2008, Nr. 1(11)

CONTENTS/ TURINYS

THEORETICAL AND METHODOLOGICALISSUES OF SERVICE-LEARNING  
Gintautas Mažeikis
Adaptation of Service-Learning in Lithuania: a Hermeneutic Perspective
Kooperuotų studijų (service-learning) adaptavimas Lietuvoje: hermeneutinė perspektyva
6
20
Natalja Mažeikienė
Empirical Research and Assessment of Service-Learning: at the Crossroads of Research Objects, Strategies and Methods
Kooperuotų studijų (service-learning) tyrimas ir vertinimas: tyrimo objektų, strategijų ir metodų
sankryžoje
21
30
   
EMPIRICAL RESEARCH ON SERVICE-LEARNING  
   
Deivida Vandzinskaitė, Jonas Ruškus
Experience of Service-Learning Adaptation in Lithuania: Sociocultural Challenges, Pragmatic Benefit and Strategies for Success
Kooperuotų studijų (service-learning) metodo adaptacijos patirtis Lietuvoje: sociokultūriniai iššūkiai, pragmatinė nauda ir sėkmės strategijos
31
42
Jūratė Valuckienė
Unevenness of Transformation of Educational Paradigm in Science and Practice: Analysis of Experience of Implementation of Service-Learning
Edukacinės paradigmos virsmo netolygumas moksle ir praktikoje: kooperuotų studijų (service-learning)
diegimo patirties analizė
43
52
Inga Balčiūnienė, Natalja Mažeikienė
Benefits of Service-Learning: Evaluations from Students and Communities
Kooperuotų studijų (service-learning) nauda: studentų ir juos priimančių bendruomenių vertinimai
53
66
   
SKILLS AND COMPETENCES FOR SOCIAL PARTICIPATION AND PROFESSIONAL PERFORMANCE  
   
Margarita Teresevičienė, Vaiva Zuzevičiūtė, Monika Ivoškaitė
Assessment and Recognition of Achievements of Non-Formal and Informal Learning - Function in Context of Lifelong Learning, Achievements and Challenges
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas - funkcija mokymosi visą gyvenimą kontekste, pasiekimai ir iššūkiai
67
73
Irena Zaleskienė
Models of Social Participation and Students‘ Civic Activeness
Socialinio dalyvavimo modeliai ir studentų pilietinis aktyvumas
74
84
Vaclovas Šveikauskas, Liudmila Kirikova, Linas Leonas
Peculiarities of Changes of Roles of Students and Lecturers in Implementation of Problem-Based Learning System
Studentų ir dėstytojų vaidmenų kaitos ypatumai diegiant probleminio mokymosi sistemą
85
94
   
ABOUTAUTHORS / APIE AUTORIUS 95
   
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES TO BE PUBLISHED IN THE SCIENTIFIC JOURNAL "SOCIAL RESEARCH" 97
LEIDINIO „SOCIALINIAI TYRIMAI" PUBLIKUOJAMŲ MOKSLO DARBŲ REIKALAVIMAI........ 99