2005, Nr. 1(5)

Turinys

Sigitas Balčiūnas,
Lina Bivainienė
Skaitytojų nuomonių apie regioninį laikraštį struktūra 5
  The Structure of Readers’ Opinion on a Regional Paper 11
Petras Baranauskas, Gintaras Šaparnis, Diana Šaparnienė Veiksniai, darantys įtaką švietimo organizacijų ugdymo proceso kompiuterizavimui 12
  Factors, Which Have Significant Importance for School Computerization 25
Danutė Bendikienė, Virginija Janišauskienė Pridėtinės vertės mokesčio tarifai Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse 26
  Value Added Tax Tariffs in Lithuania and Europe Union Countires 37
Ineta Beniušienė, Jolita Vveinhardt, Gediminas Merkys, Mykolas Dromantas Komandinio darbo ir organizacijos klimato sąryšio ypatumai 38
  Peculiarities of the Link Between Teamwork and the Internal Enviroment of the Organization 45
Aušra Butkutė, Artūras Blinstrubas Suaugusiųjų edukacinių poreikių tenkinimo aktualijos Palangos rekreacinėse įstaigose 46
  Actuality of Supply of Educative Needs of Adults in Recreational Institutions of Palanga 51
Remigijus Bubnys, Jonas Ruškus Vadovavimas organizacijoje lytiškumo aspektu 52
  Leading in Organization According to Sexuality Aspect 60
Mindaugas Butkus, Kristina Matuzevičiūtė Kumuliatyvinio priežastingumo įtaka regionų divergencijai 61
  Cumulative Causation Influence on the Divergence of Regions 67
Lina Garšvienė, Rita Palčiauskienė Bankų komunikacijos priemonių prieinamumas vartotojui 68
  Customer Accessibility to Communication Tools Used by Banks 75
Vytautas Gavelis Šalies ekonominio išsivystymo lygio įtaka korupciniams santykiams 76
  The Impact of a Country’s Economic Development on Corrupt Relationships 79
Penka Goranova, Nikolay Milev Marketingo f services in the context of globalization 81
  Paslaugų rinkodara globalizacijos kontekste 86
Liongina Juozaitienė Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus konkurencingumo veiksnių kitimo tendencijų įvertinimas 87
  The Evaluation of Change Tendencies in the Competitiveness of the Lithuanian Textile and Apparel Sector 94
Laima Liukinevičienė Regioniniai Lietuvos dienraščiai visavertės lyčių partnerystės ugdyme 95
  Lithuanian Regional Daily Papers in the Development of Comprehensive Gender Partnership 104
Jonas Mackevičius, Rasa Subačienė Darbo sąnaudų analizės metodika 105
  Methodics of the Analysis of Expenditure of Labour 110
Edita Minkuvienė, Teodoras Tamošiūnas Gytarių vidurinės mokyklos mokinių skaičiaus rodikliai optimizuoto šalies ir Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų tinklo kontekste 112
  Indicators of GytariaiSecondary School Pupils’ Number in the Context of Optimised Network of Lithuanian and Šiauliai Comprehensive Schools 119
Marius Strumickas, Loreta Valančienė Bankų vidinio vertinimo metodikos tobulinimo kryptys 120
  Trends in the Development of Bank Internal Asseccment Methodology 127
Danguolė Šavareikienė, Ina Matuzienė, Skaidrė Žičkienė Legali emigracija į Europos Sąjungą: motyvaciniai aspektai 129
  Legal Migration to the European Union: Motivational Aspects 135
Dorel Tamm The Relation Between Unit Labour Cost and Export Competitiveness in Estonian Manufacturing Industry 136
  Santykis tarp Estijos gamybos pramonės vieneto darbo kaštų ir eksporto konkurencingumo 142
Rigita Tijūnaitienė, Inga Mamonienė Tarptautinės rinkodaros sprendimų gamybinėje įmonėje analizė 143
  The Analysis of International Marketing Decisons in an Industrial Company 150
Тамара Сорокина Бюджетный механизм выравнивания регионального развития 151
  Regioninės plėtros biudžeto mechanizmo pasiskirstymas 156