2010, Nr. 3(20)

TURINYS


Alena Apiakun

Regional Economic Development and Innovativeness of  Enterprises and University
Regiono ekonominis vystymasis bei įmonių ir universiteto inovatyvumas


8
18

Jurgita Bersenaite, Rigita Tijunaitiene, Diana Cibulskiene, Aina Budvytyte-Gudiene

Levels of Science-Business Collaboration and Roles of Participants: Theoretical Aspect
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo lygmenys ir dalyvių vaidmenys: teorinis aspektas


19
32

Daiva Berzinskiene, Dalia Rudyte, Janina Seputiene
Assessment of Scientific and Technological Potential in Lithuania through the Global Economic Conditions
Lietuvos mokslinio ir technologinio potencialo panaudojimo vertinimas globalios ekonomikos sąlygomis

33

44

Jurgita Bruneckiene, Akvile Cibinskiene, Andrius Guzavicius
Assessment of the Effect of Infrastructure on Regional Competitiveness (Lithuanian case)
Infrastruktūros įtakos regionų konkurencingumui teorinis ir ekspertinis vertinimas (Lietuvos atvejis)

45
58

Laszlo Csonka

Regional University Knowledge Centres: in search for regional benefits

Regioninių universitetų žinių centrai: naudos regionui beieškant


59
74

Tone Cesnovar
How to improve knowledge transfers from science to industry
Kaip pagerinti žinių perkėlimą iš mokslo į pramonę


75
82

Nicusor Dragan, Ignas Dzemyda, Agnius Karciauskas
An Approach to Evaluate European Union Innovation Policy: Lithuania and Romania Case Study
Europos Sąjungos inovacijų politikos vertinimas: Lietuvos ir Rumunijos atvejų studija


83

91

Liongina Juozaitiene, Skaidre Zickiene
The significance of regional policy and its realization in Siauliai region
Regioninės politikos reikšmė ir praktinis realizavimas Šiaulių regione


92
102

Marta Mezeniece, Baiba Rivza
The innovator’s role in modern regional development theory
Novatoriaus vaidmuo šiuolaikinėje regionų plėtros teorijoje


103
115

Olga Molchanova
Entrepreneurship in scientific and technological areas as a key factor in the innovation economy: issues and perspectives of development in Russia
Verslumas mokslo ir technologijų srityse kaip esminis inovacijų ekonomikos veiksnys: plėtros problemos ir perspektyvos Rusijoje

116

123

Mary Redei
The research evidences of regional restructuring
Regionų pertvarkos tyrimų įrodymai


124
131

Algis Sileika, Zita Tamasauskiene, Neringa Barteliene
Comparative analysis of wages and labour productivity in Lithuania and other EU (15) countries
Darbo užmokesčio ir darbo našumo lyginamoji analizė Lietuvoje ir kitose ES (15) šalyse


132
143

Pavel Strach, Irena Stejskalova
Developing SMEs through Interaction with Science
MVĮ plėtra pasinaudojant sąveika su mokslu


144
149

Teodoras Tamosiunas, Violeta Zilakauskyte
Public and Private Partnerships: the Case of Mazeikiai District
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė: Mažeikių rajono atvejis


150
162

Vilma Tubutiene
Partnership between University and Regional Organizations in Enhancing Student‘s Career Competences
Universiteto ir regiono bendradarbiavimas stiprinant studentų karjeros kompetencijas


163

174

Vladislavs Vesperis
Basic indicators for evaluation of regional development
Pagrindiniai indikatoriai regionų vystymosi vertinimui


175
185
About Authors/ apie autorius 186
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „Social Research 194

Leidinio „Socialiniai tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 197