2005, NR. 2(6)

TURINYS

     
     
Redaktoriaus žodis 3
     
Sigitas Balčiūnas, Rasa Balvočiūtė Organizacijų mokymosi raiška vadybinėje praktikoje 5
  The Expression of Orgnizational Learning in Managerial Practice 11
Irena Damirova, Rasa Šnapštienė Viešojo administravimo stebėsenos sistema į rezultatus orientuoto valdymo dimensijos kontekste 12
  System of Public Administration Monitoring in the Context of Results Oriented Management 21
Edita Gimžauskienė Valdymo apskaitos pokyčiai žinių ekonomikos kontekste 22
  Changes of Management Accounting in the Context of Knowledge Economy 29
Jonas Jasaitis Lietuvos kaimiškųjų vietovių ekonominės ir socialinės situacijos pokyčiai 31
  The Alteration of Socioeconomical Situation in Rural Areas of Lithuania 42
Rasa Jurgaitytė, Kristina Saunorienė Šešėlinės ekonomikos kontrolės priemonės ir jų įtaka Šiaulių regiono įmonių veiklai 43
  Black economy control measures and their influence to companies of Šiauliai region 48
Jolanta Kvedarienė, Artūras Blinstrubas Radviliškio rajono švietimo įstaigų projektinės veiklos rezultatyvumo veiksniai 49
  Factors of Project Work of Educational Institutions in Radviliškis District 54
Jonas Ruškus, Vincas Laurutis, Ingrida Simonaitienė, Edita Rudminaitė Šiaulių universiteto įvaizdžio struktūra ir kryptingumas 57
  Structure and Development Trends of Šiauliai University Image 69
Gražina Strazdienė, Algirdas Garalis Verslo praktinio mokymo(si) sistemos efektyvinimas: socialinės-politinės sąlygos, turinys ir metodai 70
  Entrepreneurship Education is the Garantee of the Development of Economic 77
Janina Šeputienė, Dalia Rudytė Consumer Confidence in the European Union 79
  Vartotojų pasitikėjimas Europos Sąjungoje 83
Anželika Šerikova, Jurgita Smilgienė Darbuotojų atrankos ypatumai Šiaulių miesto privačiame sektoriuje 84
  Singularity of the Human Resources Recruitment and Selection Trends in Private Sector of Šiauliai 89
Zita Tamašauskienė, Mindaugas Butkus Economic Assessment of Education Projects 90
  Švietimo projektų ekonominis įvertinimas 96
Kadi Timpmann, Katrin Olenko Decentralisation in Estonia: Some Relevant Issues 97
  Decentralizacija Estijoje: keletas susijusių klausimų 104
Kristina Toming Estonia’s Accession to the EU: What Happened to the Prices of Agricultural Products and Foodstuffs? 105
  Estijai įstojus į ES: kas atitiko su žemės ūkio produkcijos ir maisto kainomis? 113
Kadri Ukrainski Changing Technologies and Employees’ Skill Levels in Estonian Wood Industries 114
  Technologijų kaita ir darbuotojų gebėjimų lygis Estijos medienos pramonėje 122
Živilė Vaitkūnienė, Raimonda Balnienė, Vytautas Dikčius Vartotojų ir į maistą orientuotų mažmenininkų sampratos palyginamoji analizė apie mažų kainų tipo parduotuves 123
  Comparative Analysis of Consumers’ and Foodstuff Retailers’ Conceptions about Low Price Type Stores 131
Diana Virbickaitė, Gintaras Šaparnis, Diana Šaparnienė Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka švietimo organizacijų vadybai 133
  Information and Communicative Technologies’ Influence to Educational Organizations’ Management 140
Skaidrė Žičkienė, Jūratė Mackevičiūtė Voluntary Agreements in Environmental Policy: Advantages and Disadvantages 141
  Savanoriški susitarimai kaip aplinkos apsaugos politikos priemonė: privalumai ir trūkumai 147
Вамбола Раудсепп, Надежда Иванова Стратегии управления оборотным капиталом предприятия: разработка и проблемы внедрения 148
  Įmonės apyvartinio kapitalo valdymo strategijos: plėtojimas ir taikomosios problemos 152