REIKALAVIMAI MOKSLO DARBŲ ŽURNALUI „MOKYTOJŲ UGDYMAS“ TEIKIAMIEMS RANKRAŠČIAMS

                                                                                      

Mokslo darbų žurnalo „Mokytojų ugdymas“ publikacijų tematika  apima mokytojų ugdymui reikšmingas švietimo sferas: edukologijos mokslo tyrimų metodologiją, politinius ir vidinius švietimo sistemos pokyčius, socialinių-kultūrinių reiškinių kokybinių tyrimų metodologiją bei mokytojo veiklos filosofiją ir ugdymo praktiką.

Žurnalas leidžiamas du kartus per metus tokiu periodiškumu:

  • pirmasis numeris ‒ balandžio mėn. (straipsnius pateikti iki vasario 28 d.),
  • antrasis numeris – lapkričio mėn. (straipsnius pateikti iki rugsėjo 30 d.).

Teikiami straipsniai negali būti publikuoti anksčiau ar atiduoti publikuoti į kitus leidinius.

Straipsnius recenzuoja redaktorių kolegijos narių paskirti recenzentai.

Apmokėjimas už straipsnių publikavimą leidinyje. Vieno straipsnio publikavimo mokestis ‒ 50 Eur. Autorius (-iai), gavęs (-ę)patvirtinimą, kad straipsnis priimtas spausdinti, per 15 kalendorinių dienų perveda 50 Lt Eur mokestį:
Bankas ‒ AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris ‒ LT76 7180 0000 0014 1119
Mokėjimo paskirtis ‒ už straipsnio (autoriaus (-ių) vardas, pavardė, straipsnio pavadinimas) publikavimą mokslo darbų žurnale „Mokytojų ugdymas“.

Straipsnio rankraštis, parengtas pagal reikalavimus lietuvių arba anglų kalba, siunčiamas vyriausiajam redaktoriui elektroniniu paštu (mokytojuugdymas@ef.su.lt).

Publikacijos apimtis – nuo 7 iki 10 puslapių.

Autorius (-iai) prisiima atsakomybę, kad galutinis teikiamo publikuoti rankraščio tekstas visiškai atitiktų žurnalo reikalavimus.

Autorius (-iai) privalo garantuoti, kad teikiamame publikuoti straipsnyje nėra pažeistos trečiųjų asmenų autorinės teisės, kad kitų autorių mintimis remiamasi laikantis mokslinės etikos principų.

Žurnalui teikiami straipsniai turi būti parengti taisyklinga mokslinio stiliaus kalba ir atitikti bendruosius moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus. Juose turi būti suformuluotas tyrimo klausimas / problema ir tikslas, apžvelgti ankstesni tiriamosios srities darbai, apibūdinti metodai, pateikti rezultatai ir argumentuotos išvados bei nurodyti duomenų šaltiniai ir naudota literatūra. Prieš išvadas rekomenduojama pateikti diskusiją. Darbai, neatitinkantys šių reikalavimų, bus grąžinti autoriams taisyti.


Straipsnio struktūra

Tekstas maketuojamas Times New Roman 12 punktų šriftu  vienos eilutės tarpais A4 formato (210 x 297 mm) lape su tokiomis paraštėmis: viršuje – 25 mm, apačioje – 25 mm, kairėje – 24 mm, dešinėje – 24 mm.

Straipsnio pradžioje pateikiama:

  • Straipsnio pavadinimas didžiosiomis raidėmis (14 pt, Bold).
  • Autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), institucija, kuriai atstovaujama (12 pt, Italic).
  • Anotacija, kuria glaustai nusakyta straipsnio esmė, išryškinant jo aktualumą / naujumą, įvardytos svarbiausios potemės. Anotacijos apimtis neturi viršyti 100 žodžių.
  • Prasminiai žodžiai: 3‒5 žodžiai ar dviejų‒trijų (bet ne ilgesni) žodžių junginiai, atskirti kableliais.

Įvadinėje straipsnio dalyjeapibūdinta ir suformuluota pristatomo mokslinio tyrimo problema, tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis.

Pagrindinėje straipsnio dalyje pristatyti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, suformuluotos glaustos ir struktūruotos išvados / diskusijos.

Paveikslai ir lentelės (tekstas rašomas 10 pt) numeruojami atskirai, arabiškais skaitmenimis, numeriai ir pavadinimai pateikiami prie kairės teksto paraštės.

