2014, Nr. 2(35)

TURINYS

Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, Gediminas Merkys
Gender Differences in Motivational Attitudes in Academic Studies: The Context of Lithuanian Students’ Socialization
Lyčių skirtumai ir studijų motyvacinės nuostatos: Lietuvos studentų socializacijos kontekstas
5
17
   
Signe Balina
Cooperation Between the Information and Communications Technology Industry and Research Institutions in Research and Development: a Latvian Case Study
Сотрудничество производственного и научного секторов в области исследования и развития информационных и коммуникационных технологий: анализ ситуации в Латвии
20
30
   
Gleb K., Bogatskiy
Local Heterogeneity, Innovation & Growth
Влияние разнородности на инновационный рост экономики на муниципальном уровне
32
39
   
Sheena Bell, Maija Hirvonen, Hasso Kukemelk, Karel Pancocha, Helena Vadurova, Piret Hion
The inclusion of students with special educational needs in vocational education and training: a comparative study of the changing role of SEN teachers in the European context (Finland, England, The Czech Republic and Estonia)
Studentų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, įtraukimas į profesinio rengimo mokymosi procesą: specialių ugdymo poreikių (SUP) pedagogų reikšmė Europos kontekste (Suomija, Didžioji Britanija, Čekija, Estija)
42
51
   
Regina Karvelienė
The Bologna Process and the Features of Implementation of the Internationalization of Higher Education in Lithuania
Bolonijos procesas ir aukštojo mokslo tarptautiškumo Lietuvoje įgyvendinimo ypatumai
53
64
   
Linutė Kraujutaitytė, Jaroslav Dvorak
Liminalation in the Evaluation of Regional Programs
Liminalacija regionų programų vertinimuose
66
73
   
Mariusz Dybał
The Financial Crisis and the Polish Open Pension Funds System
Открытые пенсионные фонды в Польше и финансовый кризис
75
85
   
Jacek Maśniak, Andrzej Jędruchniewicz
Changes in the prices of agricultural land in Poland
Изменения стоимости сельскохозяйственной земли в Польше
86
94
   
Ausra Repeckiene, Nida Kvedaraite, Renata Zvireliene, Rasa Glinskiene
Motives and benefits of students participation in voluntary activities
Studentų dalyvavimo savanoriškoje veikloje motyvai ir nauda
96
106
   
Ilona Tilindienė, Paulina Gailiūnienė
The expression of aggression of adolescents involved in sports and artistic activities in Kaunas
Sportuojančių ir menine veikla užsiimančių Kauno miesto paauglių agresijos raiška
108
114
   
Gintarė Vaznonienė, Bernardas Vaznonis
The subjective wellbeing of elderly people in rural areas
Subjektyvi pagyvenusių žmonių gerovė kaime
116
129
   
INFORMACIJA APIE AUTORIUS / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 130
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI“ / REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL “SOCIAL RESEARCH”:http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/socialiniai-tyrimai