2014, Nr. 20

TURINYS

Pratarmė
Preface
4
5
   
MOKSLO DARBAI / RESEARCH WORKS  
   
MUZIKOLOGIJA IR MUZIKOS PEDAGOGIKA / MUSICOLOGY AND MUSIC EDUCATION 7
   
Eirimas Velička
Sutartinių muzikos struktūriniai ypatumai ir jų panaudojimo pradiniame muzikiniame ugdyme didaktinės galimybės
Structural Characteristics of Sutartinės Music and Didactic Possibilities for Their Use in Primary Musical Education
8
   
Antti Juvonen, Markku Varis
Pankų ideologija, maištingumas ir muzikinis ugdymas
Punk Ideology, Rebelliousness and Music Education
25
   
VAIZDUOJAMIEJI MENAI / VISUAL ARTS 47
   
Julija Reklaitė
Nacionalumo paradoksai. Tapatybės paieška architektūros įvaizdžiuose
Paradoxes of Nationality. The Search for Identity in Architectural Images
48
   
Stasys Tumėnas
Algimanto Vitolio Trušio Šiaulių krašto asmenybių portretinės akmens mozaikos
Šiauliai Region Personalities’ Portrait Stone Mosaics Created by Algimantas Vitolis Trušys
60
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI / ARTICLES ON INTERDISCIPLINARY FIELDS 79
   
Yumiko Nunokawa
Japonizmo ir japoniškumo sklaida fin-de-siècle Europoje ir jų įtaka dailei ir muzikai
Japonisme and Japonaiserie in fin-de-siècle Europe and Its Influence on Art and Music
80
   
MOKSLINĖS IDĖJOS / SCIENTIFIC IDEAS 93
   
Gökçe Özdamar
A Haptic Experience of Space
94
   
Apie autorius / About the authors 100
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 102

Requirements for the research works published in the journal „Kūrybos Erdvės“ / “The Spaces of Creation