2009, Nr. 3(17)
Cibulskiene Diana, Grigaliuniene Zana, Petrauskiene Daiva
The Estimation of IPO's Efficiency
Pirminio akcijų viešojo siūlymo sandorių efektyvumo analizė

5
17
Dagilienė Lina
The Role of Voluntary Information Disclosure in Financial Valuation
Savarankiškai atskleidiamos informacijos vaidmuo finansiniame vertinime

18
26
Damkuviene Milda, Balciunas Sigitas
The Concept of Client Perceived Relationship Value in High Contact Service Setting
Klientų suvokiamos ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertės konceptas
28
38
Kuzenko Marina
Regulations of Value Added Tax in Euripean Union and Latvia. Problems and Solutions
39
Ozaliene Audrone, Saparniene Diana
Management of Electronic Documents in Public Sector: Analysis of Possibiblities and Trends of Development
Elektroninių dokumentų valdymas viešajame sektoriuje: plėtros galimybių ir tendencijų analizė

50

59
Rakickas Andrius, Lembutis Vytis
Supply Chain Management Efficiency Research Based on Exsample of JSC „Communication Systems“
Tiekimo grandinės valdymo efektyvumo tyrimas UAB „Ryšių sistemos“ pavyzdžiu

60

69
Saparnis Gintaras, Bersenaite Jurgita, Saparniene Diana
Psychosemantics of Employees' Images when Identifying the Dimensions of Change Management
Darbuotojų vaizdinių psichosemantika identifikuojant pokyčių valdymo dimensijas

71

82
Sileika Algis, Tamasauskiene Zita, Zaleskis Egidijus
Living Standart and its Comparative Analysis in Lithuania and Other Countries of the European Union
Gyvenimo lygis ir jo lyginamoji analizė Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse

84

95
Skuncikiene Solveiga, Balvociute Rasa, Ciegis Remigijus
Evaluation of Use Business Simulation Games for the Development of Entrepreneurial Competency
Imitacinių verslo žaidimų taikymo verslumo kompetencijos vystymui vertinimas

96

108
Staskeviciute-Butiene Inga
Towards the Inteligent University: an Empirical Study
Inteligentiško universiteto formavimas: empirinis tyrimas

110
118
Tijunaitiene Rigita
The Conceptual Model of Activation of Participation Motivation Directed Towards „End Users“ (Citizens)
Dalyvavimo motyvacijos aktyvinimo koncepcinis modelis, nukreiptas į „galutinius vartotojus“ (piliečius)

120

130
Topolansky Barbe Federico Guillermo
The impact of regional integration on the competitiveness of small firms. A case study in Uruguay
Regioninės integracijos įtaka mažų firmų konkurencingumui. Atvejo analizė Urugvajuje

132

141
Zickiene Skaidre, Dasevckiene Inga
Implementation of Quality Management Systems: Changes in Personnel Management
Kokybės vadybos sistemų diegimas: pokyčiai personalo vadyboje

143
151
   
About Authors
Apie autorius
153
   
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „Social Research 155
Leidinio „Socialiniai tyrimai “ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 159