2008, Nr. 4(14)

CONTENTS / TURINYS

Bivainis Eduardas, Tamošiūnas Teodoras
Sustainability of Strategic Planning in Šiauliai County
Strateginio planavimo darna Šiaulių apskrityje
5
16
Filipiak Beata
Change Tendencies in Financing Local Government Units Development after Poland Joining the European Union
Change Tendencies in Financing Local Government Units Development after Poland Going the European Union
17
25
Gimžauskienė Edita, Kloverienė Lina
Implementing Activy Based Management: the Role of Organizational Values
Veikomis grįsto valdymo diegimas: organizacijos vertybių kontekste
26
35
Grinfelde Anda, Baiba Mistre
Pension as One of Factors Influencing Older People‘s Life Quality
Pension as One of Factors Influencing Older People‘s Life Quality
36
45
Guščinskienė Jūratė, Čiburienė Jadvyga
Opportunities in the Labour Market: Gendre Equality Aspect in Lithuania
Galimybės darbo rinkoje: lyčiųlygybės aspektas Lietuvoje
47
55
Iždonaitė-Medžiūnienė Inga, Žalys Linas, Žalienė Irina
Communicative Competence of Tourism and Sports Managers
Turizmo ir sporto vadybininkų komunikacinė kompetencija
56
61
Jakštienė Sandra, Susnienė Dalia, Narbutas Valdas
Increasing the Opportunities of the Internet as a Contemporary Advertising Medium
Interneto, kaip šiuolaikinės reklamos komunikacijos priemonės, plėtros galimybės
63
69
Kairienė Saulė, Jakštienė Sandra, Narbutas Valdas
The Influence of Emigration Assumptions for the Human Resources Development in Lithuania
Emigracijos prielaidų įtaka žmoniškųjų išteklių plėtrai Lietuvoje
71
76
Mikk Jaan
The role of Ingome Inequality in Human Development
The role of Ingome Inequality in Human Development
78
83
Nesavienė Toma, Šaparnienė Diana
Research into a Need for Public Administration Specialists in State Administration and Public Administration Institutions
Viešojo administravimo kvalifikaciją turinčių specialistų poreikio tyrimas valstybės valdymo ir administravimo institucijose
84
94
Popluga Dina, Radžele-Šulce Agnese
Role of Logistics for the Development of Latvia‘s Meat Sector
Role of Logistics for the Development of Latvia‘s Meat Sector
95
103
Seliukienė Silva, Šaparnis Gintaras
The Aims and Motives of Educators of Prie-school Institution Educational Participation in Project Activity
Komandinio darbo raiškos bruožai specialųjį ugdymą teikiančiose organizacijose
104
112
Silvanavičiūtė Simona
Estimating a Negative Impact of Business Failures in Lithuania
Neigiamo įmonių bankrotų poveikio Lietuvoje nustatymas
113
119
Stankevičienė Jūratė, Butkutė Raimonda
Peculiarities of Consumers‘ Behavior in the Context of Luxury Goods
Vartotojų elgsenos ypatumai prabangos prekių kontekste
121
131
Strazdienė Gražina, Garalis Algirdas
Identification of College Students‘ Entrepreneurship Qualities
Kolegijos studentų verslumo savybių indenfifikavimas
132
140
Šidlauskienė Virginija
Evaluation of the State Public Policy on Implementation of Gender Equality and Elimination of Discrimination against Woman in Lithuania
Valstybės lyčių lygybės įgyvendinimo ir moterų nediskriminavimo viešosios politikos įgyvendinimas Lietuvoje
141
151
Tamašauskienė Zita, Deksnienė Jurgita, Šimaitytė Diana
Financial Evaluation of the Activities of JSC „Linas" and JSC „Utenos trikotažas" in Terms of Economic Value Added
AB „Linas" ir AB „Utenos trikotažas" ūkinių veiklų finansinis vertinimas ekonominio pelno (EVA) aspektu
152
159
Viksna Gundega
Operational Activities of Mobile Telecommunication Operators in the European Union
Operational Activities of Mobile Telecommunication Operators in the European Unijon
160
169
Žilinskas Vytautas Jonas, Mineikienė Sonata
The Mariety of Schoolchildren‘s Enterpreneurship Education
Moksleivių verslumo ugdymo įvairovė
171
177
About Authors / Apie autorius 178
Requirements for the Articles to Be Publisher in the Scientific Journal „Social Rasearches" 181
Leidinio „Socialiniai tyrimai" publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 183