2015, Nr. 1(37)

TURINYS
   
Andrius Tamošiūnas
Restructuring challenges and solutions of small and middle size enterprises
Smulkių ir vidutinių įmonių restruktūrizavimo iššūkiai ir sprendimai
5
12
   
Audronė Telešienė, Ieva Dičmonaitė
Towards a Sustainable Events Policy: Research on Cultural Events Practices in Vilnius
Darnaus vystymosi principus atitinkančių renginių politikos link: Vilniaus miesto kultūrinių renginių praktikos tyrimas
14
22
   
Irina Pilvere, Aleksejs Nipers
Agricultural Land Profitability for the Main Crops in Latvia
Прибыльность сельскохозяйственной земли для главных культур в Латвии
24
33
   
Ligita Gaspareniene, Rita Remeikiene
Factors that determine the use or avoidance of personnel search and selection services outsourcing in the Latvian public sector
Personalo paieškos ir atrankos paslaugų valstybiniame sektoriuje išornauda: Latvijos atvejis
35
41
   
Liudmila Bagdonienė, Neringa Langvinienė
Baltic States as a health and wellness destination branding: reflective analysis of website content
Baltijos šalių, kaip sveikatinimo ir sveikatingumo kelionės tikslo vietų, interneto svetainių turinio refleksinė analizė ženklodaros požiūriu
43
53
   
Līva Griņeviča, Baiba Rivža, Raimonds Kovaļevs
Youth social inclusion trends in the Latvian labour market
Социальная интеграция молодежи в латвийский рынок труда
57
66
   
Maiga Kruzmetra, Baiba Rivza, Laura Jeroscenkova, Elita Jermolajeva
Socio-economic Restructuring of Rural Space – a Feature of the 21st Century
Социально-экономическая перестройка сельского пространства - Особенность 21-го века
67
74
   
Ugne Zalkauskaite, Marge Unt, Ruta Braziene
Obstacles to Successful Transition into the Lithuanian Labour Market: Experiences of Sensory Disabled Youth
Sėkmingo įsitraukimo į darbo rinką kliūtys Lietuvoje: sensorinę negalią turinčių jaunuolių patirtys
76
89