2008, Nr. 3(13)

TURINYS / CONTENTS

Rasa Balvočiūtė
The Means of Organization Learning Assessment
Organizacijos mokymosi vertinimo priemonės
5
18
Diana Baronienė, Diana Šaparnienė, Lina Sapiegienė.
Leadership as a Prerequisite of effective Management of Educational Organisation
Lyderystė kaip švietimo organizacijos efektyvaus valdymo prielaida
19
31
Dalia Bernatonytė, Gailė Juškienė
Development of Intra-industry Trade Among the Baltic States
Prekybos pramonės viduje vystymas tarp Baltijos valstybių
32
40
Ramunė Čiarnienė, Vilmantė Kumpikaitė
The Impact of Globalization on Migration Processes
Globalizacijos įtaka migracijos procesams
42
48
Alina Danilowska
Credit as a Tool of Intervention in Agriculture, Polish Experiences
Credit as a Tool of Intervention in Agriculture - the Polish Experiences
49
56
Vida Davidavičienė (Elskytė), Jurgita Raudeliūnienė.
Formalion of Competitive Strategių Decisions in ICT Development Conditions
Konkuravimo strateginių sprendimų formavimas ITT plėtros sąlygomis
58
67
Janis Eglitis
Baltic Countries in the International Surveys - Publicity or Factors for the Development
Baltic Countries in the International Surveys - Publicity or Factors for the Development
68
81
Dinara Jankauskienė, Gintaras Šaparnis
Expression Features of Team Work in the Organisations Providing Special Education
Komandinio darbo raiškos bruožai specialųjį ugdymą teikiančiose organizacijose
82
90
Roberta Kareivaitė, Zita Tamašauskienė
Analysis of Inflation Causes and Possibilities of its Decrease in Lithaunia while Evaluating Economic Convergence
Infliacijos priežasčių ir jos mažinimo galimybių analizė Lietuvoje, vertinant ekonominę konvergenciją
92
100
Marzena Lemanowicz
Changes in Retail Market in Poland and their Influence of Cosumers‘ Behaviour
Changes in Retail Market in Poland and their Influence on Cosumers‘ Behaviour
101
107
Borisas Melnikas
Integral Economic and Cultural Space in the European Unijon: Transformations in Central and Eastern Europe
Bendra ekonominė ir kultūros erdvė Europos Sąjungoje: transformacijos Rytų ir Vidurio Europoje
108
118
Juozas Merkevičius, Laura Uturytė-Vrubliauskienė.
Virtual and Traditional Organizations - Singularity of Personnel Motivation
Virtualios ir tradicinės organizacijos - personalo motyvacijos ypatumai
119
126
Aurimas Nausėda, Teodoras Tamošiūnas.
Social Investment Indices of Šiauliai County Municipalities‘ as a Precondition for Economic and Social Breakthrough
Šiaulių apskrities savivaldybių socialiniai investicinio patrauklumo rodikliai kaip ekonominio ir socialinio proveržio prielaida
127
136
Rasuolė Nesavienė, Gintaras Šaparnis
The Impact of management Means Upon the Improvement of Activities of Education Organisations
Vadovavimo priemonių poveikis švietimo organizacijų veiklos tobulinimui
138
149
Tomasz Siudek
Theoretical Foundations of Banks Efficiency and Empirical Evidence from Poland
Theoretical Foundations of Banks Efficiency and Empirical Evidence from Poland
150
158
Janina Šeputienė
The Relationship Between Economic Development and Institutional Environment
Ekonomikos plėtros ir institucinės aplinkos tarpusavio ryšys
159
164
Zita Tamašauskienė, Algis Šileika, Alma Mačiulytė
Theoretical and Practical Aspects of Wages Differentiation

Darbo užmokesčio diferenciacijos teoriniai ir praktiniai aspektai
165
176
Ilona Tilindienė, Giedrė Rastauskienė, Linas Žalys, Irena Valantinienė.
The Influence of Gender and Sports on the Expression of Bullying Experienced by Teenagers Between 12-15 Years Old and their Bullying Peers
Lyties ir sportavimo veiksnių įtaka 12-15 metų paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžių raiškai
179
185
Aldona Zawojska.
Public Versus Private Sector Employment and Remuneration: Objective and Subjective Empirical Evidence from Poland
Public Versus Private Sector Employment and Remuneration: Objective and Subjective Empirical Evidence from Poland
186
196
Jadwiga Ziolkowska, Bozydar Ziolowski
Competitiveness of the Polish and the European Economy: Structural Anglysis and Effects of the EU Enlargement
Competitiveness of the Polish and the European Economy: Structural Anglysis and Effects of the EU Enlargement
197
205
ABOUT AUTHORS/APIE AUTORIUS 206
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES TO BE PUBLISHED IN THE SCIENTIFIC JOURNAL "SOCIAL RESEARCH"
LEIDINIO "SOCIALINIAI TYRIMAI" PUBLIKUOJAMŲ MOKSLO DARBŲ REIKALAVIMAI
209
211