2009, Nr. 1(5)
Gasparavicius Valdas, Sileika Algis, Tamasauskiene Zita
Scial-Economic Grounding of EU Investments into the Infrastructure of Lithuanian Regional Transport
ES investicijų į Lietuvą regionų transporto infrastruktūrą socialinis-ekonominis pagrindimas

5

17
Jonusaite Simona
An Analysis of Implementation of School Social Pedagogue's Making of Professional Decisions as a Prerequisite for Development of Professional Competences
Mokyklos socialinio pedagogo profesinių sprendimų priėmimo įgyvendinimo analizė kaip profesinių kompetencijų vystymo prielaida


18

26
Maciukaite-Zviniene Saule
Defining Criteria and Assessing Democracy in the Baltic States
Baltijos šalių demokratijos vertinimas ir kriterijų apibrėžimas

28
38
Nesaviene Rasuole, Saparnis Gintaras
Aspects of Application of Management Means in Education Organisation: Expression of Teachers' Opinion
Vadovavimo priemonių taikymo švietimo organizacijoje aspektai: pedagogų nuomonės raiška
39

51
Perttula Juha, Vaananen Anna, Godvadas Paulius, Malinauskas Gedas, Gudliauskaite-Godvade Jurate
Representational Identity of Social Work in Academic Context: Comparison of Lithuania and Finland
Socialinio darbo identiteto reprezentavimas akademiniame kontekste: Lietuvos ir Suomijos palyginimas

52

63
Skuncikiene Solveiga, Balvociute Rasa, Balciunas Sigitas
Exploring Characteristics of a Learning Organization as Learning Environment
Besimokančios organizacijos kaip mokymosi aplinkos bruožų tyrimas

64
75
Tamosiunas Teodoras, Andruliene Danute
Cardiologic Aid Management: the Siauliai Country Case Study
Kardiologinės pagalbos valdymas: Šiaulių apskrities atvejo analizė

76
86
Tilindiene Ilona, Zalys Linas, Rastauskiene Giedre, Valantiniene Irena, Liesioniene Odeta
Expression of Jeering Experienced by Adolescents Who in for Sports, who do not and who Belong to Risk Group and of their Jeering at Coevals
Sportuojančių, nesportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžių raiška

88

96
Varzinskiene Laura
Prestige of Social Work Profession
Socialinio darbo profesijos prestižas

98
103
Zydziunaite Vilma, Lepaite Daiva, Cibulskas Gintautas, Sabaliauskas Tomas
Professional Activity as Social Process of Human Resource Development in Self-Directed Learning (Case of Public Administration)
Profesinė veikla kaip socialinis žmogiškųjų išteklių vystymo procesas savaiminiame mokymesi (viešojo administravimo atvejis)
105

111
   
About Authors
Apie autorius
112
   
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Juornal „Social Research 114
Leidinio „Socialiniai tyrimai“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 118