2006, Nr. 2(8)

TURINYS

Sandra Aksinavičiūtė, Gintaras Šaparnis
Visuomenės informavimo priemonių įtaka gimnazijų įvaizdžiui
Influence of Public Information Means for a Gymnasiums` Image  (Santrauka)
 

5

13

     
Rasa Balvočiūtė,  Andrius Rakickas,  Solveiga Skunčikienė.
Atpažinimo vaidmuo sprendimų priėmimo procese.
The Role of Recognition on the Decision-Making Process (Santrauka)
  14
21
     
Нина Богдан
Инновационная политика Беларуси в условиях формирования экономики знаний 
Innovation Policy in Belarus in the Context of the Knowledge Economy (Santrauka)
  22
28
     
Ina Dagytė, Vita Juknevičienė, Beatričė Poškuvienė, Raimonda Tamoševičienė
Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto bendruomeniškumas:  samprata ir apraiškos
Community of the Faculty of Social Sciences, Šiauliai University: Conception and Manifestation (Santrauka)
  29
36
     
Малгожата Гожалчынска-Кочкодай
Роль и значение инвестиционных затрат в региональном и локальном развитии
The role and the significance of the investment expenditure in the regional and local development (Santrauka)
  37
43
     
Kristina Kleinauskaitė, Artūras Blinstrubas
Mažeikių rajono mokyklų tinklo pertvarkos programos ekspertinis vertinimas 
Expert evaluation on the reorganisation programme of the school system in Mažeikiai district (Santrauka)
  44
    50
Ли Чон Ку,  Юрий Войтукевич
Стратегическое управление университетом на основе системы сбалансированных показателей
University Strategic Management  and Balanced Scorecard System (Santrauka)
  52
56
     
Antanas Makštutis
The Problems of Management in the National State
Nacionalinės valstybės valdymo problemos (Santrauka)
  57
62
     
Lina Marcinkevičiūtė,  Rūta Petrauskienė
Panevėžio apskrities gydymo įstaigų darbuotojų motyvavimo teoriniai ir praktiniai aspektai
The Support of the EU Structural Funds in Lithuania: the First Evaluation (1) (Santrauka)
  63
69
     
Stasė Navasaitienė, Dalia Perkumienė, Rasa Merkienė
Kultūros centro funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje
Possibilities of the Culture Centre Functions Realization in the Community (Santrauka)

  71
77
     

Valentinas Navickas,  Jurgita Činauskaitė
Draudimo industrijos gyvavimo ciklo ypatumai
Peculiarities of the Life Cycle of Insurance Industry (Santrauka)

  78
84
     

Vladimiras Obrazcovas
Privatizacija ir efektyvumas 
Privatization and Effectiveness (Santrauka)

  85
92
     
Инесе Озола
Теоретические и правовые аспекты рабочих ресурсов и их качествo в Латгальском регионе
Labour Resource and its Theoretical and Juridicial Quality Aspects in Latgale Region (Santrauka)
  93
105
     
Dalia Rudytė, Janina Šeputienė, Sigitas Balčiūnas
Finansų specialisto profesinės kompetencijos vertinimas banko darbuotojo, einančio vadovo pareigos, požiūriu
Assessment of Professional Competence of Finance Specialists from Bank Executive's Approach (Santrauka)
  106
113
     
Dovilė Ruplienė,  Audronė Rimkevičienė
Posocialistinių šalių nedarbo specifika 
Unemployment Specificity in Post-Socialist States  (Santrauka)
  114
118
     
Inta Slavinska
Part of logistics in municipalities work improvement
Logistika gerinant savivaldybių veiklą (Santrauka)
  119
125
     
Danguolė Šavareikienė
Vadybos modulio perkūrimas ir parengimas studijoms mišriuoju būdu kaip motyvacinė iniciatyva
Redesign and Development of the Course Management for Mixed Type Studies as a Motivational Initiative  (Santrauka)
  126
131
     
Anželika Šerikova,  Ina Matuzienė
Darbuotojų poreikių stiprumo įvertinimas Šiaulių miesto privataus sektoriaus organizacijose
Personnel Needs' Assessment in Šiauliai City Private Sector Organisations  (Santrauka)
  132
140
     
Jānis Vanags, Baiba Melece
Economical and biological aspects of cranberry cultivation in Latvia
Spanguolių auginimo Latvijoje ekonominiai ir biologiniai aspektai  (Santrauka)
  141
149
     
Lina Vaškelienė
Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo metodų dichotomijos raiška: teorinė studija ir empiriniai įrodymai
Manifestation of Dichotomy in Organizational Intellectual Capital Assessment Methods: Theoretical Research and Empirical Evidences   (Santrauka)
  150
    159
Skaidrė Žičkienė, Ala Kovierienė, Zita Tamašauskienė
Research in factors affecting solid waste  generation
Faktorių, turinčių įtakos kietų atliekų daugėjimui, tyrimas  (Santrauka)
 

160

167