2013, Nr. 19
 
TURINYS / CONTENTS  
   
Pratarmė
Preface
4
   
MUZIKOLOGIJA / MUSICOLOGY 7
   
Darius Kučinskas
Pianolos lietuviškos muzikos įrašai ir jų sklaida JAV
Pianola Records of Lithuanian Music and their Spread in the United States of America
8
   
VAIZDUOJAMIEJI MENAI / VISUAL ARTS 23
   
Julija Reklaitė
Nacionalumo paradoksai. Tapatybės paieška Lietuvos architektūroje
Paradoxes of Nationality. Search for Identity in Lithuanian Architecture
24
   
Gytis Oržikauskas
Antikos architektūros stebuklai: fenomenas ir sampratos genezė
Ancient Architectural Wonders: The Phenomenon and the Genesis of the Concept
43
   
MENO PEDAGOGIKA / ART EDUCATION  
   
Gedutė Grigaliūnaitė
Refleksija kaip edukacinis meninio ugdymo(si) būdas
Reflection as a Method of Educational Art (Self-)Education
58
   
TARPDISCIPLININIŲ ŠAKŲ STRAIPSNIAI / ARTICLES ON INTERDISCIPLINARY FIELDS  
   
Giedrė Balčytytė-Kurtinienė, Ieva Pikutytė
Dialektas ir identitetas britų ir amerikiečių subkultūrinėje muzikoje
Dialect and Identity in British and American Subcultural Music
72
   
Neringa Stoškutė
Kas yra grožis? Grožio samprata ir prigimtis filosofijoje ir psichoanalizėje
What is Beauty? The Concept and The Origin of Beauty in Philosophy and Psychoanalysis
83
   
Apie autorius / About the authors 95
   
Reikalavimai „Kūrybos erdvių“ mokslo darbams 97
   
Requirements for the research works published in the journal „Kūrybos Erdvės“ / “The Spaces of Creation 100