2012, Nr. 3(28)

TURINYS / CONTENTS

Larry Hubbell
Policies that Municipal Governments Can Implement to Stem Emigration and Conversely Attract and Retain Residents
Policies that Municipal Governments Can Implement to Stem Emigration and Conversely Attract and Retain Residents
5
15
Alvydas Raipa, Vidmante Giedraityje
Decomposition of Innovation Management in Local Self-government: Theoretical Analysis
Inovacijų valdymo vietos savivaldoje dekompozicija: teorinė analizė
17
26
Vita Jukneviciene, Roberta Kareivaite
Good Governance as the Instrument for the Implementation of the Sustainable Development’s Conception
Geras valdymas kaip darnaus vystymosi koncepcijos įgyvendinimo instrumentas
28
41
Irma Rybnikova
Lithuanian Local Self-government: Truly Participative, Facade-building or Oligarchic?
Savivalda Lietuvoje ir piliečių dalyvavimas: tikras, fasadinis ar oligarchinis?
51
Virginija Kondratiene
Aspects of Legislative Governance of a State: the Principle of Subsidiarity as a Tool for Local Governance Consolidation
Valstybės valdymo teisinio reguliavimo aspektai: subsidiarumo principas kaip priemonė vietos savivaldai įtvirtinti
53
61
Violeta Kiuriene
The Legal Aspects of Participatory Governance in Local Self-government
Dalyvavimu grįsto valdymo vietos savivaldoje teisiniai aspektai
62
74
Lilita Seimuskane, Inga Vilka
Local Referendums as a Paradigm for Transformation of Citizens’ Participation in Latvia
Local Referendums as a Paradigm for Transformation of Citizen’s Participation in Latvia
76
85
Monika Sidor
The Process of Enhancing Citizens’ Participation in Local Government in Poland
The Process of Enhancing Citizens’ Participation in Local Government in Poland
87
Diana Saparniene, Ingrida Valukonyte
Implementation of Good Governance Principles in Local Self-government: the Case of Siauliai City
Gero valdymo principų įgyvendinimas vietos savivaldoje: Šiaulių miesto atvejis
98
111
Ilona Tamutiene, Remigijus Civinskas
Citizen Surveys for Local Governments in Lithuania: Assessing the State of Public Service Development
Piliečių apklausos Lietuvos vietos savivaldoje: viešųjų paslaugų vystymo vertinimas
113
119
Jurgita Pauzuoliene, Ingrida Mauriciene
Organisational Culture Development in Klaipeda Municipality
Organizacinės kultūros vystymas Klaipėdos savivaldybėje
121
130
Danguole Savareikiene
Organisation Development in the Context of Good Governance: Job Motivation Attitude
Organizacijos vystymas gero valdymo kontekste: darbo motyvacijos požiūris
133
139
Tatjana Bileviciene, Egle Bileviciute
The Legal Aspects of University Management Development
Universitetų valdymo tobulinimo teisiniai aspektai
140
149
   
Informacija apie autorius / Information About the Authors. 151
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Socialiniai tyrimai“ 153
Requirements for the Articles to be Published in the Scientific Journal “Social Research” 156