2008, Nr. 2(12)

TURINYS/CONTENTS

Ališauskas Kęstutis, Jankauskienė Aida
The Peculiarities of Management of Rural Communities
Kaimo bendruomenių vadybos ypatumai
5
14
Beniušienė Ineta, Oržekauskas Petras
Evaluation of Professional Competences of Logistics Managers in Companies of Šiauliai Region
Logistikos vadybininkų profesinių kompetencijų vertinimas Šiaulių apskrities įmonėse
15
21
Bivainienė Lina, Šliburytė Laimona
The Brand Image As An Element Of Brand Equity
Prekės ženklo įvaizdis kaip prekės ženklo vertės elementas
22
31
Daubarienė Rita, Tamošiūnas Teodoras
Pre-Primary Education School Professional and systemic Management Self-Evaluation
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos procesinio ir sisteminio valdymo įsivertinimas
32
39
Martinaitienė Inga, Tamulienė Nijolė, Šileikienė Lilija
Evaluation of the factors of organization's climate Referring to the example of joint-stock companies UAB "Stronga" and UAB "Wood": research of employees' opinion
Evaluation of the factors of organization's climate Referring to the example of joint-stock companies UAB "Stronga" and UAB "Wood": research of employees' opinion
40
51
Melece Ligita, Romanova Dina
Biosafety System and its Development in Latvia
Biosafety System and its Development in Latvia
52
62
Merkys Gediminas, Brazienė Rūta, Kondrotienė Gita 
Subjektyvi gyvenimo kokybė kaip socialinis indikatorius: naujosios viešosios vadybos ir darnios plėtros kontekstas
Subjective Quality of Life as Social Indicator: the Context of Public Sector
63
74
Mitkus Sigitas, Šostak Olga Regina
Peculiarities of Defence of Public and Private Interests
Viešojo ir privataus intereso gynimo ypatumai planuojant statybas
75
93
Montvilaitė Kristina, Tamašauskienė Zita
The sustainability of economic convergence in Lithuania within the context of the Maastricht provision concerning ‘stringent price stability'
The sustainability of economic convergence in Lithuania within the context of the Maastricht provision concerning ‘stringent price stability'
84
96
Motekaitienė Aistė, Juščius Vytautas
Specifics of Marketing in the Higher Education System
Rinkodaros specifika aukštojo mokslo sistemoje
97
103
Navickas Kęstutis
Formalion of Artificial Intelligence Model of Sustainable Development Envirinmental Dimensijon
Dirbtinio intelekto darnaus vystimosi aplinkosaugos dimensijos modeliavimo formavimas

104
113
Navickas Valentinas, Činauskkaitė - Cetiner Jurgita
Implementation of Finance Logistic in Lithuanian Enterprises
Finansų logistikos diegimas Lietuvos įmonėse

114
122
Pacevičius Jonas
Social - Psychological Competence of Leaders: Structure, Empirical Assessment and Formative Ways
Vadovų socialinė-psichologinė kompetencija: struktūra, empirinis įvertinimas ir formavimo būdai
123
131
Purlys Česlovas
Modeling of Organizational Culture
Organizacijų kultūros modeliavimas (Modeling of Organizational Culture)
132
139
Rimaitė Aušra
Comparative Anglysis of Public Opinion Surveys towards Genetically Modified Organisms: the case of Lithuania
Lyginamoji visuomenės požiūrių į Genetiškai Modifikuotus Organizmus tyrimų analizė: Lietuvos atvejis
140
150
Rudytė Dalia, Mačiulytė Alma
Situation and Perpectives of Internationalization of Small-And Medium-Scale Businessin Lithuania
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos situacija ir perspektyvos
151
160
Seliukienė Silva, Šaparnis Gintaras
Attitudes of the teachers of prie-school education institutions towards the organisation of Project activities
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų nuostatos į projektinės veiklos organizavimą
161
173
Stankevičienė Jūratė, Karvelienė Regina
Internationalization of universities: A Typology of Siauliai University Culture
Universitetų internacionalizacija: Šiaulių universiteto kultūros tipologizavimas
174
183
Šerikova Andželika, Toleikienė Rita
Importance of Labour Market Forecasting in making a Career Choise
Darbo rinkos prognozavimo svarba renkantis profesiją
184
193
Tunčikienė Živilė
Strategių planning decisions and their implementation in public institutions
Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimai ir jų įdiegimas
194
204
About Authors 205
Requirements for the Articles to Be Publisher in the Scientific Journal „Social Rasearches" 207