2013, Nr. 4(33)

TURINYS / CONTENTS

Vladimiras Grazulis, Brigita Zuromskaite
Systematic Approach to Personal Travel Motives – Possibilities in Lithuania
Sisteminis požiuris į žmogaus motyvus keliauti. Lietuvos galimybės
5
16
Ladislava Kuchynkova
Managerial Leadership Style in Terms of Gender
Manager-Führungsstil aus dem Gender-Aspekt
18
23
Janis Strautmanis
 Local Self-Government Initiatives and Support Opportunities for Enterprises: The Sigulda County Case
Инициативы и возможности поддержки предпринимателей местными самоуправлениями: пример Сигулдского муниципалитета
25
34
Erika Svedaite, Alius Ambras
Student Practice Integration into Temporary Employment Services
Studentų praktikos integracija į laikinojo įdarbinimo paslaugas
36
42
Violeta Kiuriene
Administrative Supervision of Local Self-Government as an Expression of the Rule of Law in the Context of Good Governance: the Case of Lithuania
Savivaldybių administracinė priežiūra kaip teisėtumo principo išraiška gero valdymo kontekste. Lietuvos atvejis
44
54
Simona Poteliene, Zita Tamasauskiene
Human Capital Investment: Measuring Returns to Education
Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išsilavinimo grąžos matavimas
56
64
Aurelija Burinskiene
The Cyclical Nature of International Trade: The Aspect of Technological Impact
Tarptautinės prekybos cikliškumas. Technologijų poveikio aspektas
66
76
Jolanta Mazyle
Problems of Media Accountability in the Regional Periodical Press of Lithuania
Žiniasklaidos atskaitingumo problemos Lietuvos regioninėje spaudoje
78
85
Golejewska Anna
Input-Output Innovativeness of Polish Regions
87
Jurga Zacharkiene, Gintaras Saparnis
The Evaluation and Analysis of the Objective Factors of the Accessibility of Education for Adults Seeking to Acquire Secondary Education
Objektyvieji suaugusiųjų, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą, švietimo prieinamumo veiksniai ir jų vertinimas
98
109
Anatolijs Prohorovs, Dmitry Pavlyuk.
Analysis of Economic Factors Influencing Venture Capital Investment in European Countries
Анализ экономических факторов, влияющих на уровень развития венчурного инвестирования в странах Европы
111
117
Sigitas Balciunas, Milda Damkuviene, Evandzelina Petukiene, Jurate Valuckiene
The Dimensions of Client Perceived Participation Value
Klientų suvokiamos dalyvavimo vertės dimensijos
119
126
Sintija Sudmale, Vineta Kulmane
Education Reforms in Latvia: the Solution to the Problem of Plagiarism in Computer-Supported Collaborative Learning
Švietimo reformos Latvijoje: plagijavimo problemos sprendimas, remiantis kompiuteriniu mokymusic bendradarbiaujant
128
139
Jurgita Pauzuoliene, Ingrida Mauriciene
Implementation of Social Responsibility in Public Institutions
Socialinės atsakomybės įgyvendinimas viešojo sektoriaus institucijose
141
150
Alvydas Raipa, Lolita Jurksiene
Innovative Changes in a Global Public Governance Modernization Process
Inovatyvūs pokyčiai globaliame viešojo valdymo modernizavimo procese
152
161
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE „SOCIALINIAI TYRIMAI“ / REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN THE JOURNAL “SOCIAL RESEARCH”  http://www.su.lt/mokslas/mokslo-leidiniai/socialiniai-tyrimai