2010, Nr. 2(19)

TURINYS

Egle Bileviciute, Tatajana Bileviciene
Opportunities of  organisation of disabled persons' telework
Neįgaliųjų nuotolinio darbo organizavimo galimybės

5
18
Ausra Kazlauskiene, Inga Ostrauskiene
Meeting of Users' Expectations, Ensuring Quality of Social Services
Vartotojų lūkesčių tenkinimas užtikrinant socialinių paslaugų kokybę

20
25
Simona Liktoraite, Vytautas Vaskelaitis
Financial hearsay: content, features, legal regulation
Finansiniai gandai: turinys, ypatumai, teisinis reglamentavimas

27
35
Ligita Melece
Environmentally Friendly Agriculture: Development Issues in Latvia

37
46
Diana Saparniene, Dina Damskiene
The process of selection of human resouces: comparative analysis of public  and private sectors
Žmogiškųjų išteklių atrankos procesas: viešojo ir privataus sektorių lyginamoji analizė

47
62
Gintaras Saparnis, Diana Saparniene, Teodoras Tamosiunas, Hasso Kukemelk, Piret Luik, Marjaana Soininen
The Expression of Youth Attitudes Towards Multifaceted Selff-Appraisal: Context of Estonia, Finland and Lithuania
Jaunimo įvairiapusio savęs vertinimo nuostatų raiška Estijoje, Suomijoje ir Lietuvoje

64
75
Algis Sileika, Zita Tamasauskiene, Dovile Karulaitiene
Foreign Direct Investments in Transportation, Storage and Remote Connections Efect on the Current Account of Lithuania's Balance of Payments During the Period of  2002-2009 Years
Tiesioginių užsienio investicijų į transportą, sandėliavimą ir nuotolinius ryšius poveikis Lietuvos mokšjimų balanso einamajai sąskaitai 2002-2009 m.

77
89
   
About Authors/ apie autorius 90
   
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „Social Research 92
Leidinio „Socialiniai tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai