2009, Nr. 2(16)
Ciegis Remigijus, Kareivaite Roberta
The Assessnebt of Sustainable Development: Sustainability Tendencies in Lithuania (2000-2008)
Darnaus vystymosi įvertinimas: darnumo tendencijos Lietuvoje(2000-2008 m.)

5

12
Garsviene Lina, Rupliene Dovile, Rudyte Dalia
Assessment of Sustainability of Current Account of Lithuania
Lietuvos einamosios sąskaitos deficito priimtinumo vertinimas

14
23
Ivanauskiene Violeta
Collaboration between a Social Pedagogue and a Class Master in Solving Social Problems of Pupils
Socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo bendradarbiavimas sprendžiant mokinių socialines problemas
24

30
Komskiene Diana, Svagzdiene Biruta, Benetyte Monika
Development of Loyalty of Employees in Contemporary Sports Organization
Darbuotojų lojalumo vystymas šiuolaikinėje sporto organizacijoje

32
41
Kriauciunaite Neringa, Telesiene Audrone
Environmental Activism and Partnership Networks of Lithuanian Environmental NGOs
Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginis aktyvizmas ir partnerystės tinklai
42

53
Matuziene Ina, Gaidamaviciene Dovile
Assessment of the Employee Motivation System: a Case Study of Production Enterprise
Darbuotojų motyvavimo sistemos vertinimas: gamybinės įmonės atvejo analizė

55
66
Pileliene Lina, Zikiene Kristina, Svagzdiene Biruta
The Formation of Customer Loyalty Conception in the Context of the Evolution of Schools of Marketing Thought
Vartotojų lojalumo sampratos formavimasis marketingo minties mokyklų raidos kontekste

67

75
Saboniene Asta
The Structural Changes of Lithuanian Industry and Tendencies of Export Development
Lietuvos pramonės struktūriniai pokyčiai ir eksporto plėtros tendencijos

77
84
Savareikiene Danguole, Daugirdas Laimonas
Forms of Expression of Employee Loyalty
Darbuotojų lojalumo raiškos formos

86
93
Zickiene Skaidre
Waste Management Policy: Hazardous Waste Management
Atliekų valdymo politika: pavojingų atliekų tvarkymas

94
104
Zydziunaite Vilma, Mejeryte-Narkeviciene Kristina, Vetrenkiene Vilma
Factors Determining Teachers' Involvement in Internal Audit of School
Mokytojų dalyvavimą mokyklos vidaus audite lemiantys veiksniai

107
117
   
Apie autorius
About authors
119
   
Leidinio „Socialiniai tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 121
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal „ Social Research 125