Paveikslo pateikimas. Tyrimo rezultatus iliustruojantys grafikai, diagramos, schemos ir kt., vadinami paveikslais, turi būti parengti kokybiškai ir taip, kad prireikus galima būtų pataisyti. Paveikslai pateikiami nespalvoti, su rėmeliu. Po paveikslu paryškintu šriftu rašomas paveikslo numeris ir sutrumpintas žodis ,,pav.”, neparyškintu ‒ paveikslo pavadinimas.

Lentelės pateikimas. Prieš lentelę neparyškintu šriftu rašomas lentelės numeris ir žodis „lentelė“, paryškintu ‒ jos pavadinimas.

Citavimas. Nuorodos į literatūros šaltinius tekste rašomos skliaustuose, nurodant autoriaus (-ių) pavardę be vardo raidės ir publikacijos metus, pvz., (Šiaučiulienė, 2011), jei reikia, ‒ puslapį, pvz., (Šiaučiulienė, 2011, p. 12). Jei autorius minimas tekste, rašoma jo vardo pirmoji raidė ir pavardė, pvz., R. Šiaučiulienės (2011) nuomone, ...

Literatūros sąrašas turi būti sudarytas abėcėlės tvarka. Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai pateikiami šaltinių originalo kalba ‒ pirmiausiai išvardijami šaltiniai laikantis lotyniškos abėcėlės, po to – kitų abėcėlių. Literatūros sąraše neturi būti tekste necituojamų šaltinių ir, atvirkščiai, jų neturi trūkti.

Bibliografiniai šaltinių aprašai sudaromi laikantis šių nurodymų:

  • Knygoms ‒ autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, knygos pavadinimas, leidimo vieta, leidykla, pvz.:

Juodaitytė, A. (2003). Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas. Šiauliai: ŠU leidykla.

  • Straipsniams žurnale ‒ autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, straipsnio antraštė, žurnalo pavadinimas, numeris, pirmasis ir paskutinysis cituojamo straipsnio puslapiai, pvz.:

Šiaučiulienė, R., Juodaitytė, A. (2011). Vaikų vasaros laisvalaikio, kaip jų gyvenimo ir poilsio reiškinio, turinio prasmingumas tėvams. Mokslas ir edukaciniai procesai, 2(15), 113‒128.

  • Konferencijų medžiagai / straipsnių rinkiniams ‒ autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, straipsnio antraštė, leidinio pavadinimas, numeris, pirmasis ir paskutinysis cituojamo straipsnio puslapiai, pvz.:

Rivinskytė, K., Bražienė, N. (2011). Patyčių / smurto prevencijos kaimo bendrojo lavinimo mokykloje vertinimas: socialinių pedagogų požiūris. Socialinis ugdymas: socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui: Recenzuojamas tęstinis mokslo straipsnių rinkinys, VI, 252‒261.

  • Internetiniams šaltiniams ‒ autoriaus pavardė ir vardo inicialai, publikavimo data (jeigu datos nėra, žymima „n. d.“), straipsnio antraštė, adresas, prisijungimo prie interneto svetainės laikas, pvz.:

Bražienė, N. (2012-05-17). Stebuklų pasaka kaip asmenybės transformacijos raiškos atspindys. [Žiūrėta 2014-01-12]. Prieiga per internetą: <http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/-stebuklu-pasaka-kaip-asmenybes-transformacijos-raiskos-atspindys-/11953>.

Po straipsniu rašoma apie 2000 spaudos ženklų santrauka lietuvių ir anglų kalba. Prieš santrauką nurodomas straipsnio pava­dinimas (14 pt, Bold), po juo – autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), dar kitoje eilutėje – žodis Santrauka (12 pt). Struktūrinės santraukos dalys: glaustai nusakytas temos aktualumas, nurodytas tyrimo tikslas, apibūdinta metodologija, įvardyti svarbiausi rezultatai, pagrindinės išvados.

Po visu straipsniu nurodoma jo įteikimo redaktorių kolegijai data.

Informacija apie autorius. Po straipsniu autorius (-iai) pateikia trumpą informaciją apie save: vardas, pavardė, mokslinis laipsnis ir / ar  pedagoginis vardas, darbovietė, pareigos, mokslinių interesų sritys, kontaktinė informacija (adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas).

Redakcijos adresas:

Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas
P. Višinskio g. 25-420, 76351 Šiauliai
Tel.  8(41) 59 57 13; 8(41) 59 57 46;
Faksas 8(41) 59 57 10
El. paštas: 
mokytojuugdymas@ef.su.lt