2006, Nr. 1(7)

TURINYS

Людмила Бахмане Маркетинговые управленческие решения: новые технологии и возможности   5
  Managerials Marketing Solutions: New Technologies and Possibilities   (Santrauka) 12
Sigitas Balčiūnas, Jūratė Valuckienė Mokyklos veiklos kokybės vertintojo savybės ir kompetencijos: mokytojų nuomonės tyrimas 13
  Personal Traits and Competences of School Eveluators: Research on Teachers' Assessment (Santrauka 18
Jurgita Bersėnaitė, Gintaras Šaparnis, Diana Šaparnienė Pokyčių valdymas besimokančioje organizacijoje: darbuotojų nuomonių raiška   19 
  Management of Changes in a Learning Organization: Expression of Employees' Opinions (Santrauka 28
Дорох Елена Григорьевна Основные направления участия банковского сектора в решении социальных задач государства  29
  Guidelines for the Participation оf the Banking Sector in the Solution of Social Problems in the State   (Santrauka) 35
Edita Gimžauskienė, Lina Klovienė. Changes of performance measurement system: towards organizational learning  36
  Veiklos vertinimo sistemos pokyčiai organizacinio mokymosi kontekste (Santrauka 44
Simona Jonušaitė, Jolita Misiovič, Gediminas Merkys Mokyklų bendruomenių lūkesčiai dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos ir jos valdymo vertinimas: apklausos atviro tipo klausimynu rezultatai   45
  Expectations of School Communities in the Conditions of School Network Optimization and Evaluation of its Management: Results of an Open-Ended Questionnaire (Santrauka) 54
Марина Карпицкая Белорусская модель устойчивого развития рынка страховых услуг   56
  Insurance Market Serices Development (Belorussian Model)   (Santrauka) 61
Laima Liukinevičienė, Edita Vaičaitienė Studijų duomenų bazių panaudojimas studentų adaptacijai aukštojoje mokykloje tirti   62
  Usage of Student Database for the Analysis of the Students' Adaptation in Institution of Higher Education (Santrauka) 73
Gediminas Mačys ES struktūrinė parama Lietuvoje: pirmieji vertinimai (1)   75
  Support of EU Structural Funds in Lithuania: First Evaluation (1)   (Santrauka) 82
Jaan Mikk Economic and educational correlates of TIMSS results  83
  Ekonominiai ir edukaciniai TIMSS tyrimų koreliatai  (Santrauka 89
Kęstutis Navickas,
Dalia Dijokaitė,
Teodoras Tamošiūnas
Šiaulių apskrities bendrojo vidaus produkto prognozės 90
  Šiauliai County Gross Domestic Product Forecasts (Santrauka) 97
Evandželina Petukienė,
Rigita Tijūnaitienė, Stasys Stoškus,
Jolanta Norvaišienė
Kabelinės televizijos prekės ženklo asociacijų tyrimas: klientų nuomonių analizė   98
  The Reseach on the Associations of a Cable TV Brand: Analysis of Consumer Opinion  (Santrauka 104
Jakub Piecuch Influence of European Structural Funds on Social and Economic Performance in Spanish and Portuguese Regions  105 
  Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka socialinei ir ekonominei Ispanijos ir Portugalijos regionų plėtrai  (Santrauka) 112
Agota Giedrė Raišienė Tarporganizacinis bendradarbiavimas vietos savivaldoje: partnerystės šalių atstovų susitikimų bruožai  114
  Inter-organizational Collaboration in Local-government: Features of Partnerships Events (Santrauka) 119 
Jolanta Solnyškinienė Visuomenės lūkesčiai: efektyvumas nelygu teisingumas  120
  Society Expectations: Efficiency does not Mean Fairness (Santrauka) 126
Тамара Сорокина Финансирование национальной стратегии предотвращения бедности в Республике Беларусь  127
  Financing the National Strategy Aimed at the Reduction of Poverty in the Respublic of Belarus (Santrauka) 136
Lilija Šileikienė, Giedrė Svirskienė Profesinės veiklos komunikacinė kompetencija tarpasmeninių santykių raiškos kontekste  137
  Communicative Competence in the Context of Auterpersonal Relations in a Work Place (Santrauka) 142
Povilas Šukys Statistical analysis of the relation between polluted wastewater and water amounts used for country's needs  143
  Šalies reikmėms suvartojamo vandens ir užterštų nuotėkų ryšio statistinė analizė (Santrauka 146 
Asta Valackienė,
Regina Vasiliauskienė
Socialinė atskirtis: subjektyvus vertinimas verslininkų pavyzdžiu  147
  Social Exclusion: Value Judgement of Panevėžys Businessman Model (Santrauka) 153
Linas Žalys, Inga Janulienė, Irina Žalienė, Ligita Šalkauskienė, Jūratė Stankevičienė.  A competence-based manager concept in learning competitive tourism organizations in Lithuania: aspect of Šiauliai accommodation institutions  154
  Turizmo vadybos specialistų kompetencijų koncepcija besimokančiose Lietuvos turizmo organizacijose: Šiaulių miesto apgyvendinimo įstaigų aspektas   (Santrauka) 160