellness Spa Services in Lithuania
Dienos ir kurortų sveikatingumo SPA paslaugų specifiškumas Lietuvoje

45
57
   
Mindaugas Lauzikas, Aiste Miliute
Cooperation and Partnership Possibilities within Innovation Process of Lithuania Lazer Companies for Strenghening Their Competitive Advantages
Lietuvos lazerių įmonių bendradarbiavimo ir partnerystės galimybės inovaciniame procese stiprinant jų konkurencinius pranašumus

59
67
   
Mindaugas Lauzikas, Aiste Miliute
Role of Innovation, Marketing and Human Resource Management in Development of Lithuanian Lazer Companies
Inovacijų, marketingo ir žmogiškųjų išteklių vadybos vaidmuo Lietuvos lazerių įmonių plėtroje

69
79
   
Laima Liukineviciene, Renata Bilbokaite
Major Problems Obstructing Implementation of Higher Education Quality Management Systems in Higher Schools
Pagrindinės problemos, ribojančios studijų kokybės vadybos sitemų diegimą aukštosiose mokyklose

80
88
   
Federico G. Topolansky Barbe
The Challenges of a Consolidated Supply Chain to British Dairy Farmers
Konsoliduotosios tiekimo grandinės iššūkiai britų pienininkystės ūkininkams

90
99
   
About Authors / Apie autorius 100
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Socialiniai tyrimai 102
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „Social Research 105